PUBLICATION OF THESIS

Subject   :   Applied Mechanics and Drawing
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Koustuv Debnath
Ph.D. [2002]
Sediment threshold and pick up and stream wise sloping bedsDr. S. Dey, IIT, Kharagpur

Subject   :   Bengali
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Rabiranjan Chatterjee
Ph.D. [1968]
A Comparative Study of Maladhar BasuProf. Sukumar Sen, NRF(UGC)]
2Satyanarayan Das
Ph.D. [1969]
Vangadarsana and Bengali LiteratureDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
3Juthika Mitra
Ph.D. [1970]
Bangla Sahitye Byanga Rachana (1800-1900 Khri:)Dr. Bijit Kumar Datta, B.U.
4Barid Baran Ghosh
Ph.D. [1971]
Sivanath Sastri: His Literary WorksDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
5Prasanta Kumar Das Gupta
Ph.D. [1971]
The Bearing of the Poetry of Jaydeva on the Development of Radha Krishna Conception of Love in relation to Contemporary LiteratureDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
6Bhagwan Chandra Raha
Ph.D. [1972]
Bangla Upanyase Shailajananda, Tarashankar O Manik BandyopadhyayDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
7Kalyanisankar Ghatak
Ph.D. [1972]
Rabindranath O Sanskrit SahityaSri Parbaticharan Bhattacharyya, Pt.T., B.U.
8Sudhir Ranjan Chatterjee
Ph.D. [1972]
Treatment of Love Prof. Janardan Chakraborty, B.U.
9Sumita Sarkar
Ph.D. [1972]
Prasannamayee Devi: Her Life & Works (1854-1939)Dr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
10Mihir Kumar Kamilya
Ph.D. [1977]
Narahari Chakraborty: Jiban O RachanabaliProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
11Ram Mohan Mukhopadhyay
Ph.D. [1977]
Rabindranather Akhyanmulak Kabye Pouranik O Aitihasik UpadanDr. Monoranjan Jana, B.U.
12Adhir Kumar Konar
Ph.D. [1978]
Keshab Chandra Sen - Tar Kirti O KritittwaDr. Monoranjan Jana, B.U.
13Girindra Nath Chattopadhyay
Ph.D. [1978]
Prak Chaitanya Yuger Koekti Bangla Kabye, Bisheshbhabe SriKrishna Kirtane, Arbi-Farsi Shabda O tar Prayog BaishishthyaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
14Keka Sarkar
Ph.D. [1978]
Sudhindranath Dutta: Jiban O SahityaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
15Gopendu Mohan Mukhopadhyay
Ph.D. [1979]
Dakshin Paschim Radh Bhumir Sanskriti O SahityaDr. Monoranjan Jana, B.U.
16Somenath Mukhopadhyay
Ph.D. [1979]
Bhagalpurer Saraswat Samaj O Bangla SahityaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
17Swati Das
Ph.D. [1979]
Bharati Yuger Galpa O Sahitya (1320 Theke)Dr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
18Sunit Kumar Ray
Ph.D. [1980]
Krishnamangal Kabyadharay Ramprasad Royer Krishna lilamrita Sindhu (Punthi Abalambane Alochana)Prof. Bijit Kumar Dutta, B.U.
19Adhis Chandra saha
Ph.D. [1981]
Debendranath Sen: Jiban O KabyabicharProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
20Ramananda Chattopadhyay
Ph.D. [1981]
Bangla Upanyase Musalman Charitra O Samaj (1865-1925)Dr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
21Sukumar Sahana
Ph.D. [1981]
Pyarichand Mitra O Bangla SahityaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
22Manoj Mohan Chakraborty
Ph.D. [1982]
Bangla Kabye Ingraji Romantik Kabider PrabhabDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
23Santosh Kumar Chakraborty
Ph.D. [1982]
A Study of Tipra LanguagesDr. Bijan Behari Bhattacharyya, B.U.
24Basudeb Sarkar
Ph.D. [1983]
Saratchandrer Upanyaser ShilparitiDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
25Bratati Chakraborti
Ph.D. [1983]
Bangla Shishu Sahitya O Roy Paribar (Upendra Kishor Roy Choudhury O Roy Paribar Parbarti Lekhakbrinda)Dr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
26Chhanda Ray (Mrs. De)
Ph.D. [1983]
Bangla Ekanka Natak (1923-1963)Dr. Satyabrata De, B.U.
27Chinmayi Bhattacharyya
Ph.D. [1983]
Bingsha Shatabdir (1914-1947) Mukhya Katha Sahityikder Rachanay GrambanglaProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
28Kamalesh Bhattacharyya
Ph.D. [1983]
Tattwabodhini Patrikar Adi ParbaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
29Sukumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1983]
Bangla Upanyase Manastattwikata (1900-1935 Khri:)Dr. Satyabrata De, B.U.
30Bireswar Sinha
Ph.D. [1984]
Saratchandrer SwadeshchintaDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
31Biswabandhu Bhattacharyya
Ph.D. [1984]
Bangla Rajnaitik Upanyaser Koekti ParyayDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
32Geeta Mondal
Ph.D. [1984]
Jnandas O tar PadabaliDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
33Hena Chattopadhyay
Ph.D. [1984]
Bangla Kabye Swadeshpriti (1833-1922)Prof. Bijit Kumar Dutta, B.U.
34Jagadish Chandra Mandal
Ph.D. [1984]
Baishnab Sahitya - Sanskriti O KulingramDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
35Sudhindra Ch. Debnath
Ph.D. [1984]
Meghnadbadh Kabyer RupkarmaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
36Sunil Kanti Bishnu
Ph.D. [1984]
Rameshchandra: Samaj, Sahitya O SanskritiDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
37Ashis Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1985]
Bangla Natake JatiyatabadibadDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
38Khelna Bandyopadhyay (Mrs. Mukhopadhyay)
Ph.D. [1985]
Krittibaser Anubade Ramayan KahiniDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
39Joysri Chakraborty (nee Bandyopadhyay)
Ph.D. [1986]
Chithipatre Rabindra ChintaProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
40Monoj Kumar Adhikari
Ph.D. [1986]
Narayan Patrika O Bangla SahityaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
41Uma Chattopadhyay
Ph.D. [1986]
Bangla Sahitye AchintyakumarDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
42Anshu Bhusan Bhattacharya
Ph.D. [1987]
Shankardeb O Chaitanyadeb - Tulanamulak Bichar (Samaj O Darshane)Dr. Debranjan Mukherjee, B.U.
43Arundhati Mukhopadhyay
Ph.D. [1987]
Sabuj Patra O Bangalir Manan SadhanaProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
44Deb Kumar Bej
Ph.D. [1987]
Madhusudan O Adhunik-Purba Bangla SahityaDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
45Indrani Gupta (nee Sen)
Ph.D. [1987]
Kabi Nabin Chandra SenDr. Jibendrabinod Sinha Ray, B.U.
46Krishna Chattopadhjyay
Ph.D. [1987]
Baishnab Padabalir BhashaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
47Ranjushree Patra
Ph.D. [1987]
Tarashankarer Upanyase Samajer Abakshayer RupProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
48Bithika Mondal
Ph.D. [1988]
Goudiya Baishnab Samaje O Sahitye Nityananda O tar Paribarer BhumikaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
49Chandana Sarkar
Ph.D. [1988]
Biharilal Chakrabortyr Soundarya Bhavna O Samasamayik Kabiganer upar tar PrabhabDr. Baidyanath Mukherjee, B.U.
50Sibabrata Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Rabindranather Nataker SanglapDr. Shaktibrata Ghosh, B.U.
51Sibani Bandyopadhyay
Ph.D. [1988]
Rabindranath O Naba Paryay Bangadarshan (1308-1312)Dr. Amitrasudan Bhattacharyya, Ex-Pt.T, B.U.
52Anjushri Patra
Ph.D. [1989]
Narendra Nath Mitra: Jiban O SahityaDr. (Mrs.) Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
53Dilip Kumar Ray
Ph.D. [1989]
Rabindra Samakale Rabindranataker AbhinayDr. Shaktibrata Ghosh, B.U.
54Pankaj Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1989]
Jagadrami-Ramprasadi RamayanDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
55Swapan Kumar De
Ph.D. [1989]
Unish Shataker Bangla Gadye Chalit Ritir KramabikashDr. Shaktibrata Ghosh, B.U.
56Bhaswati Datta
Ph.D. [1990]
Rabindranather Drishtite Unabingsha Shatabdir Bangla SahityaDr. Amitrasudan Bhattacharyya, Ex-Pt.T, B.U.
57Nimai Chandra Das
Ph.D. [1990]
Baishnab Sahitye Chaitanya Bishayak BhavnaDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
58Subhendu Bikas Chakraborti
Ph.D. [1990]
Bangla Upanyaser Suchana Parbe Bangalir Samaj ByabasthaDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
59Achintya Biswas
Ph.D. [1991]
Lochandaser Chaitanyamangal O Padabali (Bishleshan O Alochana)Prof. Bijit Kumar Dutta, B.U.
60Hiranmoy Gangopadhyay
Ph.D. [1991]
Kamalkumar Majumdar: Jiban O ShilpaDr. (Mrs.)Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
61Anil Kumar Ray
Ph.D. [1992]
Pragadhunik Bangla Sahitya O RabindranathDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
62Aparna Das
Ph.D. [1992]
Bangla Katha Sahitye Ati Prakrit Chetanar ByabaharDr. (Mrs.) Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
63Dilip Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1992]
Rabindrakabye Dukhanubhutir RupDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
64Swapan Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1992]
Katha Sahityer Natya Rupayane RabindranathDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
65Archana Ray (Mrs. Basu)
Ph.D. [1993]
Bangla Sahitye Shokgatha ba Eligi kabitar Dhara: Rup Riti O Bishaygata BaichitraDr. Shaktibrata Ghosh, B.U.
66Asok Kumar nandi
Ph.D. [1993]
Bangla Upanyase Jati O Barnabinyas: Saratchandra O TarashankarProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
67Jadab Chandra Dutta
Ph.D. [1993]
Bangla Katha Sahityer Ekdik: Galpahinata (1940-1970)Dr. (Mrs.) Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
68Mohammad Alauddin
Ph.D. [1993]
Unish Shataker Dharma Andolan ebong Bangla Natake tar PrabhabDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
69Shital Gangopadhyay
Ph.D. [1993]
Madhyayuger Bangla Sahitye Hindu Musalman Samaj O SanskritiDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
70Subrata Chandra
Ph.D. [1993]
Ajit Dutta: Jiban O SahityaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
71Chitra Roy
Ph.D. [1994]
Baishnab Sanskriti O Sahitye Gobinda, Madhab O Basudeb GhoshDr. Mihir Choudhuri Kamilya, B.U.
72Kamala Das
Ph.D. [1994]
Bankim Upanyaser Bhasha Shaili: Baichitra O BibartanDr. (Mrs.) Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
73kanan Bihari Ghosh
Ph.D. [1994]
Rabindra Kabitar Biparit Srot: Jatindranath O MohitlalProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
74Samarendranath Ghosh
Ph.D. [1994]
Bangla Upanyase Brahma PrasangaDr. Ramdulal Bose, TDB
75Bharati Roy
Ph.D. [1995]
Bangla Upanyase Swadhinata Sangramer Pratifalan (1905-47)Sri Mrinal kanti Banerjee, B.U.
76Kshirod Chandra Mahato
Ph.D. [1995]
Bangla Mangalkabye Baishnab PrabhabDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
77Sagar Ch. Bandyopadhyay
Ph.D. [1995]
Unabingsha Shatabdir Samajik Patabhumikay Bangla PrahasanDr. Baidyanath Mukherjee, BNM
78Siba Prasad Chatterjee
Ph.D. [1995]
Paschim Radher Lok SahityaDr. Mihir Choudhuri Kamilya, B.U.
79Sukla Chaudhuri (Mrs. Bakshi)
Ph.D. [1995]
Bangla Upanyase Swadesh Chetana (Swadhinata Purbakal Paryanta)Dr. Ramdulal Bose, TDB
80Anil Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1996]
Bankim Sahitye Ain AdalatDr. Debranjan Mukherjee, B.U.
Dr. Baidyanath Mukherjee, Ex-Principal, BNM
81Madan Mohan Bakshi
Ph.D. [1996]
Rabindranath O Bangalijiban: Shiksha, Swadesh, Bhavna O DharmaDr. (Mrs.) Sumita Chakraborty (nee Sarkar), B.U.
82Subodh Kumar Jash
Ph.D. [1996]
Shabdarthatattwer Drishtite Bangla O Nepali Shabder Tulanamulak AlochanaDr. Girindranath Chattopadhyay, B.U.
83Audwittee Bandyopadhyay
Ph.D. [1997]
Bangla Upanyase Narir Swatantrabodh, Bankimchandra, Rabindranath, SaratchandraProf. Sumita Chakraborty, B.U.
84Chhanda Roy (Mrs. Banerjee)
Ph.D. [1997]
Jayananda Lochan O Chudamoni Daser Chaitanyacharit Granthe Chaitanyer Jiban O goudiya Baishnab dharmer UpadanDr. Mihir Choudhuri Kamilya, B.U.
85Gautami Bandyopadhyay (Mrs. Bhattacharyya)
Ph.D. [1997]
Madhyayuger Bangla Sahitye Nagar O Nagar ChetanaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
86Karunamayi Basak
Ph.D. [1997]
Unabingsha Shataker Bangla Jibani Sahitya (1801-1867 Khristabda)Dr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
87Mahua Singha
Ph.D. [1997]
Madhyayuger Bangla Sahitye NisargaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
88Manoranjan Maiti
Ph.D. [1997]
Paramananda Saraswati: Jiban O SahityaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
89Prafulla Kumar Pan
Ph.D. [1997]
Kalikata Sanskrit Colleger Lekhak Gosthir Bangla Gadya Charcha (1824-1872 Krishtabda)Dr. Baidyanath Mukherjee, Ex-Principal, BNM
90Sadhan Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [1997]
Bankimchandra O Tar Samasamayik Oupanyasiker Rachanay Jamidar Charitra (1865-1901)Dr. Sudhir Kumar Karan, Ex-Reader, B.U.
Sri Mrinal Kanti Banerjee, B.U.
91Sasthi Charan Bhattacharyya
Ph.D. [1997]
Baishnab Sahitya O Baishnab Samajer Agragatite Pathbarir BhumikaDr. Bijit Kumar Dutta, B.U.
92Sreemati Bhowmick (Mrs. Sen)
Ph.D. [1997]
Oupanyasik Damodar Mukhopadhyay (1853-1907)Dr. Sunanda Dutta, Part-time Lect, B.U.
93Tapan Kumar Dhara
Ph.D. [1997]
Bangla Katha Sahitye Hasyaras: Kedarnath Bandyopadhyay, Rabindranath Maitra, Parimal Goswami O Bibhuti Bhushan MukhopadhyayProf. Sumita Chakraborty, B.U.
94Uttam Kumar Dutta
Ph.D. [1997]
Bangla Upanyase Udbastu SamasyaDr. Ramdulal Bose, TDB
95Radha Gangopadhyay (Mrs. Nag)
Ph.D. [1998]
Narayan Gangopadhyayer Chhoto GalpaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
96Ramchandra Roy
Ph.D. [1998]
Adhunik Bangla Kabitay Arun Mitrer Swatantra O AbadanDr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
97Somnath Dutta
Ph.D. [1998]
Bangla Upanyase Chitrakalpa: Prayog O AgragatiProf. Sumita Chakraborty, B.U.
98Amiyaratan Dhar
Ph.D. [1999]
Gopal Halder: Jiban O SahityaDr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
99Aparna Mukhopadhyay (Mrs. Bandyopadhyay)
Ph.D. [1999]
Rabindrajibaner Tinbachar 1924-1926 Ekti Tathyabhittik SamikshaProf. Bijit Kumar Dutta, B.U.
100Kamal Chandra Mondal
Ph.D. [1999]
Najrul Sahitye Samaj BhavnaDr. Baidyanath Mukherjee, Ex-Principal, BNM
101Sukumar Bhattacharyya
Ph.D. [1999]
Rabindraottar Koekjan Kabir Rachanay Sanskrit Sahityer UttaradhikarProf. Sumita Chakraborty, B.U.
102Suprabhat Gangopadhyay
Ph.D. [1999]
Jagadindranath Royer Sahitya SadhanaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
103Alekhya Bhattacharyya
Ph.D. [2000]
Dhurjati Prasad: Sahitya Chinta O Samaj ChintaDr. Ramdulal Bose, TDB
104Alok Kumar Chakraborty
Ph.D. [2000]
Santosh Kumar Ghosh: Jiban O SahityaDr. Krishnarup Chakraborty, B.U.
105Amarnath karan
Ph.D. [2000]
Bangla Sahitye Sammelan: Udvab O Kramabikash(1300-1330)Prof. Biplab Chakraborti, B.U.
106Arup Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [2000]
Bingsha Shatabdir Bangla Upanyase Adibasi Samaj O SanskritiProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
107Asis Kumar Khastagir
Ph.D. [2000]
Bangla Gadye Nitisiksha (1802-1856)Dr. Swapan Kumar Basu, B.U.
108Gadadhar Dey
Ph.D. [2000]
Murshidabader Lokayat Jiban O SahityaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
109Jaideb Biswas
Ph.D. [2000]
Manish Ghatak: Jiban O SahityaProf. Biplab Chakraborti, B.U.
110Kalyan Kishore Chattopadhyay
Ph.D. [2000]
Bangla Punthir Gathan O PrakritiSri Mrinal Kanti Chattopadhyay, B.U.
111Mita Chatterjee
Ph.D. [2000]
Bangla Laghu Natak: Jyotirindranath O RabindranathDr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
112Prabhat Kumar Ghosh
Ph.D. [2000]
Madhyyuger Bangla Sahitye BatsalyarasDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
113Prabir Sarkar
Ph.D. [2000]
Rabindranather Bhramankatha: Sahityarup BicharProf. Sumita Chakraborty, B.U.
114Santosh Kumar Biswas
Ph.D. [2000]
Bangla Gadya kabitar Udvab O Bikash (1932-1960)Prof. Sumita Chakraborty, B.U.
115Sunil Kumar De
Ph.D. [2000]
Madhyayuger Bangla kabye Atiprakrit Chetanar ByabaharProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
116Taraknath Sarkar
Ph.D. [2000]
Sanjib Chattopadhyayer Katha sahitya Bichar O BishleshanDr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
117Uttam Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [2000]
Bangla Mangal Kabye Debdharar BibartanProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
118Kunal Chattopadhyay
Ph.D. [2001]
Shakti Chattopadhyayer Kabita: Bishay, Prasanga O PrakaranProf. Sumita Chakraborty, B.U.
119Manju Mandal
Ph.D. [2001]
Parasuramer Sahitya: PunarbicharDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
120Ms. Firoja Begam
Ph.D. [2001]
Muslim Samaje Utsav Sangiter Dharmiya, Loukik O Sanskritik DikDr. Biswabandhu Bhattacharyya, B.U.
121Provash Roychaudhury
Ph.D. [2001]
Narayan Gangopadhyayer Jiban O SahityaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
122Raghab Chandra Saha
Ph.D. [2001]
Prachin O Madhyayuger Bangla Sahitye Antyajashreni O Tader SamajjibanDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
123Sima Datta
Ph.D. [2001]
Saratchandrer Rachana: Swadesh, Samaj O SahityaDr. Ramdulal Bose, TDB
124Md. Modasser Hossain
Ph.D. [2002]
Bangla Upanyase Janajati Gostir Rupayan: Koekti UpanyasProf. Sumita Chakraborty, B.U.
125Pratyush Kumar Rit
Ph.D. [2002]
Swadesi Andolan Ebong Rabindranath Sampadit Bhandar PatrikaDr. B. Roy, B.U.
126Ramen Kumar Sar
Ph.D. [2002]
Amarendranath Dutta O Bangla TheatreDr. Swapan Kumar Basu, B.U.
127Ranjit Kumar Nayek
Ph.D. [2002]
Bankim Samalochanay ShakespeareProf. Biplab Chakraborti, B.U.
128Gouri Bairagya
Ph.D. [2003]
Kirtan O Bardhaman Jelar KirtaniyaDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
129Manasi Medda
Ph.D. [2003]
Dharmamangal Kabye Paribar BhabnaProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
130Rajat Kishore Dey
Ph.D. [2003]
Rabindra Upanyase Tragedy BhavnaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
131Sk. Motior Rahaman
Ph.D. [2003]
Patua Gita Samanyayi Sanskritir Dhara (Sangraha O Samiksha)Prof. Biplab Chakraborti, B.U.
132Sonali Mukherjee
Ph.D. [2003]
1891-1922 Bangla Apradhan Galpakar: Samajbastabata O ShilpamulyaProf. Krishnarup Chakraborty, B.U.
133Sristidhar Das
Ph.D. [2003]
The Visvabharati Quarterly Ebong Visvabharati News Patrikay Rabindrajiban O Sahityer Upadan Anweshan O ParyalochanaDr. B. Roy, B.U.
134Subrata Chatterjee
Ph.D. [2003]
Rabindra Kabya Samalochanar Koekti Parjay: Paddhati O Dristibhangir Tulanamulak BishleshanDr. Mrinal Kanti Banerjee, B.U.
135Sudhanwa Daripa
Ph.D. [2003]
Puruliar Lokjiban O LokbhshaProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
136Swati Goswami
Ph.D. [2003]
Rabindra Natake Apradhan CharitraDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
137Akshay Prasad Ray
Ph.D. [2004]
Rabindraupanyase Sanglap: Akhyaner Bhsha O Charitrer BhshaDr. A. K. Biswas, BC College
138Arunava Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Bankura jelar Lokjiban O LoksahityaProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
139Brahmanarayan Mukhopadhyay
Ph.D. [2004]
Bangla Chhotogalpe Loukik Upadan:Rabindranath, Troilokyanath, Prabhatkumar O Bibhutibhushan BandyopadhyayProf. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
140Nabanita Basu
Ph.D. [2004]
Rabindra Chhotogalpe Nari:Samaj Bibartaner AlokeProf. Krishnarup Chakraborty, B.U.
141Purnendu Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [2004]
Unabingsha Shatabdir Bangalir Ingrajir Sahitya Sadhana O Adhunik Bangla Sahityer Suchana Parba Pyarichand, Madhusudan O BankimchandraDr. B. Roy, B.U.
142Rajendra Prasad Hazra
Ph.D. [2004]
Bankura Samayik Patrapatrikay Bankurar Samaj, Sahitya O Sanskriti (Adi-1992)Dr. B. Roy, B.U.
143Uttam Kumar Chanda
Ph.D. [2004]
Mangalkabyer Kabyabhsha: Mukunder Chandimangal O Ghanaramer DharmamangalProf. Arun Kumar Ghosh, B.U.
144Maloy Rakshit
Ph.D. [2005]
Raktakarabi: Rupe, RupantareProf. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
145Samir Kumar Hazra
Ph.D. [2005]
Bangla Kathasahitye Baishnab Bhabna: Saratchandra Kumar RoychoudhuryProf. Asish Kumar De, B.U.
146Chitraleha Tah
Ph.D. [2006]
Bingsha Shatabdir kabitay Natun Shabdachetana: Satyendranath Dutta, Jatindranath Sengupta O Kaji Najrul IslamProf. Sumita Chakraborty, B.U.
147Jagjiban Goswami
Ph.D. [2006]
Bangla Pathyapustak, Itihas O Sahityamulya (Rabindranath Paryanta)Dr. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. A. Chattopadhyay
148Joydeb Mandal
Ph.D. [2006]
Bangla Bidyasundar KabyadharaDr. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
149Rupa Chattopadhyay
Ph.D. [2006]
Rabindrasahitye Brahman O BrahmanyabadDr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
Dr. Arindam Chattopadhyay, B.U.
150Shyamcharan Mondal
Ph.D. [2006]
Vernacular Literature Society O Unish Shataker Bangali Samaj O SahityaDr. Swapan Basu, B.U.
151Sk. Abul Kalam
Ph.D. [2006]
Narimukti, Samajpragati O Nabajagaraner Prekshite Begum Rokeyar Shikshachinta, SahityasadhanaProf. Asish Kumar De, B.U.
152Sucharita Bhattacharyya
Ph.D. [2006]
Prak Swadhinata Parber Nirbachita Bangla Upanyaser Akhyan Bichare O Charitra Srishtite Baishnabiya Anushanger BhumikaDr. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
153Swapna Das
Ph.D. [2006]
Jibanananda O Buddhadeb Basu: Bisheshan Prayog kabitay O KathasahityeDr. Arun Kumar Ghosh, B.U.
Prof. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
154Ajanta Saha
Ph.D. [2007]
Kathashilpi Jyotirndra NandiSri Arabinda Chattopadhyay, B.U.
155Arindam Chattopadhyay
Ph.D. [2007]
Bangla Group Theatre: Prattasha O PraptiDr. S. Chakraborty, B.U.
Prof. K. Chakraborty
156Bibek Sinha
Ph.D. [2007]
Saradindu Bandyopadhyayer Goyenda Sahitya: Sristi O ShailiDr. Biplab Chakraborty, B.U.
Prof. K. Chakraborty
157Dayamoy Mandal
Ph.D. [2007]
Purulia Jelar Samayik Patre Puruliar Samaj Sahitya O Sanskritir Ruprekha (1899-2002)Dr. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
158Hironmoy Mukhopadhyay
Ph.D. [2007]
Chalachchitra Rupayane Bangla Sahitya: Satyajit Roy: Ekti SamikshaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. Rabi Ranjan Chatterjee, B.U.
159Jayasri Mukherjee
Ph.D. [2007]
Rabindranather Antimparber Sahitya: Pathantar Samiksha O Tar Gurutwa Bichar (1930-1941)Dr. S. Chakraborty, B.U.
Dr. Uday Chand Das, B.U.
160Jyoti Prasad Roy
Ph.D. [2007]
Deshaja Upadan O Deshaja Bhashar Nirikhe Tarashankarer GalpaDr. Arun Kumar Ghosh, B.U.
161Sujan Sarathi Kar
Ph.D. [2007]
Nath Sahitya: Dharma O SamajDr. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
162Aparna Pal
Ph.D. [2008]
Ek Samay Dui Kabi: Subhas Mukhopadhyay 'O' Nirendra Nath ChakrabartyDr. Arindam Chattopadhyay
163Bijan Ghoshal
Ph.D. [2008]
Rabindra Sahityer Birodhi Samalochanar Samiksha (1913 Khristabda Parjayanta)Prof. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. Prabir Sarkar, Nistarini Women's College, Purulia
164Bimal Chandra Banik
Ph.D. [2008]
Kathashilpabidyar (Narratology) Nirikhe Banglar Panchjan Chhoto Galpakarer Sahityakirtir AlochanaDr. Uday Chand Das, B.U.
165Champa Ghosh
Ph.D. [2008]
Brindaban Daser Chaitanyabhaagavat Ebang Krishnadaaser Chaitanyacharitamrita-er Bhaashaa Bichar: Barnanamulak Bhaashabijnan Paddhati AnusaraneProf. Arun Kumar Ghosh, B.U.
166Chandan Khan
Ph.D. [2008]
Sunil Gangopadhyayer Kabitai Jeeban Drishti O ShilparupDr. Biplab Chakraborty, B.U.
167Dilip Kumar Hazra
Ph.D. [2008]
Bangla Sahitye Itihasasrita Chhoto Galpa: Suchana Theke Ekush Sataker PrathamardhaProf. Arun Kumar Ghosh, B.U.
Dr. Asit Sinha, Khalisani Mahavidyalaya, Chandannagore
168Kanika Biswas
Ph.D. [2008]
Bharatiya Mahavidroha (1857):Bangali Buddhijivir Dristibhangi (1857-1957)Prof. Krishnarup Chakraborti
Prof. Arun Kumar Ghosh, B.U.
169Milon Kanti Satpathi
Ph.D. [2008]
Kovi Samsur Rahamaner Sristikarma (1947-1972): Ekti SamikshaProf. Biplab Chakraborty, B.U.
170Mitali Chakraborty
Ph.D. [2008]
Atmajibanir Prekhhite Banganari (1876-1950)Dr. S. K. Dey
171Ruma Ghosh
Ph.D. [2008]
Unish Shataker Bangali Samaje Strisiksha, Stri Swadhinatar Pratikriya -O-Samakalin Sahitya Tar PratifalanDr. Swapan Basu
Dr. Anindita Bandyopadhyay
172Saswati Mukhopadhyay (Ganguli)
Ph.D. [2008]
Sanjay Bhattacharya: Jeeban O SahityaDr. Asish Kumar De
173Shonima Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
Kazi Nazrul Islamer Kathasahitya-o-Samakalin Bangla Kathasahityer Sange Ekti Tulanamulak SamikshaProf. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
Dr. Aloke Kumar Chakraborty
174Sohinoor Khatun
Ph.D. [2008]
Kashiram Daser Mahabharate Loka-Samaskritir Upadan Bichar: Mudrita Grantha AbalambaneDr. Mihir Choudhuri (Kamilya), B.U.
175Anik Kumar Saha
Ph.D. [2009]
Bangla Sahitya Gandhiji (1960 Khristabda Parjanta)Prof. Krishnarup Chakraborty, B.U.
176Arundhuti Sur (Roy)
Ph.D. [2009]
Mahila Rachita Bangla Upanyas: Samajik Bidhaner Anusriti ebong Pratibad (1914-1945)Prof. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. Ranjushree Patra, Reader, Michael Madhusudan Datta Memor
177Hena Sinha
Ph.D. [2009]
Bangla Upanyase Pratifalita Deshbibhag O Udbastu-Samasya Bishayak Ekti SamikshaProf. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. Jharna Barman, Shyamsundar College, Burdwan
178Mrinal Kanti Das
Ph.D. [2009]
Bangla O Odiya Kabitar Tulanamulak Alochana (1936-1950)Prof. Sumita Chakraborty, B.U.
Prof. Arun Kumar Ghosh, B.U.
179Phatik Chand Ghosh
Ph.D. [2009]
Naxal Andolan O Bangla Kathasahitya: Samajdarshan O SilparupProf. Sumita Chakraborty, B.U.
Dr. Prabir Sarkar, Reader, Nistarini College, Purulia
180Songlap Sarkar
Ph.D. [2009]
Adhunik Bangla Kathasahitye Shyamal Gangopadhyaer Bhumika: Ekti NirikshaDr. Aloke Kumar Chakraborty
181Tapan Kumar Roy
Ph.D. [2009]
Ramesh Chandra Sen: Jeeban O SahityaDr. Aloke Kr. Chakraborty, Reader, B.U.
182Barnali Hazra
Ph.D. [2010]
Swadhinata-Uttar Bangla Kabitai Pratibadi Chetana: Paschimbanga-O-Purba Pakistan (1947-1971)Dr. Dilip Saha, Reader, Katwa College
183Debasis Mazumdar
Ph.D. [2010]
Biswas-Abiswaser Dwandwe Rabindranath (1931-1941)Prof. Uday Chand Das, B.U.
Prof. Rabiranjan Chattopadhyay, B.U.
184Kali Prosad Chatterjee
Ph.D. [2010]
Bangla Natoke Swadeshchetona (1872-1947)Prof. Biplab Chakraborty, B.U.
185Koushik Bandyopadhyay
Ph.D. [2010]
Swadhinata Paraborti Bangla Oupanyasikder Chokhe Unish Shatak (1950-2000): Nirbachita Upanyaser AlokeDr. Aloke Kr. Chakraborty, Reader, B.U.
186Lipika Ghoshal
Ph.D. [2010]
Bangla Kathasahitye (1914-1947) Muslim Samaj: Narir AbasthanDr. Jharna Barman, Reader, Shyamsundar College (Retd)
187Prabir Mondal
Ph.D. [2010]
Bimal Mitra Katha-Sahitya: Srashta-O-SrishtiProf. Biplab Chakraborty, B.U.
188Purna Chandra Garai
Ph.D. [2010]
Rabindranather Ganer Vasa Nandantatvik BishleshanProf. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
Prof. Arun Kumar Ghosh, B.U.
189Sm.Madhumita Chakravarti (Sarkar)
Ph.D. [2010]
Bangla Sahitye Meyeder Abadan (1856-1900)Dr. Anindita Bandyopadhyay, Reader, B.U.
190Tripti Roy (Kundu)
Ph.D. [2010]
Adhunik Samaj Bhavnar Prekshite Madhyajugiya Baishnab Sahitye Radha Charitra O Radha Tattawer BishleshanDr. Anindita Bandyopadhyay, Reader, B.U.
Dr. Jharna Barman, Reader, Shyamsundar College
191Tushar Kanti Pandit
Ph.D. [2010]
Bangla Sahitye Tebhaga Andolaner PrabhavDr. Dilip Saha, Reader, Katwa College
192Bhimsen Mahato
Ph.D. [2011]
Manbhumer Bhasha: Ekti Sarbik samikshaDr. Arun Kr. Ghosh, Reader, B.U.
193Debasis Goswami
Ph.D. [2011]
Sri Chaitanyer Jiban O Gaudiya Vaishnavatwe Adwaitya Acharya - Haridas Thakur - Nityananda Prabhur BhumikaProf. Asis Kr. De, B.U.
194Manjaritra Chakraborty
Ph.D. [2011]
Uponibeshotyor Samay O Samajer Pariprekshite Bish Shataker Bangla Shishu Sahityer ParjalochanaDr. Uday Chand Das, Reader, B.U.
195Md. Sahadat Hossain
Ph.D. [2011]
Nirbachita Purbabanger Geetika: Ekti SamikshaEx-Prof. Mihir Choudhury Kamilya, B.U.
196Nivedita Chakraborty
Ph.D. [2011]
Ritwik Kumar Ghatak O Tar NatyachachaProf. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
197Ramprasad Biswas
Ph.D. [2011]
Annada Sankar Royer Kathasahitya: Manan O AnweshanProf. Sibabrata Chattopadhyay, B.U.
Dr. Alok Kr. Chakraborty, Reader, BU
198Ananya Bardhan
Ph.D. [2012]
Rabindranather Kobitay Pratiphalita Tar Vyakti JibanDr. Biplab Chakraborty, Reader, B.U.
199Anup Kr. Maji
Ph.D. [2012]
Bankura Jelar Dakshin - Paschim Anchale Prachalita Saontali Dhandha O Bangla Dhandhar Tulanamulak AlochanaDr. Arun Kr. Ghosh, Reader, B.U.
200Asrafi Khatun
Ph.D. [2012]
Bangla Katha Sahitye Challisher Dashaker PrabhabDr. Krishnarup Chakraborty, Reader, B.U.
201Gourab Roy
Ph.D. [2012]
Kabi Kumudranjan Mallick: Jiban O SahityaLate Ex-Prof. Mihir Choudhury Kamilya, B.U.
202Pampa Mukherjee
Ph.D. [2012]
Mahasweta Devir Upannase Itihaas O Rajniti: Ekti SamikshaDr. Anindita Bandyopadhyay, Reader, B.U.
203Subhas Chandra Roy
Ph.D. [2012]
Puruliar Jhumur: Utsa, Bikas O ParinatiEx-Prof. Mihir Chaudhury Kamilya, B.U.

Subject   :   Bio-Technology
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Srijata Mitra
Ph.D. [2012]
Isolation and Characterization of Gene involved in Trichloroethylene Degradation by the Novel Bacterium Bacillus sp. 2479Prof. Pranab Roy, B.U.

Subject   :   Botany
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Jnan Bikash Bhandari
Ph.D.
Studies on the morpho-anatomy of IndianProf. Radhanath Mukhopadhyay
2Atanu Bhattacharyya
Ph.D.
Pteridophytic Flora of the District of Barddhaman and Its Morpho-anatomical Studies.Prof. Radhanath Mukhopadhyay
3Manojit Acharyya Choudhuri
Ph.D. [1969]
Studies on the seasonal control of leaf abscission in Ervatamiaand Coleus speciesDr. Salil Kumar Chatterjee
4Biman Gopal Sasmal
Ph.D. [1971]
Studies on some medicinal plants for their improvementProf. Param Nath Bhaduri
5Binoy Kumar Roy
Ph.D. [1971]
Studies on the control of leaf abscission in cotton (Gossipium barbadenseL,) during different developmental phases with special reference to mechanism of defoliant actionDr. Salil Kumar Chatterjee
6Kajal Gupta
Ph.D. [1971]
Analyses of germination and developmental physiology of Nicotiana plumbaginifolia VIV and Xanthium strumarium LinnDr. Salil Kumar Chatterjee
7Pushpendu Bairagi
Ph.D. [1971]
Genetical studies on root types and other characteristics of Rice (Oryz sativa Linn) and studies on effect of X-rays on rice embryosProf. Param Nath Bhaduri
8Sibnath Das
Ph.D. [1971]
Nodulation and host rhizobium interaction in Phaseolus vulgaris (Rajma) and few related species and varieties of PhaseolusProf. Param Nath Bhaduri
9Sushil Chandra Pal
Ph.D. [1971]
Investigations on nodule bacteria of Cicer arietinum L. and its nodulation in Burdwan areaProf. Ajit Kumar Banerjee
10Bibhas Majumdar
Ph.D. [1972]
Investigations into the possible mechanisms of physiological and bio-chemical control of petiolar abscission and biochenmical role of leaves in relation to the growth and development behaviour of Mango (Mangifera indica L.) cultivarDr. Salil Kumar Chatterjee
11Siba Prasad Chattopadhyay
Ph.D. [1972]
Production of amino acids by microorganisms with special reference to glutamic acid and valueProf. Ajit Kumar Banerjee
12Bithika Bhattacharya
Ph.D. [1973]
Analysis of germination, seeding metabolism and certain aspects of development physiology of lettuce (Lactuca sativa Linn)Dr. Salil Kumar Chatterjee
13Ratan Chandra Das
Ph.D. [1973]
Genetics studies on seed-dormancy in Rice (Oryz sativa L.)Prof. Param Nath Bhaduri
14Samir Chatterjee
Ph.D. [1973]
Leaf abscission mechanisms in cotton (Gossypium Barbadense L.) and in early/late shedding jute (Corchorus olitorius L.)Dr. Salil Kumar Chatterjee
15Debi Prasad Kushari
Ph.D. [1974]
Physiological and bio-chemical control of adventitious root formation in hypocotyl cuttings of Phaseolus mungo L. and leaf cuttings of Coleus blumie BenthDr. Salil Kumar Chatterjee
16Sandhya Santra
Ph.D. [1974]
Investigations on three strains of Fomes durrissimus Lloyd associated with decay of Economic trees and timbersProf. Balen Nandi
17Sukumar Chattopadhyay
Ph.D. [1974]
Production of extracellular lysine by microorganismsProf. Ajit Kumar Banerjee
18Asok Kumar Mukherjee
Ph.D. [1975]
Abscission process in coleus (coleus blumile Benth) debladed petioles with special reference to ethyleneDr. Salil Kumar Chatterjee
19Ranajit Kumar
Ph.D. [1975]
The biology of a new species of fresh water bacterium, Spirillum bengalProf. Ajit Kumar Banerjee
20Tushar Kanti Banerjee
Ph.D. [1975]
Genetical studies in jute and related speciesProf. Param Nath Bhaduri
21Jagannath Prosad Mondal
Ph.D. [1976]
Studies in the morphology, anatomy and taxonomy of Indian LycopodiaceaeDr. U. Sen, Pt.T., B.U.
22Kazi Aminul Islam Siddiqui
Ph.D. [1976]
Fructose 1, 6 - diphosphate aldolases of Rhizobium speciesProf. Ajit Kumar Banerjee
23Manoj Mohan Koley
Ph.D. [1976]
Studies on Extra-cellular production of nicotinic acid by microorganismsProf. Ajit Kumar Banerjee
24Piyush Kanti Sircar
Ph.D. [1976]
Mechanism of adventitious root formation in cuttings with special reference to its control at sub-cellular levelDr. Salil Kumar Chatterjee
25Debdas Mukhopadhyay
Ph.D. [1977]
Investigations on Macrophomina phaseoli (Moubl.) Ash by associated with stem rot of jute and its survival in presence of antagonistic organism in host rhizosphereProf. Balen Nandi
26Narayan Chandra Chattopadhyay
Ph.D. [1977]
Studies on certain aspects of the physiology of Fusa rium moniliforme var. subglutinus Wr. Et Rg. and the associated malformation in MangoProf. Balen Nandi
27Pradyot Bhanja
Ph.D. [1977]
Fluorescence microscopy in molecular cytology: an investigation on primary and acridine orange-induced secondary fluorescence of cellsIndependently
28Ajit Kumar Ray
Ph.D. [1978]
Studies on salt tolerance in some varieties of Rice, Oryza Sativa L.Dr. Salil Kumar Chatterjee
29Hemendra Kumar Sarkar
Ph.D. [1978]
Study of macro and micro-mutations in Wheat (Triticum species) included by X-rays and chemical mutagensProf. Param Nath Bhaduri
30Manik Ch. Kabi
Ph.D. [1978]
A study on host-rhizobium interaction with special reference to rhizobial induced chlorosis in SoybeanProf. Param Nath Bhaduri
31Sanjoy Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1978]
A study of host-rhizobium relationship in SoybeanProf. Param Nath Bhaduri
32Bandana sarma (nee Ghosh)
Ph.D. [1979]
Studies on high temperature stress in different varieties of Oryza Sativa L.Dr. Salil Kumar Chatterjee
33Debi Prasad Sadhu
Ph.D. [1979]
Genetical studies on root typesProf. Param Nath Bhaduri
34Nityananda Chakraborty
Ph.D. [1979]
Studies on post-harvest root of banana fruits caused by Botryodiplodia theobromae Pat and the biochemical changes caused during decayProf. Balen Nandi
35Pradip Kumar Ghosh
Ph.D. [1979]
Studies in the Tertiary flora of West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
36Sunil Kumar Brahmachari
Ph.D. [1979]
Irradiation studies on Oryza Sativa L. (va.r.Tainan-3)Prof. Param Nath Bhaduri
37Arabinda chakraborty
Ph.D. [1980]
Studies on X-ray irradiated mature and developing embryos of riceDr. Salil Kumar Chatterjee
Dr. Subir Sen
38Arun Kumar Biswas
Ph.D. [1980]
Studies on the mechanism of senescence in rice (Oryza Sativa L. C.V. Jaya) Hormonal and nutritional control of the process and its influence on yieldProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
39Asit Baran De
Ph.D. [1980]
Anatomical and cultural studies of some Indian Polyporaceale in relation to their taxonomyDr. (Mrs.) Anjali Ray
40Balaram Pal
Ph.D. [1980]
Biology of Fusarium graminearum schw, with special reference to bipchemical deterioration in malformed tissues of Gardenia and control of the diseaseProf. Balen Nandi
41Mohanlal Ghosh
Ph.D. [1980]
Studies on growth, development and senescence of some essential oil yielding plants with special reference to their oil contentDr. Salil Kumar Chatterjee
42Nikhil Ghosh Hazra
Ph.D. [1980]
Studies on effect of X-rays and chemical mutagen on rice (Oryza Sativa Linn)Dr. Pushpendu Bairagi
43Asok Kumar Mallick
Ph.D. [1981]
Deteriration of rice grain by seed borne fungi in storage and antifungal activity of some volatile compounds on grainsProf. Balen Nandi
44Bidya Bhusan Ghosh
Ph.D. [1981]
Hydrocarbon utilizing micro-organisms with special reference to their role as single cell protein and production of useful metabolic productsProf. Ajit Kumar Banerjee
45Enamul Haque Mallick
Ph.D. [1981]
Induced mutagenesis in some cultivars of Indica rice (Oryza Sativa Linn)Dr. Pushpendu Bairagi
46Prabir Kumar Sarkar
Ph.D. [1981]
Taxonomy, physiology and biochemistry of some members of fresh water purple nonsulfur bacteriaProf. Ajit Kumar Banerjee
47Soumyadeb Acharyya
Ph.D. [1981]
Regulation of abscission phenomenon in some commonly growing medicinal plants of West BengalProf. Kajal Gupta
Dr. Salil Kumar Chatterjee
48Amal Kanti Pal
Ph.D. [1982]
Search for antibiotics against pathogenic fungiProf. Ajit Kumar Banerjee
49Manika Chattopadhyay(nee Bandyopadhyay)
Ph.D. [1982]
Production of amino acids from hydrocarbon by microorganisms with special reference to lysine and valineProf. Ajit Kumar Banerjee
50Manjubilas Ray
Ph.D. [1982]
Physiological and biochemical studies on some aspects of viability of seed of a few early and late cultivars of riceProf. Kajal Gupta
51Renupada Nandi
Ph.D. [1982]
Studies on growth, development and senescence of some medicinal plants with special reference to their active principles contentDr. Salil Kumar Chatterjee
52Sasadhar Jana
Ph.D. [1982]
Studies on the physiology of a few submersed aquatic angiospermsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
53Saswati Pathak
Ph.D. [1982]
Studies on the developmental physiology of bulbous ornamental plant, (Polyanthes tuberosa L.) with special reference to flower longevity and keeping qualityProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
Dr. Salil Kumar Chatterjee
54Subrata Ray
Ph.D. [1982]
Studies on the mechanism of monocarpic senescence in riceProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
55Suchandan Halder
Ph.D. [1982]
Studies on viability yield and associated biochemical changes in leaves during seed filling in sunflower (Helianthus annuus L.) CVEC 68814Prof. Kajal Gupta
56Sukanta Kumar Sen
Ph.D. [1982]
Production of lysine from hydrocarbon by Arthrobacter sp. and Micrococcus sp.Dr. Siba Prasad Chatterjee
57Swapna Das
Ph.D. [1982]
Palynology of some lower Gondowana coal seams of Pandaveswar and Ukhra areas of Eastern coal fields West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
58Alpana pal
Ph.D. [1983]
Investigation on the potentialities of amylase synthesis by Polyporus osteriformisDr (Mrs.) Anjali Ray
59Ananta Prasad Bhattacharyya
Ph.D. [1983]
Palynology of the Lower Gondowana sedimentary deposits in Bankura district of West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
60Bijan Behari De
Ph.D. [1983]
Studies on seed germination, growth, development and yield of essential oil in Ocimum sanctum L.Prof. Manojit Acharyya Chaudhuri
61Bikash Krishna Sinha
Ph.D. [1983]
Metabolism of indole-3 acetic acid in plants and symbiotic system of leguminous root nodules with special reference to its production by Rhizobium in cultureDr. Pritisadhan Basu
62Himadri Kumar Adhikary
Ph.D. [1983]
Eco-physiological studies of some commonly growing weeds in coal fields and industrial areas of Burdwan, West BengalDr. Salil Kumar Chatterjee
63Rama Ghosh (Mrs. Mondal)
Ph.D. [1983]
The role of hydrogen peroxide in the senescence process of excised leaves of some C3 and C4 speciesProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
64Swapan Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1983]
Decomposition of agriculture residues by soil microorganisms and their antagonism against some common phytopathogenic fungiProf. Balen Nandi
65Tapan Kumar Das
Ph.D. [1983]
Studies on the heterochromatin in chromosomes and nuclei of some plant speciesDr. Pradyot Bhanja
66Alok Bhattacharya
Ph.D. [1984]
Responses of sunflower plants towards growth retardents with special reference to growth metabolism and yieldProf. Kajal Gupta
67Amal Kumar Chandra
Ph.D. [1984]
A study on induced variations in Rhizobium japonicumProf. Param Nath Bhaduri
68Bani Chatterjee
Ph.D. [1984]
Root studies in RiceProf. Param Nath Bhaduri
69Banwarilal Sarkar
Ph.D. [1984]
Ecological studies on Vibro para haemolyticus with special reference to roles of plankton and water in CalcuttaProf. Ajit Kumar Banerjee
Dr. S. C. Pal, NICED, Calcutta
70Depak Kumar Ray
Ph.D. [1984]
Production of glutamic acid by Arthrobactor sp.Dr. Siba Prasad Chatterjee
71Gopal Chandra Mandal
Ph.D. [1984]
Mycoflora associated with oil yielding seeds in storage and biochemical changes involved during deteriorationProf. Balen Nandi
72Jyotirmoy Ghosh
Ph.D. [1984]
Deterioration of wheat in storage and its preservation by antifungal compoundsProf. Balen Nandi
73Sadananda Kole
Ph.D. [1984]
Studies on physiological maturity and seed quality in sunflower and safflower cultivarsProf. Kajal Gupta
74Shyama Prosad Mukhopadhyay
Ph.D. [1984]
Water stress induced changes in Vigna seedlingProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
75Shyamalendu Chattopadhyay
Ph.D. [1984]
Extra-cellular production of glutamic acid and valine by Bacillus sp.Dr. Siba Prasad Chatterjee
76Subha Acharya Chaudhuri
Ph.D. [1984]
Physiological and genetical studies on the effects of chemical mutagen in some rice varietiesDr. Salil Kumar Chatterjee
77Swapan Kumar Mondal
Ph.D. [1984]
Production of gluconic acid by Penicillium speciesDr. Siba Prasad Chatterjee
78Ajoy Kumar Ghosh
Ph.D. [1985]
Studies on the foliar anatomy and pollen morphology of some Leguminosae rom Burdwan District of West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
79Dipak Kumar Nandi
Ph.D. [1985]
Factors influencing fungal infection of some economically important seeds in storage with special reference to mycotoxin productionProf. Balen Nandi
80Karunasindhu Konar
Ph.D. [1985]
Studies on the growth and development physiology of a weed plant (Ruellia tuberosa L.) with special reference to seed germination and mechanism of photoblasticityProf. Kajal Gupta
Prof. Manojit Acharyya Chaudhuri
81Krishna Gangopadhyay(nee Chattopadhyay)
Ph.D. [1985]
Penicillin resistance in Paracoccus denitrificans and production of penicillinase by itProf. Ajit Kumar Banerjee
82Subhas Chandra Nandi
Ph.D. [1985]
Studies on the floristics of Singhbhum District, BiharDr. Prasanta Kumar Mukhopadhyay
83Ajoy Kumar Biswas
Ph.D. [1986]
Water stress indced changes in few rice cultivarsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
84Anjana Basu
Ph.D. [1986]
Biochemical changes in some proteinaceous and oil yielding seeds by fungi in storageProf. Balen Nandi
85Khondkar Zahedul Islam
Ph.D. [1986]
Studies on some phylloplane microorganisms and their role in controlling diseases by fungal pathogensProf. Balen Nandi
86Sukumar Ghosh
Ph.D. [1986]
Studies on the effect of plant growth regulators on sex expression and related physiological and biochemical changes in some cucurbitsDr. Pritisadhan Basu
87Amarendra Kar Gupta
Ph.D. [1987]
Taxonomic investigation on freshwater filamentous green algae of Birbhum and Murshidabad districts of West BengalProf. Pranjit Sarma
88Amiyanimai Choudhuri
Ph.D. [1987]
Morphological, anatomical and palynological studies on some members of boraginaceaeDr. Saurendra Kumar Roy
89Durgadas Mukhopadhyay
Ph.D. [1987]
Study on the Oedogoniales of West BengalProf. Pranjit Sarma
90Santa Ghosh (nee Pathak)
Ph.D. [1987]
Analysis of leaf shedding behaviour in different varieties of Jute and other fibre-yielding plantsDr. Salil Kumar Chatterjee
91Tushar Kanti Dangar
Ph.D. [1987]
Studies on plant hormones in relation to nitrogen fixation in root nodules of some leguminous plants and in culture of the microsymbiontsDr. Pritisadhan Basu
92Basabi Barua
Ph.D. [1988]
Seed quality in Carthamus tinctorius L.cv. JLA 900 in relation to the position of inflorescence and the effects of retardants on growth and yield of the plantProf. Kajal Gupta
93Hariprasad Bhattacharyya
Ph.D. [1988]
Induction of mutation and polyploidy in some cultivates of Sesamum indicum L.Dr. Pushpendu Bairagi
94Pradip Kumar Bhowmick
Ph.D. [1988]
Studies on the plant growth substances in root nodules and nodule bacteria of some leguminous treesDr. Pritisadhan Basu
95Prasanta Kumar Kundu
Ph.D. [1988]
Studies in damping-off disease of cauliflower by Rhizoctonia solani Kuhn and its biological controlProf. Balen Nandi
96Rabindranath Bhattacharyya
Ph.D. [1988]
Studies on oxindole pathway of IAA metabolism: its evaluation in plant and in symbiosis of some leguminous root nodules and bacteriaDr. Pritisadhan Basu
97Rup Kumar Kar
Ph.D. [1988]
Studies in senescence and survival capacity upon desiccation of the submerged aquatic weed, Hydrilla verticillata (L.f.) RoyleProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
98Sadhan Mondal
Ph.D. [1988]
Studies in phytosociology, seedmorphology and palynology of some weeds in rice fields of Burdwan, West BengalDr. Saurendra Kumar Roy
99Samir Kumar Karmakar
Ph.D. [1988]
Palacopalynology of the lower Gondwana sedimentary deposits of Barjora area of Bankura district , West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
100Somnath Ray Chaudhuri
Ph.D. [1988]
Physiological and biochemical responses of Jute to water deficit stressProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
101Tapas Kumar Das
Ph.D. [1988]
Penicilin resistance in naturally occuring bacteria and studies on DNA-mediated transfer of resistance and a stable L-form of RhodococcusProf. Ajit Kumar Banerjee
102Wahed Ali Mondal
Ph.D. [1988]
Studies in monocarpic senescence of some rice cultivarsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
103Anjana Banerjee
Ph.D. [1989]
Interaction of soil microorganisms and captan (N-trichloromethyl-mercepto 4-cyclohexene, 1:2 dicarboxyimide)Prof. Ajit Kumar Banerjee
104Asim Kumar Gupta
Ph.D. [1989]
The urea-hydrolyzing bacteria and their ureasesProf. Ajit Kumar Banerjee
105Kamal Kanti Chattopadhyay
Ph.D. [1989]
Metabolism of auxin and its relation with other phytohormones in plant and root nodule - rhizobium symbiosisDr. Pritisadhan Basu
106Krishna Chandra De
Ph.D. [1989]
Studies on the foliar anatomy and seed morphology of some naturally occuring taxa of Euphorbiaceae from Hooghly District, West Bengal, IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
107Naba Kumar Ghosh
Ph.D. [1989]
Studies in Agro-botany and induced mutation in periwinkle, Catharanthus roseus (L.) G.DonDr. Samir Chandra Rakshit, Ex-Pt. T., B.U.
108Shampa Acharya
Ph.D. [1989]
Studies in the Tertiary palaeobotany of some kegions of Eastern IndiaDr. Saurendra Kumar Roy
109Balaram Dey
Ph.D. [1990]
Studies on variation in quantitative and biochemical characters in Sesamum indicum L. after mutagenic treatmentsDr. Pushpendu Bairagi
110Malobika Roy
Ph.D. [1990]
Studies on nodules and nodules bacteria of some tropical leguminous plantsDr. Pritisadhan Basu
111Mira Bhattacharyya(nee Mukhopadhyay)
Ph.D. [1990]
Physical and chemical mutagenesis and studies on root-types of some cultivars of rice(Oryza sativa Linn)Dr. Pushpendu Bairagi
112Pradip Kumar Dasgupta
Ph.D. [1990]
Study of some of the important physiomorphological characters of Psophocarpus tetragonolobus (L.) DCSri Parag Ranjan Dasgupta
113Dr. Paramita Dutta Majumder
Ph.D. [1991]
Fungal decay of Bamboo and its prevention.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
114Hasna Hena Begam
Ph.D. [1991]
Regulatory mechanism of senescence in some aquatic angiospermsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
115Partha Sarathi Mukhopadhyay
Ph.D. [1991]
Seed borne fungi and the associated deterioration of some economic seeds in storageProf. Balen Nandi
116Rahul Islam Khan
Ph.D. [1991]
Studies in monocarpic senescence of plantsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
117Saroj Kumar Nandi
Ph.D. [1991]
Inhibition of biodeterioration of seeds in storage and associated mycotoxin formation by natural volatile compoundsProf. Balen Nandi
118Shyamal Seth
Ph.D. [1991]
Study of pollen grain using fluorescence microscopy as a major techniqueDr. Pradyot Bhanja
119Sunanda Mondal
Ph.D. [1991]
Production of methionine by microorganismsDr. Siba Prasad Chatterjee
120Yagnabalka Das
Ph.D. [1991]
Threonine production by mutants of Arthrobacter globiformisDr. Siba Prasad Chatterjee
121Amit Kumar Ghosh
Ph.D. [1992]
Contributions to the Traissic Palaeobotany and stratigraphy of Peninsular IndiaDr. Pankaj Kumar Pal
122Asit Kumar Sadhu
Ph.D. [1992]
Microbial deteriration and associated biochemical changes in 'Hard fat' of seeds of Shorea robusta Gaertn f.Prof. Balen Nandi
123Chandan Kar
Ph.D. [1992]
Effects of triazole type plant growth retardants on seed viability, growth and yield of sunflower (Helianthus annuus L. cv Modern) and safflower (carthamus tinctorious L. cv JIA 900)Prof. Kajal Gupta
124Debabrata Biswas
Ph.D. [1992]
Studies on the extrachromosomal genetic mechanisms for drug resistance and virulence factors of Shigella dysenteriae Type 1Prof. Ajit Kumar Banerjee
Dr. Ranjit Kumar, NICED
125Jagabandhu Pal
Ph.D. [1992]
Comparative study in the productivity of four isolates of Azolla pinnata in some pot and pond cultureDr. Debi Prasad Kushari
126Jagannath Konar
Ph.D. [1992]
Autecological study of Costus speciosus as a source of diosgeninDr. Debi Prasad Kushari
127Jagatpati Tah
Ph.D. [1992]
Studies on the response of genes and genotype to the fluctuating environments and adaptation of the legume Dolichos biflorus (L.)Sri Parag Ranjan Dasgupta
128Jaiprakash Keshri
Ph.D. [1992]
Taxonomic investigation on certain groups of fresh water filamentous green algae of the northern part of Midnapur district, West BengalDr. Pranjit Sharma
129Krishnendu Sarkar
Ph.D. [1992]
Flora of West Champaran, BiharSri Prasanta Kumar Bhattacharyya
130Quazi Taheruzzaman
Ph.D. [1992]
Enrichment of water bodies and its effect on the productivity of some aquatic plantsDr. Debi Prasad Kushari
131Raghunath Medda
Ph.D. [1992]
Biodegradation of some economic timbers by wood rotting fungi and their preservationProf. Balen Nandi
132Rajarshi Bikash Kundu
Ph.D. [1992]
Cultivation of mycelia of edible mushrooms as mycoprotein source using different nutrientsProf. Balen Nandi
133Shyamalendu Mitra
Ph.D. [1992]
Ecophysiological studies on the propagation of Salanum Khasianum ClarkeDr. Debi Prasad Kushari
134Subrata Mitra
Ph.D. [1992]
Fungal degradation of agro-industrial wastes and myco-protein productionProf. Balen Nandi
135Tuhin Kumar Samanta
Ph.D. [1992]
Production of Lysine by mutants of Arthrobacter globiformisDr. Siba Prasad Chatterjee
136Tushar Kanti Maiti
Ph.D. [1992]
Production of L-Phenylalanine by auxotrophic mutannts of Arthrobacter globiformisDr. Siba Prasad Chatterjee
137Ashis Kumar Ghosh
Ph.D. [1993]
Characterization of correlative nature of senescence in various plants having differences in source-sink relationshipDr. Arun Kumar Biswas
138Nirupama Bhattacharya
Ph.D. [1993]
Studies in the morphotaxonomy of some Indian adiantoid fernsProf. Radhanath Mukherjee
139Rina Bhattacharya
Ph.D. [1993]
Production of L-threonine by auxotrophic mutants of Bacillus megateriumDr. Siba Prasad Chatterjee
140Ruma Pal
Ph.D. [1993]
Cytological monitering of mercury, lead and cadmium pollution using aquatic weedsDr. (Mrs.) Sakuntala Nandi
141Swapan Kumar Mondal
Ph.D. [1993]
Studies on the correlative aspects of monocarpic senescence with reference to seed maturation and source-sink relationship in a few crop plantsDr. Arun Kumar Biswas
142Amitava Ghosh
Ph.D. [1995]
Stomatal regulation of senescence in plantsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
143Baniprosad Sadhu
Ph.D. [1995]
Biochemical changes in Banana (Musa acuminata L.) cv Giant Governor) during post harvest disease development with special reference to ethylene production and its control by triazole type plant growth regulatorsProf. Kajal Gupta
144Nurmohammad Shaikh
Ph.D. [1995]
Genetical and Immunological studies of a plasmid associated virulence factor of Shigella dysenteriaeType 1Prof. Balen Nandi
Dr. Ranjit Kumar, NICED
145Iswar Chandra
Ph.D. [1996]
Studies in free-living chemo-organotrophic dinitrogen fixing bacteria of fresh water eco-system in six districts of West BengalProf. Ajit Kumar Banerjee
146Kalpana Saha
Ph.D. [1996]
Salinity induced physiological and biochemical changes in Sunflower (Helianthus annuus L.C.V. Ec 68414) and Mungbean (Phaseolus radiatus L.C.V.B. 1 ) and their protection by plant growth retardantsProf. Kajal Gupta
147Abul Kalam
Ph.D. [1997]
Bioassay, biodegradation and effects of tridemorph on nontarget organisms and selected soil microbial processesProf. Ajit Kumar Banerjee
148Subhra Kanti Mukhopadhyay
Ph.D. [1997]
Productions of Xylan degrading engymes by Aspergillus flavipesDr. Siba Prasad Chatterjee
149Kaberi Chaudhuri
Ph.D. [1998]
Physiological and biochemical responses of two jute species to salinity stressProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
150Malay Ghosh
Ph.D. [1998]
Mycoprotein production through degradation of plant biomassProf. Balen Nandi, B.U.
151Partha Sarathi De
Ph.D. [1998]
Studies on the root nodules and their symbionts of two leguminous plants, Derris Scadens and Tephrosia purpureaDr. Pritisadhan Basu
152Samir Kumar Pal
Ph.D. [1998]
Production of cellulases (s) by Aspergillus flavipesDr. Siba Prasad Chatterjee
153Subhas Banerjee
Ph.D. [1998]
Effects of plant growth regulators on Sex expression and fruit development in few cucurbitsDr. Pritisadhan Basu
154Supriya Choudhury
Ph.D. [1998]
Germination, growth and alkaloid production in Catharanthus sp. With special reference to the effect of CCC, Na-Dkegulac and BAS 111, WProf. Kajal Gupta
155Anindita Roy (Mrs. Mukhopadhyay)
Ph.D. [1999]
Production of L-tryptophan by Auxotrophic mutant of Aureobacterium flavenscensDr. Siba Prasad Chatterjee
156Goutam Bandyopadhyay
Ph.D. [1999]
Studies on two medicinal plants Portulaca oleracea L. and Trianthema portulacas torum L.Prof. Ambarish Mukherjee
157Jnan Bikash Bhandari
Ph.D. [1999]
Studies in the Morphotaxonomy of Indian vittarioid fernsProf. Radhanath Mukherjee, B.U.
158Aparna Karmakar (Dey)
Ph.D. [2000]
Taxonomic investigation on some groups of fresh water filamentous green algae of Malda District, West BengalProf. Pranjit Sarma
159Chhaya Pal
Ph.D. [2000]
Polynological investigation of lower gondwana sedimentary deposits of West BengalProf. Sourendra Kumar Roy
160Dr. Sikha Dutta
Ph.D. [2000]
Rhizopus rot of jack fruit and its biological control.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
161Krishna Bandyopadhyay(Mrs. Mukhopadhyay)
Ph.D. [2000]
Floristics and stratigraph of the upper gondwana sequence in the Raj Mahal hills, IndiaProf. Pankaj Kumar Pal
162Sikha Dutta
Ph.D. [2000]
Studies on Rhizopus rot of jackfruit and its controlProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
163Sunita Bandyopadhyay
Ph.D. [2000]
Cellulase production on saccharification of water hyacinth by Trichoderma spp.Prof. Balen Nandi
164Tinkari Dalal
Ph.D. [2000]
Determination of root-type classes in rice through embryo culture and estimates of their genetic worth and stability characteristics with reference to yieldDr. Madhuri Some
165Arabinda Sannigrahi
Ph.D. [2001]
Morphotaxonomy of megaspores from the triassic sequence of peninnsular India and their stratigraphic significanceProf. Pankaj Kumar Pal
166Atish Ch. Ghosh
Ph.D. [2001]
Studies on root and steam nodules and their symbionts of two legumes and a non legume with special reference to indole acetic acid productionDr. Pritisadhan Basu
167Chhaya Datta
Ph.D. [2001]
Studies in root nodules and their symbionts of three leguminous plants with reference to indole acetic acid metabolism and extracellular polysaccharideDr. Pritisadhan Basu
168Indrani Chandra
Ph.D. [2001]
Tissue culture and cytology of Coccinia grandis (L) Voigt & Flacour-tia jangomas (Lour) RaeuschDr. Pradyot Bhanja
169Rathindra Nath Medda
Ph.D. [2001]
Studies on nutritional requirements for the cultivation of edible mushrooms and the associated yieldsProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
170Sangita Seal
Ph.D. [2001]
Studies on germination growth and development of sida spp. with special reference to the effect of some growth regulators on biomass production and yield of alkaloidsProf. Kajal Gupta
171Soumen Bhattacharyya
Ph.D. [2001]
A biological stress induced metabolic disfunction in Amaranthus lividus Linn, with special reference to amelioration, membrane deterioration and changing protein profilesProf. Ambarish Mukherjee
172Anita Mishra
Ph.D. [2002]
Responses of two rice cultivars to heavy metal (lead and mercury) stress and their amelioration by some chemical subsstancesProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
173Dr. Rathindranath Medda
Ph.D. [2002]
Improvement of spawning and cultivation of edible mushrooms.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
174Ankush Pal
Ph.D. [2003]
Pollen flora of Murshidabad District, IndiaProf. Pankaj Kumar Pal
175Atanu Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Pteridophytic Flora of the District of Bardhaman and its Morpho-Anatomical studiesProf. Radhanath Mukherjee
176Kamal Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Studies on the rice field weeds in Bardhaman District, West BengalProf. Ambarish Mukherjee
177Shyamali Ghosh
Ph.D. [2003]
Effects of retardants on growth yield and multiple shoot regeneration in Withania Somnifera and in Vitro Production of biomass and Alkaloid through transformed hairy root culturesProf. Kajal Gupta
178Soumen Gantait
Ph.D. [2003]
Taxonomic studies in the scorphula-riaceal in India with reference to the series Pseudosolaneae and antirrhinideaeProf. Ambarish Mukherjee
Dr. M. S. Mondal, BSI
179Subarna Roy
Ph.D. [2003]
Microbial degradation of Petrolium hydrocarbons in the coastal water of deltaic sunderbansDr. Ranjit Kumar, NICED
Dr. Pritisadhan Basu
180Tapti Karmakar
Ph.D. [2003]
Somaclonal variation in tissue culture of five cicer species and their cytogenetical analysisSri Parag Ranjan Dasgupta
181Aruna Kundu
Ph.D. [2004]
Studies on fungal decay of bamboos and its preventionProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
182Debnath Palit
Ph.D. [2004]
Survey of wetlands in Birbhum district, West Bengal with special reference to macrophylesProf. Balen Nandi
183Dhani Raj Chhetri
Ph.D. [2004]
Partial purification and characterization of L-myo-inositol-1-phosphate synthase from diploterigium (Thunb) NakaiProf. Ambarish Mukherjee
184Parimal Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Adaptation of Azolla species for mass production of inoculum and their utilization as biofertilizer in a laterite soilDr. Debi Prasad Kushari
185Rajib Mukherjee
Ph.D. [2004]
Utilization of lignocellulosic wastes as mycoprotein enriched ruminant feed through Bio-ConversionProf. Balen Nandi
186Ratan Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Study of wetlands and their plant diversity in Hooghly District, West BengalProf. Ambarish Mukherjee
187Sangita Bhattacharyya
Ph.D. [2004]
Sporulation and development of sporelings of some Azolla speciesDr. Debi Prasad Kushari
188Anupam Samanta
Ph.D. [2005]
Investigation on two white rot and two brown rot fungi associated with decay of economic timbers and their preservationProf. Balen Nandi
189Monoranjan Chakraborty
Ph.D. [2005]
Studies on Fusarium wilt of brinjal (Solanum Melongena) and its integreted managementProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
190Sudipa Nag (Mandal)
Ph.D. [2005]
Role of polyamines in the formation and development of adventitious roots in stem cuttingsProf. Manojit Acharyya Chaudhuri
Dr. Kajal Gupta
191Dipak Kumar Hens
Ph.D. [2006]
Study of drug resistance and virulence factors among shigella speciesProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
Dr. Ranjit Kumar, NICED
192Dipjyoti Chakraborty
Ph.D. [2006]
Invitro and invivo studies in basilicum polystachyon (L) moench with reference to growth biomass and secondary metabolitesProf. Prasanta Kumar Bhattacharyya
Dr. Abhijit Bandyopadhyay
193Dr. Dipak Kumar Hens
Ph.D. [2007]
Multidrug resistance and virulence factors in Shigella spp.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
Dr. Ranjit Kumar
194Dr. Pradip Kumar Banerjee
Ph.D. [2007]
Interaction of soil mycoflora and fauna and its role in crop productivity.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
195Gautam Ganguly
Ph.D. [2007]
Studies in the pteridophyte diversity of South Sikkim and its conservationProf. Radhanath Mukherjee, B.U.
196Piyali Guha (Mrs. Ghosh)
Ph.D. [2007]
Studies on some aspects of two adiantoid ferns and their phytochemical analysis with special reference to secondary metabolitesProf. Kajal Gupta, B.U.
Prof. Radhanath Mukherjee, B.U.
197Piyali Guha (Mrs. Ghosh)
Ph.D. [2007]
Studies on some aspects of two adiantoid ferns and their phytochemical analysis with special reference to secondary metabolites.Prof. Kajal Gupta
Prof. Radhanath Mukhopadhyay
198Pradip Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [2007]
Studies on the role of interactions between soil mycoflora and microfauna on soil fertility and crop productivityProf. Narayan Chandra Chattopadhyay
199Prasanta Mallick
Ph.D. [2007]
Studies on the Demand Flora of Bankura and Purulia Districts, West Bengal, IndiaDr. Jai Prakash Keshri
200Salil Kumar Sahoo
Ph.D. [2007]
A Study on the Microbial Diversity of Agricultural Land of sagar Island (Sundarbans, W.B) with Special Reference to AlgaeProf. Pranjit Sharma
Dr. B. K. Dutta
201Soma Chunari
Ph.D. [2007]
Studies in the Morpho-Taxonomy of Some Indian Lindsaeoid FernsProf. Radhanath Mukherjee, B.U.
202Soma Chunari
Ph.D. [2007]
Studies in the morpho-taxonomy of some Indian Lindsaeoid ferns.Prof. Radhanath Mukhopadhyay
203Dr. Manoranjan Chakraborty
Ph.D. [2008]
Fusarial wilt of brinjal and its integrated management.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
204Dr. Suprakash Ojha
Ph.D. [2009]
Studies in wilt of Tomato(Lycopersicon esculentum) caused by Fusarium oxysporum and its integrated control.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
205Prakash Karmakar
Ph.D. [2009]
Pollen Analysis in Understanding the Foraging Behaviour of Bee Species Used for Apiculture Practice in Gangetic West BengalProf. Pankaj Kumar Pal, B.U.
206Ramala Banerjee (Mukherjee)
Ph.D. [2009]
Studies in the Morpho-Anatomy of Some Indian Tectarioid FernsProf. Radhanath Mukhopadhyay, B.U.
207Suprakash Ojha
Ph.D. [2009]
Studies in Wilt of Tomato (Lycopersicon esculentum) Caused by Fusarium oxysporum and Its Integrated ControlProf. Narayan Chandra Chattopadhyay, B.U.
208Dr. Indrajit Ghosh
Ph.D. [2010]
Interactive effect of VAM and Azolla on growth and productivity of rice.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
Prof. Debi Prasad Kushari
209Indrajit Ghosh
Ph.D. [2010]
Interactive Effect of Azolla and Vam in Enhancing Soil Fertility and Productivity of RiceProf. Narayan Chandra Chattopadhyay, B.U.
Prof. D.P.Kushari, B.U.
210Monalisa Dey
Ph.D. [2010]
Morpho-Taxonomic Studies of Epiphyllous Liverworts of Eastern HimalayaProf. Pankaj Kumar Pal, B.U.
Dr. D.K.Singh, Jt. Director, BSI, Kolkata
211Santanu Niyogi
Ph.D. [2010]
Studies in the Lower Gondowana Fossil Flora from the Western Part of Damodar Valley Basin, West Bengal, IndiaProf. S. K. Ray, B.U.
Prof. P. K. Bhattacharya
212Sharmishtha Gupta
Ph.D. [2010]
Taxonomic Studies in Gentianaceae in IndiaDr. Ambarish Mukherjee, B.U.
Dr. Madhusudan Mondal
213Amitava Nayek
Ph.D. [2012]
Investigation on Allelopathic Potential of Eucalyptus globulus Labill. And Pathenium hysterophorus L.Prof. Aloke Bhattacharya, B.U.
214Archan Bhattacharya
Ph.D. [2012]
Ecofloristic Studies on Forests in Bardhaman District, West BengalProf. Ambarish Mukherjee, B.U.
215Dr. Selima Khatun
Ph.D. [2012]
Management of Fusarial wilt of the medicinal plant, Coleus forskohlii (Willd.) Briq.Prof. Narayan Chandra Chattopadhyay
216Goutam Bala
Ph.D. [2012]
Survey of Wetlands in Nadia District, West Bengal, India with Special Reference to Their MacrophytesProf. Ambarish Mukherjee, B.U.
217Md. Bodruddoza Arefin
Ph.D. [2012]
Studies in the Reproductive Biology and Micropropagation of an Important Medicinal Plant , Hygrophila Schulli (Buch.-Ham.) M.R.&S.M.AlmeidaProf. Pankaj Kumar Pal, B.U.
218Moumita Basu
Ph.D. [2012]
Reproductive Biology and In Vitro Culture of Abroma augusta (L.) L.f., Medicinally Important Plant of Asiatic TropicsProf. Pankaj Kumar Pal, B.U.
219Selima Khatun
Ph.D. [2012]
Management of Fusarial Wilt of the Medicinal Plant, Coleus forskohlii (Willd.) BriqProf. Narayan Chandra Chattopadhyay, B.U.
220Sisir Ghosh
Ph.D. [2012]
Studies on Root Nodule and Nodule Bacteria of Phaseolus mango L. with Reference to Indole Aceic Acid, Ascorbic Acid and Extracellular Polysaccharide productionDr. Tushar Kanti Maity, Assoc. Professor, B.U.

Subject   :   Business Administration
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Ahindra Chakraborti
Ph.D. [1992]
Economic Rates of Return of Companies assisted by the all Indian Financial InstitutionsDr. Paresh Nath Chattopadhyay, B.U.
2Suraj Kumar Debnath
Ph.D. [1993]
A Study of n-Ach Personality Factors and Few Social Variables of Entrepreneurs of Khadi and Village/Cottage Industries with Reference to the Districts of South and North 24 Parganas and Nadia of West BengalProf. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
3Aloke Kumar Sen
Ph.D. [1994]
Manpower Planning in India Dr. Paresh Nath Chattopadhyay, B.U.
4Chandan Kumar Basu
Ph.D. [1994]
The Post-training Vocational Success in TRYSEM trained Rural Youth in Burdwan District, West Bengal (A Study In Psycho-Social Variables)Prof. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
5Chintaharan Sengupta
Ph.D. [1994]
Investment Decision in Leasing associated with Inland Fish Farming of North and South 24 Parganas, West Bengal (A Study of Some Psychological and Social Variables affecting Success of the Lessee in His Decision)Prof. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
6Pradip Kumar Mallick
Ph.D. [1997]
Assertive Behaviour Prof. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
7Subhash Datta
Ph.D. [1997]
Resolution of Management Problems in Spatio-Economic Development: Case Study of Selected DistrictProf. Dilip Roy, B.U.
Dr. R. Bandyopadhyay, CASAD, Pune
8Gautam Kumar Mukherjee
Ph.D. [1999]
Estimation of Demand and Marketable Surplus of Fluid Milk in Different Districts of West Bengal and Development of Strategy to Fill Up the GapProf. Dilip Roy, B.U.
9Moni Mohan Pathak
Ph.D. [1999]
A Study of the Functions of the Trade Unions in the Public Sector Undertakings at Durgapur, West Bengal (1980-81 to 1990-91)Dr. Jyotsna Bhushan Bhattacharyya, B.U.
10Anup Kumar Ghosh
Ph.D. [2000]
Quality Circle and Associated Psychodynamics of the Workers: A Case Study of a Few Selected Organisations of West BengalProf. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
11Prabir Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [2000]
Fund Lending by a Nationalised bank to Industrial Borrowers: Factors affecting Branch Managers Decision ProcessProf. Sankar Kumar Sengupta, B.U.
12Sitanath Majumdar
Ph.D. [2000]
Behavioural aspects in Information Processing in MIS: A Case Study of Sales Executives in Selected Electronics Enterprises of West BengalIndependently
13Tanmoy Dasgupta
Ph.D. [2000]
Some aspects of Modelling in Reliability TheoryProf. Dilip Roy, B.U.
14Isita Lahiri
Ph.D. [2001]
Modelling in the Context of Strategic MarketingProf. Dilip Roy, B.U.
15Bhaswati Chakraborty
Ph.D. [2003]
Probe into Tourism Potentialities: A Case study on SunderbanProf. Dev Malya Dutta, B.U.
16Biswajit Chakraborty
Ph.D. [2003]
Marketing Strategies of small Scale Ceramic Industries in West Bengal-A Case StudyProf. Dev Malya Dutta, B.U.
17Saikat Banerjee
Ph.D. [2003]
Internal and External Factor Matching to Nurture Competitiveness in a Strategically Profitable Way: A Case Study of the Organized Sector of Fan IndustryProf. Dilip Roy, B.U.
18Soubhatra Bandyopadhyay
Ph.D. [2003]
System of Non-Government Health Sector in Calcutta is a vis Customer SatisfactionProf. Dilip Roy, B.U.
19Uddipta Roy
Ph.D. [2003]
Some aspects of Strategic Models in Oligopolistic MarketsProf. Dilip Roy, B.U.
20Anindya Dutta
Ph.D. [2004]
Some Aspects of Changing Business with the advent E-CommerceDr.Tanmoy Dasgupta, B.U.
21Uday Kumar Haldar
Ph.D. [2004]
Job Performance of the Operational Agents of L.I.C.I in relation to Some Specific Job Behaviours: A Case Study of 24 Parganas (N), West BengalDr. Pradip Kumar Mallick, B.U.
22Saroj Kumar Dutta
Ph.D. [2005]
Business Process Re-Engineering as a Driver of Customer Satisfaction Dr. A. Gupta, B.U.
23Rakesh Shankar Jha
Ph.D. [2006]
Channel Management of Switch Gears: A Comparative Study of Few major PlayersDr. Bivraj Bhusan Parida, B.U.
24Subrata Roy Gupta
Ph.D. [2006]
Application of Some Analytical Techniques in the Field of Pattern RecognitionProf. Dilip Roy, B.U.
25Asit Bandyopadhyay
Ph.D. [2007]
Design of an Information System for Materials, Finance and Traffic Management for a Port - a Data Base ApproachProf. Dilip Roy, B.U.
Prof. Sripati Mukhopadhyay, B.U.
26Sagarika Bhattacharya (Mukherjee)
Ph.D. [2007]
A Study on Production and xport Promotion of Potato and Processed Potato in West BengalDr. Bivraj Bhusan Parida, B.U.
Dr. Pradyumna Kumar Tripathy, B.U.
27Sumita Chakraborty
Ph.D. [2007]
A Study of the Volatility of the Capital Market During the Post Liberalization Era from the Investors Angle and Its Impact on the Indian EconomyDr. Goutam Mitra, B.U.
28Chandrasena Mukherjee
Ph.D. [2008]
Decoding of Advertisements in the Print Media with Special Reference to WomenProf. Dilip Roy, B.U.
29Koushik Mandal
Ph.D. [2008]
In Search of Effective Tourism marketing Strategy and Enterpreneurial Scope Enhancement in the Context of Tourism Development: A Case Study on Selected Tourist Destinations of Burdwan DivisionProf. Dev Malya Dutta, B.U.
30Mir Abdul Sofique
Ph.D. [2008]
Developing Tourism Destination in West Bengal from a Marketing Management PerspectiveProf. Dev Malya Dutta, B.U.
31Moumita Chakraborty (Poddar)
Ph.D. [2008]
Comparative Study of Development of Tourism in West Bengal and RajasthanDr. Bivraj Bhusan Parida, B.U.
32Sougata Banerjee
Ph.D. [2008]
Retail Marketing of Branded Sector in Menswear Garment in Kolkata - Its Marketing StrategiesDr. Tanmoy Dasgupta
33Indrajit Ray
Ph.D. [2009]
A Comparative Study of the Health Care Resources of the Selected Government and Non-Governmental Hospitals in BurdwanDr. P. K. Mallick, B.U.
34Prabir Kr. Pal
Ph.D. [2009]
Analysis of Tourism Resources and Strategic Marketing Options for Selected Destinations of Orissa and West BengalProf. Devmalya Dutta, B.U.
35Ranjan Kumar Gupta
Ph.D. [2009]
Some Aspects of the Applications of Genetic Algorithm in managerial Decision MakingDr. Tanmoy Dasgupta, B.U.
Dr. Aloke Kumar Bhunia
36Chitra bagchi
Ph.D. [2010]
A Study on Readymade Garment Industry in India with Special Reference to Global and Local CompetitionProf. Dilip Roy, B.U.siness Admn. (Tourism), B.U.
37Goutam Saha
Ph.D. [2010]
Changes in Women's Dress Preferences: An Empirical Study on Women's Wear in Selective Areas of North IndiaProf. Dilip Roy, B.U.siness Admn. (Tourism), B.U.
38Neelotpal Banerjee
Ph.D. [2010]
Impact of Internet on Brand Awareness: A Study of Some Selected GoodsDr. Tanmoy Dasgupta, Reader, B.U.
Dr. Anindya Dutta, Amity Global Business School, Kolkata
39Partha Sarkar
Ph.D. [2010]
A Study on the Nature of Relationship between Business Strategies and Human Resource Management PracticesProf. S. K. Sengupta
40Pradip Kumar Das
Ph.D. [2010]
Role of Management Training and Development in Enhancing Managerial Effectiveness - A Study on National Bank for Agriculture and Rural DevelopmentDr. P. K. Tripathy, Sr. Lecturer, B.U.
41Soumendranath Biswas
Ph.D. [2010]
Developing 'Food' as a Marketing Tool for the Growth of Hospitality & Tourism Industry in India with Special Reference to West BengalDr. Dilip Kumar Das, Sr. Lecturer, Business Admn. (Tourism),
42Swati Mukherjee
Ph.D. [2010]
Retail Marketing Boom in West Bengal: A Study on Kolkata and Durgapur MarketsProf. Devmalya Dutta, B.U.
43Arunava Mookherjee
Ph.D. [2011]
A Study to Develop the Customer relationship Management Strategies for the Banking and Non Banking Institutions in the Retail financing of Commercial Automobiles in Burdwan-Asansol and Dhanbad-Bokaro RegionsDr. Debmalya Dutta, Business Admn., B.U.
44Arup Kumar Baksi
Ph.D. [2011]
Service Quality, Customer Retention and Profitability: Assessment of State Bank of India through Customer Relationship Management ApproachDr. B. B. Parida, Reader, Business Admn.(Tourism), B.U.
Dr. P. K. Tripathy, Sr. Lecturer, Business Admn., B.U.
45I Nyoman Rawat
Ph.D. [2011]
Bali Arts Festival As A Tourist Attraction: Retrospect and ProspectDr. Mir Abdul Sofique, Business Admn.(Tourism), B.U.
46Paulami Bhaumik
Ph.D. [2011]
A Study of Sales Effectiveness of Dealers Engaged in marketing of Selected Television Brands in KolkataDr. Pradip Kumar Mallik, Assoc. Professor, Business Admn., B
47Debdip Khan
Ph.D. [2012]
In Search of Optimum Assembly Line BalancingDr. Dilip Roy, Reader, Business Admn., B.U.
48Indraneel Mondal
Ph.D. [2012]
Stock market Indices: A Critical Appraisal with Special Reference to Indian Stock MarketDr. Gautam Mitra, Reader. Business Admn., B.U.
49Nisha Saha
Ph.D. [2012]
Poverty Alleviation Through Sustainable Tourism in the City of KolkataDr. Debmalya Dutta, Business Admn., B.U.
50Prakash Narayan Mahanty
Ph.D. [2012]
An Application of markov Process in managerial Decision Making with a Special Reference to Human Resource Planning and developmentDr. Tanmoy Dasgupta, Reader, Business Admn., B.U.
51Rupam Tiwari
Ph.D. [2012]
Applicationof Some Operational Research Techniques for Arriving at Higher Mangerial Efficiency for Some Business -Decision ProblemsDr. Dilip Roy, Reader, Business Admn., B.U.

Subject   :   Chemical Engineering
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Sankar Narayan Mukhopadhyay
Ph.D. [1974]
Hydrodynamics and Liquid Extraction Studies in HydrocycloneDr. Aditya Prasad Sinha, R. E. College, Durgapur
2Swapan Kumar Dutta
Ph.D. [1979]
Studies on effect of ultrasonics on the rate of diffusionsDr. Aditya Prasad Sinha, R. E. College, Durgapur

Subject   :   Chemistry
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Arun Sankar Sanyal
Ph.D. [1967]
Studies in Co-ordination complexesProf. Rabindra Lal Dutta
2Sakti Prasad Ghosh
Ph.D. [1967]
Venadium ChelatesProf. Rabindra Lal Dutta
3Ajit Kumar Sarkar
Ph.D. [1969]
Organic Reagents in organic analysisProf. Jyotirmoy Das
4Biswanath Chattopadhyay
Ph.D. [1969]
Molybdenam ChelatesProf. Rabindra Lal Dutta
5Dhrubananda De
Ph.D. [1970]
Studies in Transition metal Hetero Chelates Hetero complexes of copper (III)Prof. Rabindra Lal Dutta
6Gouri Sankar De
Ph.D. [1971]
Kinetics and Machanism of Bidentate Ligand substitution in Geometrical Isomers of Cobalt (III) ComplexesProf. Sushil Kumar Siddhanta
7Swapnadip Thakur
Ph.D. [1971]
Chemical investigation of some Indian plants (Chemotaxonomic studies on Eugenia species)Prof. Subhendu Ghosh Majumdar
8Nirmal Kusum Choudhury
Ph.D. [1972]
Organic Reagents in Inorganic Analysis-uses of some Beta-ketoanilidesProf. Jyotirmoy Das
9Abhoy Charan Bhattacharyya
Ph.D. [1973]
Studies on solubility in Ternary system Inorganic polar Non-electrolyte water (and a quaternary Reciprocal Salt Pair System)Prof. Sushil Kumar Siddhanta
10Gobinda Prasad Sengupta
Ph.D. [1973]
Studies in Chelate complexesProf. Rabindra Lal Dutta
11Mohan Kumar Sarkar
Ph.D. [1973]
Kinetic aspects of reactions in solutionsProf. Sisir Chandra Rakshit
12Sambhunath Mondal
Ph.D. [1973]
Synthesis of Polynuclear compoundsProf. Anath Jiban Bhattacharyya
13Sukumar Sarkar
Ph.D. [1973]
Mixed legand complexesProf. Rabindra Lal Dutta
14Krishna Datta
Ph.D. [1974]
Investigation on the analysis of Trace amounts of Inorganic substancesProf. Jyotirmoy Das
15Prabhat Kumar Mondal
Ph.D. [1974]
Studies on the viscosity of electrolytic solutionsProf. Arun Kmar Basu
Prof. Bejoy Kumar Seal
16Sudhin Kumar Ray
Ph.D. [1974]
Kinetics of bidentate ligand substitution in Geometrical Isomers of Octahedral cobalt (III) complexesProf. Sushil Kumar Siddhanta
17Sanat Kumar Mondal
Ph.D. [1976]
Uses of some Beta-ketoanilides as reagents in Inorganic analysisProf. Jyotirmoy Das
18Arup Kumar Mitra
Ph.D. [1977]
Studies on Powder Electrode PotentialsProf. Sisir Chandra Rakshit
19Basydeb De
Ph.D. [1977]
Investigations on the ligand properties of Thiophene Derivatives in their Metal complexesProf. Ajoy Kumar Choudhury
20Narayan Bikas Debnath
Ph.D. [1977]
Studies on some Medicinal Plants of IndiaProf. Sushil Kumar Siddhanta
DR. (Mrs.) Debi Chakraborty, BC
21Sankar Prasad Banerjee
Ph.D. [1977]
Studies in copper (II) Mixed chelatesProf. Rabindra Lal Dutta
22Akoijam Monihar Singh
Ph.D. [1978]
Metal Ion Promoted addition of Alcohols to PhenyldicyandiamidesProf. Rabindra Lal Dutta
23Anjana Bhattacharya
Ph.D. [1978]
Studies on Mixed chelates of Transition MetalsProf. Rabindra Lal Dutta
24Bikas Ranjan Guha
Ph.D. [1978]
Studies on organic corrosion InhibitorsDr. Satyendra Nath Banerjee, R. E. College, Durgapur
25Gouri Patra
Ph.D. [1978]
Chemical investigation of some Indian PlantsProf. Subhendu Ghosh Majumdar
26Kamala Ghosh
Ph.D. [1978]
Synthesis of polycyclic hydrocarbons by Diene SynthesisProf. Anath Jiban Bhattacharyya
27Mira Pal
Ph.D. [1978]
The Kinetics of substitution of Aquo Ligands from Cis Diaquo bis (Ethylenediamine) cobalt (III) Ion by Bidentate Ligands in water-Ethanol MixtureProf. Gouri Sankar De
28Ranjit Kumar Ray
Ph.D. [1978]
Chromato graphic studies in metal complexesProf. Rabindra Lal Dutta
29Swapan Kumar saha Roy
Ph.D. [1978]
Studies on the Electrode Behaviour of some Ion-exchange membrancesProf. Arun Kmar Basu
30Tara Sankar Pal
Ph.D. [1979]
Application of organic Thioligands in Analytical ChemistryProf. Jyotirmoy Das
31Bijoy Krishna Maji
Ph.D. [1980]
Kinetics and Mechanism of substitution reactions of Platinum (II) complexesProf. Sushil Kumar Siddhanta
32Jnanendra Nath Mondal
Ph.D. [1980]
Kinetics and mechanism of substitution of Aquo Ligands from Hexa-Aquo-Chromium (III) Ion by Polydentate ligands in water-Ethanol MixtureProf. Gouri Sankar De
33Subhadra Basu
Ph.D. [1980]
Studies on Inhibity of the Corrosion of metals in relation to the Electro capillary action of organic corrosion InhibitorsDr. Satyendra Nath Banerjee, R. E. College, Durgapur
34Amalendu Ghoshal
Ph.D. [1981]
Kinetics and mechanism of substitution of chloride Ion from cis and transDichlorobis(Ethylenediamine) Cobalt (III) Ion by Benzoic acid and substituted Benzoic acid in Ethanol water mixtureProf. Sushil Kumar Siddhanta
35Niranjan Kole
Ph.D. [1982]
Study of complexes Equilibrium of some important organic analytical reagents with several Metal Ions in various mixed Aqueous solventsProf. Ajoy Kumar Chaudhury
36Pradip Kumar Dan
Ph.D. [1982]
Some derivatives of 1:3 diketones as analytical ReagentsProf. Jyotirmoy Das
37Ramadhar Sharma
Ph.D. [1982]
Metal complexes of Triazene-1-oxidesProf. Rabindra Lal Dutta
38Satya Darsan Dutta
Ph.D. [1982]
Kinetic aspects of certain reactions in solution (Solvent effect and some theoretical calculations of Activity Energy in Ester HydrolysesProf. Sisir Chandra Rakshit
39Siba Prasad Ghosh
Ph.D. [1982]
Investigation into Metal Ligand Interaction in various mixed Aqueous solventsProf. Ajoy Kumar Chaudhury
40Sunil Kumar Satpathi
Ph.D. [1982]
Coordination complexes of Phenylmercury (II)Prof. Rabindra Lal Dutta
41Tapan Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1982]
Synthesis of polynuclear Aromatic Hydrocarbons by Diene synthesisProf. Anath Jiban Bhattacharyya
42Achintya Kumar Sarkar
Ph.D. [1983]
Metal complexes of Hydrazone Schiff basesProf. Rabindra Lal Dutta
43Harideb Sil
Ph.D. [1983]
Investigations on Molecular Addition compoundsProf. Bejoy Kumar Seal
44Monoranjan Bandyopadhyay
Ph.D. [1983]
Studies on the Emulsion Polymerization of vinyl monomers in the aqueous medium (Emulsion polymerizationof Methyl Acrylate)Dr. Ranjit Sinha Koner
45Sankar Prasad Chatterjee
Ph.D. [1983]
Studies on the Emulsion Polymerization of vinyl monomers in the aqueous mediumDr. Ranjit Sinha Koner
46Gautam Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1984]
Investigation on the analytical selectivity and use of Diketo compoundsProf. Jyotirmoy Das
47Malika Bhattacharyya
Ph.D. [1984]
Kinetics and mechanism of substitution of AquoLigands from Hexa aquochromium (III) Ion by different pyridine carboxylic acidsProf. Gouri Sankar De
48Partha Sarathi Ghosh
Ph.D. [1984]
Studies on Indian Medicinal PlantsProf. Subhendu Ghosh Majumdar
49Prabir Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1984]
Studies on synergism in Acid corrosion inhibition of Mild Steel by organic inhibitive speciesDr. Satyendra Nath Banerjee, R. E. College, Durgapur
50Pradyot Kumar Ghosal
Ph.D. [1984]
Studies on Gum PolysaccharidesProf. Swapnadip Thakur
51Satyanarayan Basu Mallick
Ph.D. [1984]
Studies on some new methods of Trace AnalysisProf. Jyotirmoy Das
52Bidyut Kumar Basak
Ph.D. [1985]
Utilisation of protein and non-proteinous matter present in AgrowastesProf. Subhendu Ghosh Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity
53Bikash Chandra Mondal
Ph.D. [1985]
Chemical and biochemical investigations of Indian Forest seedsProf. Subhendu Ghosh Majumdar
54Biswanath Ruj
Ph.D. [1985]
Substitution reaction of Hexacoordinated cobalt (III) complexes having Monodentate LigandsProf. Sushil Kumar Siddhanta
55Chhaya Chaudhuri
Ph.D. [1985]
Kinetics and mechanism of substitution reactions in Hexa-coordinated Tervalent Metal complexesProf. Sushil Kumar Siddhanta
56Manas Bandyopadhyay
Ph.D. [1985]
Approximate quantum mechanical calculations of some ground and excited state properties of Molecules and IonsProf. Sisir Chandra Rakshit
57Md. Munkir Hossain
Ph.D. [1985]
Studies on chelate complexes of Hydrazone schiff basesProf. Rabindra Lal Dutta
58Prantika Bhar (Mrs. Das)
Ph.D. [1985]
Chemical Investigation of Indian PlantsProf. Swapnadip Thakur
59Subrata Laskar
Ph.D. [1985]
Chemical and biochemical investigation of natural productsProf. Subhendu Ghosh Majumdar
60Anil Kumar Pal
Ph.D. [1986]
Reactions of Metal AcetylacetonatesProf. Rabindra Lal Dutta
61Bibas Ranjan Das
Ph.D. [1986]
Lanthanide complexes of Schiff basesProf. Rabindra Lal Dutta
62Binoy Krishna Niyogi
Ph.D. [1986]
Kinetics and Mechanism of Anation of Hydroxo-penta-aquo chromium (III) Ion by Amino acid LigandsProf. Gouri Sankar De
63Chandrima Ray
Ph.D. [1986]
Some analytical uses of Anilides of Mercapto acidsProf. Jyotirmoy Das
64Gurudas Saha
Ph.D. [1986]
Studies on the corrosion and scale inhibition in Aqueous medium by low concentrations of Inorganic and Organic iInhibitorsDr. Nori Kurmiah, R. E. College, Durgapur
65Kalpana Dutta
Ph.D. [1986]
Kinetics and mechanism of substitution of Aquoligands from cisDiaquo bis (Ethylenediamine) Cobalt (III) ion by bidentate ligandsProf. Gouri Sankar De
66Mohan Pada Pal
Ph.D. [1986]
Studies on Ion AssociationProf. Sanjib Bagchi
67Nanda Gopal Basu
Ph.D. [1986]
Stidies on Natural PolysaccharidesProf. Swapnadip Thakur
68Sailendra Nath Nandi
Ph.D. [1986]
Evaluation of protective properties of some paint films based on a few inorganic pigments against corrosion of metalsProf. Ajoy Kumar Chaudhury
69Sukumar Mandal
Ph.D. [1986]
Synthesis of Polycyclic compounds by Diels Alder ReactionProf. Anath Jiban Bhattacharyya
70Umasankar Satpathy
Ph.D. [1986]
Kinetics of emulsion Polymerization of Ethylmethacrylate in the Aqueous mediaDr. Ranjit Sinha Koner, R. E. College, Durgapur
71Asok Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1987]
Studies on Molecular complexesProf. Bejoy Kumar Seal
72Siba Prasad Chattopadhyay
Ph.D. [1987]
Fluorimetric and spectrophotometric determination of trace ingrediants in environmental and other samplesProf. Arabinda Kumar Das
73Anup Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1988]
Complex equilibria of some rare earth metal ions with some chelating ligands in some mixed aqueous solventsProf. Ajoy Kumar Chaudhury
74Biswajit Sengupta
Ph.D. [1988]
Studies on the separation and determination of some hazardous substances related to river waterProf. Jyotirmoy Das
75Debabrata Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Kinetics and mechanism of anation of cisdiaquo bis Ethylenediamene cobalt (III) ion by bidentate ligandsProf. Gouri Sankar De
76Debashis Dhar
Ph.D. [1988]
Synthesis and applications of Inorganic Ion-exchangersDr. Radha Kanta Ghatuary,SVC
77Hari Gopal Mitra Mustafi
Ph.D. [1988]
Kinetics and mechanism of anation of Hydroxopenta-aquo chromium (III) ion by polydentate ligandsProf. Gouri Sankar De
78Hemendra Chandra Dhar
Ph.D. [1988]
Reaction mechanism of substitution reactions in Diammi nobis-Biguanide and Diaquo-bis ethylenediamene cobalt (III) complexesProf. Sushil Kumar Siddhanta
79Kuntala De
Ph.D. [1988]
Legating properties of Schiff bases derived from 2-benzoyl pyridineProf. Rabindra Lal Dutta
80Swapan Majee
Ph.D. [1988]
Studies on some chelating ion-exchangers containing 1:3 Diketo groupingProf. Jyotirmoy Das
81Asis Kumar Gangopadhyay
Ph.D. [1989]
Kinetics and mechanism of substitution of Aquoligands from cis-diaquobis (biguanide) chromium (III) and cobalt (III) ion by polydentate ligandsProf. Gouri Sankar De
82Niyati Das
Ph.D. [1989]
Separation and reconcentration of Metal ions using chelating ion-exchange resin containing Quinaldinic acid amide groupProf. Jyotirmoy Das
83Santirani Dan
Ph.D. [1989]
Extraction with liquid exchanger and AAS determination of trace and ultatrace elementsProf. Arabinda Kumar Das
84Shuvendu Sekhar Bhattacharyya
Ph.D. [1989]
Determination of metal ions using liquid chelating exchanger and atomic absorption techniqueProf. Arabinda Kumar Das
85Bimalendu Ray
Ph.D. [1990]
Studies on polysaccharides from IndianPlantsProf. Subhendu Ghosh Majumdar
86Debasis Chakraborty
Ph.D. [1990]
Indirect methods in analysis by Atomic spectrophotometryProf. Arabinda Kumar Das
87Mahadeb Ray
Ph.D. [1990]
Studies on molecular complexes of substituted phthalimides and on some general aspects of charge transfer complexesProf. Bejoy Kumar Seal
88Supra Bandyopadhyay
Ph.D. [1990]
Separation by Liquid Anion ExchangerProf. Arabinda Kumar Das
89Swati Das (Sarkar)
Ph.D. [1990]
Study of kinetics and mechanism of Aqueous and emulsion polymerization of vinyl acetateDr. Ranjit Sinha Koner, R. E. College, Durgapur
Dr. Aditya Prosad Sinha, R. E. College, Durgapur
90Santosh Kumar Das
Ph.D. [1991]
Studies on cuticular waxesProf. Swapnadip Thakur
91Srabani Das
Ph.D. [1991]
Structural studies of plant polysaccharide from the seeds in Indian medicinal plantsProf. Pradyot Ghosal
92Srinibas Misra
Ph.D. [1991]
Studies on pickling inhibitors on mild steelDr. Satyendra Nath Banerjee, R. E. College, Durgapur
93Abhijit Chattopadhyay
Ph.D. [1992]
Studies on the extraction of few metal ions using high molecular weight aminesProf. Sukalyan Basu
94Asit Kumar Chandra
Ph.D. [1992]
Approximate quantum-mechanical study of some molecular properties in ground and excited electronic statesProf. Manas Banerjee
95Banibrata Sarkar
Ph.D. [1992]
Studies on the ion exchange properties of some insoluble inorganic tungstatesProf. Sukalyan Basu
96Biren Hazra
Ph.D. [1992]
Topology and quantum mechanical quantities in the correlations of some molecular propertiesProf. Sisir Chandra Rakshit
97Debnath Mallick
Ph.D. [1992]
Mechanistic studies on the aqua ligand substitution reaction of cis-diaqua-bis (bipyridine) Ruthenium (II) ion b polydentate ligandProf. Gouri Sankar De
98Kali Kinkar Dutta
Ph.D. [1992]
Studies on molecular graphs including some application on charge transfer complexesProf. Ashok Kumar Mukhopadhyay
99Krishna Medda
Ph.D. [1992]
Studies on solute-solvent interactionProf. Sanjib Bagchi
100Maya Pobi
Ph.D. [1992]
Some uses of styrene DVB based chelating resin containing N-BPHA groupProf. Gouri Sankar De
101Sukumar Guchhait
Ph.D. [1992]
Kinetics and mechanism of the aqueous emulsion polymerization of Vinyl-monomer (methacrylonitrite)Dr. Ranjit Sinha Koner, R. E. College, Durgapur
102Tapas Samanta
Ph.D. [1992]
Studies on the Membrane Phenomena under equilibrium conditionsProf. Arun Sankar Basu
103Jibanananda Pal
Ph.D. [1993]
Preparation, properties and applications of synthetic Inorganic ion exchangers in separation ChemistryDr. Radha Kanta Ghatuary,SVC
104Karabi Roy
Ph.D. [1993]
Studies on steroids and Triterpenoids of LeguminosaeProf. Swapnadip Thakur
105Pinaki Chatterjee
Ph.D. [1993]
Studies on corrosion inhibition by nitrogenous compounds in hydrogen sulphide solutionProf. Ajoy Kumar Chaudhury
Dr. D. D. N. Singh, NML
106Prasanta Chatterjee
Ph.D. [1993]
Studies on some aspects of solvation in mixed binary solventsProf. Sanjib Bagchi
107Sarnath Chattaraj
Ph.D. [1993]
Indirect determination of inorganic anions and organic compounds by atomic absorption spectrometryProf. Arabinda Kumar Das
108Tushar Kanti Chattopadhyay
Ph.D. [1993]
Kinetics of antibody antigen interactionDr. Gopal Chandra Bhowmik
109Vijay Kumar Soi
Ph.D. [1993]
Studies on the chemical degradation products and intermediates in the estimation of trace chemicals present as pollutants in aqueous systemsDr. Nori Kurmaiah, R. E. College, Durgapur
110Abdul Maleque
Ph.D. [1994]
Study of Complex equilibria of some hydrazone schiff bases with some metal ions in mixed aqueous solventProf. Ajoy Kumar Chaudhury
111Asok Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1994]
Chemical investigation of Indian PlantsProf. Swapnadip Thakur
112Biplab Sarkar
Ph.D. [1994]
Aspects of sequential Aproximations in Chemical TheoriesProf. Kamal Bhattacharyya
113Chandi Charan Mukhopadhyay
Ph.D. [1994]
Kinetics and mechanism of Legand substitution in octahedral CR (III) and Co (III)complexesProf. Gouri Sankar De
114Alak Kumar Ghosh
Ph.D. [1995]
Kinetics and mechanism of Legand substitution in octahedral Rhodium (III) complexesProf. Gouri Sankar De
115Asit Kumar Sarkar
Ph.D. [1995]
Studies in the corrosion of Aluminium Alloy in dilute Hydrochloric acid and Sodium Hydroxide solutions with organic inhibitorsDr. Nori Kurmaiah, R. E. College, Durgapur
116Bibekananda Mahanti
Ph.D. [1995]
Kinetics of Legand substitution in Ruthenium(II) complexesProf. Gouri Sankar De
117Bijan Kumar Roy
Ph.D. [1995]
Aspects of osmium-bound 2-R-Quinolin-8-OLS:Synthesis, spectra and electron transfer behaviourProf. Barindra Kumar Ghosh
118Debesh Kumar Das
Ph.D. [1995]
Graph theoretical studies on some charge transfer complexes in H.M.O. formalismProf. Ashok Kumar Mukhopadhyay
119Pompa De
Ph.D. [1995]
Kinetics and mechanism of Legand substitutions in aquo complexes of Chromium (III)Prof. Gouri Sankar De
120Bandana Mondal
Ph.D. [1996]
Separation of metal ions by liquid chelating exchangerProf. Arabinda Kumar Das
121Debashis Banerjee
Ph.D. [1996]
A spectroscopic investigation of solvation of ground and electronically excited states of molecules in various environmentsProf. Sanjib Bagchi
122Ruma Chakraborty
Ph.D. [1996]
Electro-thermal atomic absorption spectrometric studies of various elementsProf. Arabinda Kumar Das
123Amalendu Sinhababu
Ph.D. [1997]
Studies in some metabolites of rutaceae and lythraceaeProf. Swapnadip Thakur
124Biswajit Konar
Ph.D. [1997]
Separation and pre-concentration of metal ions using chelating exchangersProf. Sukalyan Basu
125Pabitra Chattopadhyay
Ph.D. [1997]
Co-ordination chemistry of N and/or O Chelators and analytical applications of imidazalylazo resinDr. Dipak Kumar Pal
Dr. Chittaranjan Sinha
126Ranjit Kumar Pathak
Ph.D. [1997]
Studies on functional expansions and quantum - Chemical variational problemsProf. Kamal Bhattacharyya
127Satya Prasanna Ghosh
Ph.D. [1997]
Studies of different parameters of synthetic inorganic ion-exchangers and organic ion-exchange papers and their applicationsDr. Radha Kanta Ghatuary,SVC
128Subash Chandra Mitra
Ph.D. [1997]
Studies on polymer colloids of polyvinyl acetate in Aqueous solutions, kinetics and mechanism of polyvinyl acetate colloid formation in aqueous solutions initiated by a redox pairDr. Ranjit Sinha Koner, R. E. College, Durgapur
129Banani Mukhopadhyay
Ph.D. [1998]
Liquid - Liquid extraction and separation of carrier free radio nuclides of second transition metals produced by nuclear activation techniquesDr. Sushanta Kumar Lahiri
130Dalia Nayek
Ph.D. [1999]
Studies on productions and separation of carrier free rare earths by Nuclear activation techniquesDr. Sushanta Kumar Lahiri
131Debasis Das
Ph.D. [1999]
Studies on heterocyclic azo complexes of heavy metals and some analytical applicationsProf. Arabinda Kumar Das
Dr. Chittaranjan Sinha
132Jaidip Dutta
Ph.D. [1999]
Estimation of few metal ions by substoichiometric extraction with some synthetic ligandsProf. Sukalyan Basu
133Mrinal Kanti Nayak
Ph.D. [1999]
Synthetic studies on organo-sulfur compoundsDr. A. K. Chakraborty, NIPER, Punjab
134Samira Biswas
Ph.D. [1999]
Studies on synergistic extraction of metal ionsProf. Sukalyan Basu
135Sutapa Sinha
Ph.D. [1999]
Electrophilic ruthenium and osmium nitrosyls with some (N, N and N, O) bidentate chelators: Synthesis, spectra electrochemistry and reactivity patternProf. Barindra Kumar Ghosh
136Tarun Kumar Misra
Ph.D. [1999]
Transition metal chemistry of 2-Arylazoimida zoles: synthesis, characterisation and electrochemical studiesDr. Chittaranjan Sinha
137Biswanath Chakraborty
Ph.D. [2000]
Studies on spectroscopic and thermodynamic properties of some change-transfer complexesProf. Bejoy Kumar Seal
138Hari Kinkar Mondal
Ph.D. [2000]
Anion exchange separation with high molecular weight Amines and their N-OxidesProf. Sukalyan Basu
139Pradyut Kumar Das
Ph.D. [2000]
Synthesis and characterisation of Mono-Biand trinuclear ruthenium and osmium complexes with some (N,N) and (N,O) chelatorsProf. Barindra Kumar Ghosh
140Shyamal Ghosh
Ph.D. [2000]
Kinetic and mechanistic studies on the interaction of bioactive ligands with cisdic Qua(ethylene diamine) platinum (II) ionProf. Gouri Sankar De
141Utpal Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [2000]
Chemical and biochemical investigation on the seeds of Kulthi (Dolichos biflorus)Prof. Subrata Laskar
Dr. Soumen Kumar Moitra
142Kakali Datta
Ph.D. [2001]
EDA interaction involving some quinons and C60 as acceptors: a graph theoretical and experimental studyProf. Ashok Kumar Mukhopadhyay
143Parimal Kumar Das
Ph.D. [2001]
Studies on solvation interaction in various media by spectroscopic techniquesProf. Sanjib Bagchi
144Ram Krishna Roy
Ph.D. [2001]
Synthesis, characterisation and reaction of some azo palladium complexesDr. Chittaranjan Sinha
145Tapan Kumar Mallick
Ph.D. [2001]
Mixed-ligand complexes of ruthenium and osmium bound 2 (arylazo) pyridines: synthesis, spectra and electrochemistryProf. Barindra Kumar Ghosh
146Tridibranjan Roy
Ph.D. [2001]
Kinetic and spectroscopic studies on some organic reactions involving charge transfer intermediatesProf. Bejoy Kumar Seal
Prof. Asok Kumar Mukhopadhyay
147Ajoy Mukhopadhyay
Ph.D. [2002]
A conductometric investigation of solvation effects on ion associationDr. M. P. Pal, MAMC
148Krishnendu Mukhopadhyay
Ph.D. [2002]
Studies on the liquid-liquid extraction of some s- and p- block elements in trace levelDr. Sushanta Kumar Lahiri, SINP
149Partha Sarathi Sengupta
Ph.D. [2002]
Kinetic and mechanism of aqua ligand substitution in cis-diaqua (Ethylene diamine) platinum (II) perchlorate by bio-active ligandsProf. Gouri Sankar De
150Prasanta Kumar Santra
Ph.D. [2002]
Studies on the co-ordination chemistry of azomine function: syntheses, structures, special characterization, chemical and electrochemical activitiesDr. Chittaranjan Sinha
151Ashis Kumar Laha
Ph.D. [2003]
Studies on solvation in mixed binary solvantsProf. Sanjib Bagchi
152Goutam Kumar Routh
Ph.D. [2003]
ChemistryProf. Manas Banerjee
Dr. C. Sinha
153Joydev Dinda
Ph.D. [2003]
Studies on metallo-organic compounds of Naphthylazo and azomethine hetero-cycleDr. Chittaranjan Sinha
154Kamalika Roy
Ph.D. [2003]
Solid phase extractants: preparation, characterisation and their analytical applicationsDr. Dipak Kumar Pal
155Prithwiraj Byabartta
Ph.D. [2003]
Synthesis, structure electro-chemistry and chemical reactivity of Ruthenium (II) and Osmium (II) complexes of Azoimine functionDr. Chittaranjan Sinha
156Ramkrishna Pramanik
Ph.D. [2003]
Studies on salvation interaction in homogene ous and heterogeneous mediaProf. Sanjib Bagchi
157Sumanta Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Study of some electron donor-acceptor anshost-guest complexes of [60] and[70] fullerensProf. Manas Banerjee
158Bhim Chandra Mondal
Ph.D. [2004]
Solid phase ex-tractions and their applications in microwave digested samplesProf. Arabinda Kumar Das
159Ramanath Sinha
Ph.D. [2004]
Kinetics and mechanism of the interaction of bio-active ligands with cis-diaqua-(cis-1,2 diaminocyclohexane) Platinum (II)perchlorateProf. Gouri Sankar De
Prof. Ajoy Kumar Chaudhury
160Sanjukta Mukhopadhyay
Ph.D. [2004]
Studies on some Bound and Quasi-Bound Quantum StatesProf. Kamal Bhattacharyya
161Shrabanti Banerjee
Ph.D. [2004]
Studies on synergism in metal extractionProf. Sukalyan Basu
162Soma Deogharia
Ph.D. [2004]
Synthesis, structure, spectral and magnetic properties of transition metal complexes: Nickel and ManganeseDr. S.K.Chandra
163Sujit Kumar Bera
Ph.D. [2004]
Kinetic and mechanistic studies of aqua ligand substitution from aqua-ethylenediamine complexes of Platinum (II) by amino acids and peptides in aqueous mediumProf. Gouri Sankar De
Dr. S. K. Chandra
164Asim Kumar Ray
Ph.D. [2005]
Spectroscopic and thermodynamic studies on some molecular complexesProf. Ashok Kumar Mukhopadhyay
165Brojogopal Chand
Ph.D. [2005]
Mono-, di- and Polynuclear complexes of group 12 metals with arylazohetero cycles: synthesis, spectra and crystal structureDr. Chittaranjan Sinha, JU
166Debasis Goswami
Ph.D. [2005]
Characterization and utilization of Coal fly ashProf. Arabinda Kumar Das
167Hriday Chattopadhyay
Ph.D. [2005]
Kinetics and mechanism of the substitution on octahedral RU (II) complexesDr. Alak Kumar Ghosh
168Mrinmoy Sannigrahi
Ph.D. [2005]
Study of micro-environmental properties of heterogenous mediaProf. Sanjib Bagchi
169Narayan Ray
Ph.D. [2005]
Effects of ions and solvents on spectoscopic properties of some indicator solutesProf. Sanjib Bagchi
170Sankar Chandra Moi
Ph.D. [2005]
Kinetics and mechanism of the substitution on Palladium (II) complexes with special emphasis on bioactive ligandsDr. Alak Kumar Ghosh
171Sk. Jasimuddin
Ph.D. [2005]
Reactivity of MX2 -fragment in MLnX2: Synthes is of homo-, heterobis/tris chelates and their spectral, chemical and electrochemica studiesDr. Chittaranjan Sinha, JU
172Umasankar Ray
Ph.D. [2005]
Mononuclear and Polynuclear complexes of some transition metals with arylazoimidazoles synthesis, characterization and crystal structureDr. Chittaranjan Sinha, JU
173Avijit Saha
Ph.D. [2006]
Physiological studies on molecular adducts and aggregates involving fullernes and some pharmacutical moleculesProf. Ashok Kumar Mukhopadhyay
174Bholanath Mandal
Ph.D. [2006]
Graph theoretical studies on fullernes and some systems of chemical interestProf. Manas Banerjee
175Debasis Banerjee
Ph.D. [2006]
Studies on the transition metal complexes of Azoimine functionDr. Chittaranjan Sinha, JU
176Debasish Banerjee
Ph.D. [2006]
Synthesis, characterization and applications of solid phase extractionProf. Arabinda Kumar Das
177Doyel Bose
Ph.D. [2006]
Homo and Hetero-Polynuclear complexes of Mn, Ni, Cu, Zn and Cd with Pseudohalide bridges: synthesis, structure and propertiesProf. Barindra Kumar Ghosh
178Kirti Mohan Hazra
Ph.D. [2006]
Studies on chemical constituents of Mimusops ElengiProf. Subrata Laskar
179Mili Dutta
Ph.D. [2006]
Characterization of environmental samples by direct instrumental techniques and by sequential extraction using microwave assisted treatmentProf. Arabinda Kumar Das
180Partha Ghosh
Ph.D. [2006]
Polysaccharides from some Indian Palnts: structure, physiological activity and physiochemical propertiesDr. Bimalendu Roy
Prof. Pradyot Kumar Ghosal
181Pulak Kumar Dhara
Ph.D. [2006]
Synthesis structures and reactivities of some d-n ion complexes with pyridylthi-oazophenolatesDr. Pabitra Chattopadhyay
182Samir Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [2006]
Studies on Per-turbation series and related functional approximantsProf. Kamal Bhattacharyya
183Saroj Kumar Mondal
Ph.D. [2006]
Structural studies on plant polysacchridesProf. Pradyot Kumar Ghosal
184Sk. Hafijur Rahaman
Ph.D. [2006]
Synthesis structure and properties of some inorganic-organic Hybrid Materials contain ing Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Organic N-Donor LigandsProf. Barindra Kumar Ghosh
185Sudip Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [2006]
Interaction of octahedral Rhodium (III) complexes with bio-active ligands: kinetic and mechanistic studiesDr. Alak Kumar Ghosh
186Sutapa Mazumder
Ph.D. [2006]
Industrial polysaccharides from Benincasa and Gracilaria: structure, physico-chemical property and physiological activityDr. Bimalendu Roy
187Tanmoy Mathur
Ph.D. [2006]
Studies on mixed Heterocyclic Azo compoundsDr. Chittaranjan Sinha, JU
188Tapan Kumar Karmakar
Ph.D. [2006]
Synthesis, structure, magnetism and redox behaviour of Mono -, Bi - and Poly nuclear 3d ION complxes containing some polydentate schiff basesProf. Barindra Kumar Ghosh
Dr. Swapan Kumar Chandra
189Rajarshi Ghosh
Ph.D. [2007]
Synthesis, molecular and crystalline architectures and properties of group 12 metal complexes with some multidentate N-Donor blockersProf. Barindra Kumar Ghosh
190Samir Kumar Maji
Ph.D. [2007]
Application of tracer packet in Radio Chemical SciencesProf. Sukalyan Basu
Prof. S. Lahiri, SINP
191Sushama sain
Ph.D. [2007]
Synthesis, characterization, structure and magnetic behaviour of mono- and poly nuclear transition metaz complexesDr. Swapan Kumar Chandra, VB
192Angshuman Maitra
Ph.D. [2008]
Study on Solvation in Various Media by Monitoring Spectroscopic and Thermodynamic PropertiesProf. Sanjib Bagchi, IISER, Kolkata
193Dalim Kumar Roy
Ph.D. [2008]
Charge Transfer Interactions Involving Molecules of Pharmaceutical ImportanceProf. Asok Kumar Mukhopadhyay
194Habibar Choudhury
Ph.D. [2008]
Synthesis, Structure and Properties of Some Inorganic Organic Hybrid Materials with Pseudohalide/Organic Intermediaries, Multidentate N-Donor Blockers and 3d/4d Metal TemplatesProf. Barindra Kumar Ghosh
195jayanta Kumar Basu
Ph.D. [2008]
Studies on Interaction of Metal Ions with Dye Molecules in the Ground and Excited StatesProf. Sanjib Bagchi, IISER
196Madhusudan Mandal
Ph.D. [2008]
Applications of radiotracers in the Study of Solid Phase and Liquid-Liquid ExtractionProf. Sukalyan Basu
Dr. D. Pal
197Sadhan Pramanik
Ph.D. [2008]
Solid Phase Extractants Containing N-Donor Centres: Sysnthesis Characterisation and analytical applicationsDr. P. Chattopadhyay, B.U.
198Suparna Dutta
Ph.D. [2008]
Design and Characterization of Solid Phase Extractors and their Application in the Removal of Ions from Microwave - Asserted Digested SamplesProf. Arabinda Kumar Das
199Amit S. Tiwary
Ph.D. [2009]
Application of Graph Theory and Density Functional Theory in the Study of Some Physico-Chemical ProblemsProf. Asok Kumar Mukhopadhyay, B.U.
200Kaushik Chattopadhyay
Ph.D. [2009]
Polysaccharides from Some Indian Coastal Seaweeds: Structural Features and Pharmacological ActivityDr. Bimalendu Roy, B.U.
201Sanjoy Dhara
Ph.D. [2009]
Synthesis and Applications of Inorganic Ion Exchangers in Radioanalytical SeparationsProf. Sukalyan Basu, B.U.
Dr. Pabitra Chattopadhyay, B.U.
202Tandra Das (Karfa)
Ph.D. [2009]
Kinetics and Mechanism of Ligand Substitution in Octahedral Ruthenium (II) ComplexesDr. Alak Kumar Ghosh, Reader, B.U.
203Titli Datta Samanta
Ph.D. [2009]
Studies and Utilisation of Secondary Metabolites from the Seeds of Erythrina variegata LinnProf. Subrata Laskar, B.U.
204Utpal Adhikari
Ph.D. [2009]
Isolation and Characterisation of Polysaccharides from caulerpa and Stoechospermum and Study towards their Pharmaceutical ImplicationsDr. Bimalendu Roy, B.U.
205Biswajit Das
Ph.D. [2010]
Synthesis and Characterisation of Some Oxophenium (V) Complexes with Nitrogen Sulphur Donor SetsDr. Pabitra Chattopadhyay, B.U.
206Pijush Kundu
Ph.D. [2010]
Chemical and Biological Investigation on Alanthus Excelsa RoxbProf. Subrata Laskar, B.U.
207Pinaki Mandal
Ph.D. [2010]
Polysaccharides from Cystoseira and Scinaia : Isolation, Structural Features and Antiviral ActivitiesDr. Bimalendu Roy, B.U.
208Sandipan Sarkar
Ph.D. [2010]
Coordination Chemistry of Some N,S Donor Ligands with Copper (I/II) : Synthesis, Characterization, Structure and ReactivityDr. Pabitra Chattopadhyay, B.U.
209Sm.Nipamanjari Deb
Ph.D. [2010]
Solvation and Association Properties of Hydrogen Bonded Liquids Surfactants and their MixturesProf. Asok Kumar Mukhopadhyay, B.U.
210Ashish Kumar Ghosh
Ph.D. [2011]
Studies on Molecular Complexes Involving Coal Derived Asphaltenes in Homogeneous and Heterogeneous MediaProf. Sanjib Bagchi, IISER-K, BCKV Mohanpur campus
211Kalyan Ghosh
Ph.D. [2011]
Study of the Formation of Weak Intermolecular Complexes and Their ApplicationsProf. Manas Banerjee, B.U.
212Kalyan Ghosh
Ph.D. [2011]
ChemistryProf. Manas Banerjee
213Bholanath Sarkar
Ph.D. [2012]
Synthesis and Characterisation of Coordination Molecules and Supramolecular Entities with Some 3d/4d Ions, N-Donor Ligands and Inorganic/Organic BridgesProf. Barin Kumar Ghosh, B.U.
214Partha Mukherjee
Ph.D. [2012]
Photophysical Investigation on Supramolecular Complexes of C and C with Functionalized Mono and DiporphyrinsDr. Sumanta Bhattacharya, Assoc. Professor, B.U.
215Rashmi Sarkar (Sain)
Ph.D. [2012]
Role of Mixed Extractants in Liquid Liquid Extraction of Some Metal IonsProf. Sukalyan Basu, B.U.
216Sajal Kumar Mukherjee
Ph.D. [2012]
Water Soluable Phosphate, Arsenate/Arsenite Adsorption by Soils and Synthetic Oxide SurfacesDr. Samir Kumar Roy, Assoc. Professor, Bankura Christian Col
217Sourav Dey
Ph.D. [2012]
Chemistry of Some NN/NS Donor Sets: Synthesis, Characterization and Application of Cu(II) ComplexesDr. Pabitra Chattopadhyay, Assoc. Professor, B.U.
218Sumitra Das
Ph.D. [2012]
Synthesis and Characterization of Some Halide and Pseudohalide bridged dn ion complexes containing multidentate N-donor blockersProf. Barin Kumar Ghosh, B.U.
219Tandrima Chaudhuri
Ph.D. [2012]
Studies on the Effects of Electron Donor - Acceptor, Supramolecular and Solvent Environmental Interactions on the Photophysical Properties of Some Fluroscent Probe MoleculesProf. Manas Banerjee, B.U.
220Tandrima Chaudhuri
Ph.D. [2012]
ChemistryProf. Manas Banerjee
221Tapas Kumar Das
Ph.D. [2012]
A Quantum Theoretical Study of the 1,3-Dipolar Cycloaddition ReactionsProf. Manas Banerjee, B.U.
222Tuhin Ghosh
Ph.D. [2012]
Polysaccharides from Sebdenia Polydactyla and Oryza sativa: Strctural Features, Chemical Modification and Antiviral ActivitiesDr. Bimalendu Roy, B.U.

Subject   :   Civil Engineering
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Musthi Narayan Rao
Ph.D. [1969]
Studies on Flocculation and Coagulation of turbid watersDr. M. M. Basole, REC
2Purnendu Kumar Das
Ph.D. [1971]
A Study of the load distribution in inter-conne cted beam system with particular reference to open Web SectionDr. M. M. Basole, REC
3Nilmani Basu
Ph.D. [1975]
Treatment of Steel Plant wasteDr. Musthi Narayan Rao, REC
4Sankarlal Srimani
Ph.D. [1979]
Analysis of Castellated Beam and its application to grid type structuresDr. Purnendu Kumar Das, CMERI

Subject   :   Commerce
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Chittaranjan Basu
Ph.D. [1970]
The Role of the Commercial Banking in the Planned Economy of IndiaDr. Debi Shankar Ganguly, B.U.
2Soumendra Majumdar
Ph.D. [1972]
Small Scale Enterprises in West BengalDr. Debi Shankar Ganguly, B.U.
3Swapan Kumar Biswas
Ph.D. [1973]
Labour Legislation in India since 1947 (A Study of Concepts and Precepts of Indian Labour Legislation)Dr. Rabindra Nath Banerjee, B.U.
4Subhendu Pramanik
Ph.D. [1975]
Personnel Management and Productivity in Public Sector Industries in IndiaDr. Debi Shankar Ganguly, B.U.
5Iswari Prasad Poddar
Ph.D. [1977]
Labour Welfare in a Developing EconomyDr. Rabindra Nath Banerjee, B.U.
6Ajit Kumar Ghosh
Ph.D. [1979]
Industrial Relations in Coal Mining Industries in India since 1947-72Dr. Rabindra Nath Banerjee, B.U.
7Ashim Kumar Ghosh
Ph.D. [1980]
Management Development: A Case Study of the railway System of Durgapur Steel PlantSri Amit Kumar Mallick, B.U.
8Haranath Bhattacharyya
Ph.D. [1981]
Issues and Problems of International Liquidity with Particular Reference to IndiaDr. Debi Shankar Ganguly, B.U.
9Sambhu Sampad Mukhopadhyay
Ph.D. [1982]
Industrial Relations in Public Sector Industries with Special Reference to Selected Industries to Iron and Steel Industries of IndiaDr. Debi Shankar Ganguly, B.U.
10Sunil Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1982]
Collective Bargaining and International Relations with Reference to Selected Industries in IndiaDr. Rabindra Nath Banerjee, B.U.
11Biswanath Ghosh
Ph.D. [1983]
Unemployment and Employment Planning in IndiaIndependently
12Bijay Lakshmi Mukhopadhyay
Ph.D. [1985]
New Issues Markets: Their Role in Business Finance: A Study of India and Other Economies Between 1946-66Independently
13Tarun Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1985]
Study of the Capital Structure of Private Sector & Public Sector Steel Manufacturing Companies in IndiaSri Amit Kumar Mallick, B.U.
14Tara Pada Ghosh
Ph.D. [1988]
Accounting for Inflation Sri Amit Kumar Mallick, B.U.
15Nityananda Pal
Ph.D. [1990]
Bank Finance and Their Recovery Problems with Special Reference to the district of BurdwanSri Amit Kumar Mallick, B.U.
16Surendranath Basak
Ph.D. [1990]
Problems of Discipline in Some Manufacturing Industries in West BengalDr. Biswanath Ghosh, B.U.
17Debasish Bhowmick
Ph.D. [1991]
Studies on Organisational Efficiency in Relation to Organisational Structure and Form with Special Reference to Durgapur Steel PlantDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
18Madan Mohan Maji
Ph.D. [1991]
Income Tax and Corporate Growth in IndiaProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
19Manas Kumar Hazra
Ph.D. [1991]
Financial Management in Public Sector Dr. Jyoti Bikash Sarkar, B.U.
20Sadhan Chandra Kundu
Ph.D. [1992]
A Comparative Study of the Capital Structure of Government and Non-Government Companies Dr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
21Tarak Sudan Ghosh
Ph.D. [1992]
State Control of the Economy in Ancient India (from the Early Vedic Period to the Period of Kautilya)Dr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
22Aloke Kumar De
Ph.D. [1993]
Problems of Working Capital Management of Public Enterprises with Special Reference to Eastern Coalfields LimitedProf. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
23Pradip Kumar Das
Ph.D. [1993]
Working Capital Management of Jute Industry in IndiaDr. Tarun Kumar Mukherjee, S.V.C.
24Debaprasad Samanta
Ph.D. [1994]
Rice Mills of the District of Burdwan - Studies on their Organizational, Financial and Socio-Economic DimensionsDr. Jyoti Bikash Sarkar, B.U.
25Debashish Bandyopadhyay
Ph.D. [1994]
Implementation of the Lead Bank Scheme in the District of Hooghly, West Bengal Prof. Amit Kumar Mallick, B.U.
26Gour Kumar Kundu
Ph.D. [1994]
Changes in the Working and Living Conditions of Workers in Jute Industry in West Bengal (1980-1992): A StudyDr. Biswanath Ghosh, B.U.
27Kalipada Basu
Ph.D. [1994]
Trends of Developments in Certain Selected Industries in W.B. Dr.Biswanath Ghosh, B.U.
28Santanu Kumar Ghosh
Ph.D. [1994]
Beta and Financial Management Decisions: The Indian SceneProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
29Amal Kumar Hati
Ph.D. [1995]
Problems and Prospects of Tourism Industry in West BengalSri Jaydev Sarkhel, B.U.
30Arup Kumar Datta
Ph.D. [1995]
An Evaluation of the Working of Agricultural Co-operative Credit Societies in the District of BirbhumProf. Madan Mohan Maji, B.U.
31Manoranjan Ghosh
Ph.D. [1995]
An Evaluation of Self-Employment Programme in the District of BurdwanSri Jaydev Sarkhel, B.U.
32Subodh Chandra Gorai
Ph.D. [1995]
InvestorsProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
33Biswajit Bhadra
Ph.D. [1996]
Lease Financing: Its Problem and Prospects as a Source of Finance in the Corporate Sector in IndiaDr. Jyoti Bikash Sarkar, B.U.
34Mahadev Chandra Maity
Ph.D. [1996]
A Study of Dividend Policy Behaviour in Selected Large Indian Companies in the Private SectorProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
35Mahesh Kumar Maheswari
Ph.D. [1996]
Industrial Sickness in West Bengal Dr. Rabindra Nath Banerjee, B.U.
36Md. Jalaluddin Ahmed
Ph.D. [1996]
Leadership Style in Panchayat Raj and Rural Development Dr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
37Shyamaprasad Bandyopadhyay
Ph.D. [1996]
A Study of the Consumer Movement in West BengalDr. Biswanath Ghosh, B.U.
38Swapan Kumar Roy
Ph.D. [1996]
Present Economic Conditions of Agricultural Labours in Some Selected Districts of West Bengal Sri Jaydev Sarkhel, B.U.
39Apurba Goswami
Ph.D. [1997]
The Green Revolution and its Impact on the Standard of Living of the Agriculturists of Burdwan DistrictDr. Biswanath Ghosh, B.U.
40Arun Kumar Roy
Ph.D. [1997]
Industrial Relation in Durgapur Steel Plant - A Case StudyDr. Biswanath Ghosh, B.U.
41Bhaskar Kumar Kayari
Ph.D. [1997]
An Evaluation of the Workings of Mayurakshi Gramin Bank in the District of Birbhum during 1976-1990Sri Jaydev Sarkhel, B.U.
42Kishalaya Dasgupta
Ph.D. [1997]
Productivity and Human Resource Management: An Empirical Study in Some Selected Industrial EnterprisesDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
43Manik Bhattacharyya
Ph.D. [1997]
Problems and Prospects of Brick Industry in West BengalDr. Biswanath Ghosh, B.U.
44Pankaj Kumar Basu
Ph.D. [1997]
Foreign Trade Policy in India since the Plan Period (1951-1985)Dr. Biswanath Ghosh, B.U.
45Samir Kumar Sinha
Ph.D. [1997]
An Evaluation of Self Employment Schemes - A Case Study of the District of Purulia in West BengalDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
Dr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
46Suprabhat Bhattacharyya
Ph.D. [1997]
The Impact of Integrated Rural Development Programme (I.R.D.P.) in the District of Birbhum: A Case StudySri Jaydev Sarkhel, B.U.
47Sushanta Chakraborty
Ph.D. [1997]
Leadership and Organisational Effectiveness - A Study in Some Selected Public Sector OrganisationsDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
48Anath Bandhu Gayen
Ph.D. [1998]
A Review of the Working of the Life Insurance Corporation of India in the Context of Corporation Finance during 1975-1990Sri Jaydev Sarkhel, B.U.
49Arindam Gupta
Ph.D. [1998]
Accounting-based and Market-determined Risk Measures: A Study in their Interrelation with Reference to Selected Indian CompaniesProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
50Debi Prasad Sahoo
Ph.D. [1998]
Misconduct of Employees in Industries Dr. Biswanath Ghosh, B.U.
51Keshab Chandra Sinha
Ph.D. [1998]
Problems and Prospects of Handloom Cooperatives: A Study with Reference to Hooghly District of West BengalDr. Jyoti Bikash Sarkar, B.U.
52Subir Nath Sarkar
Ph.D. [1998]
Analysis of Profitability Crisis and Working Capital Management in Some Selected Public Sector Undertakings under the Ownership and Control of the State Government of West BengalDr. Jyoti Bikash Sarkar, B.U.
53Udas Chakraborty
Ph.D. [1998]
A Study of the Performance of Eastern Coalfield Limited (ECL) since the Nationalisation of Coal Industries in 1973Sri Jaydev Sarkhel, B.U.
54Ranjit Kumar Sarkar
Ph.D. [1999]
Studies on Socio-Economic Impact of Operation Barga in the District of BirbhumSri Jaydev Sarkhel, B.U.
55Samantak Das
Ph.D. [1999]
Housing Finance in India Dr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
56Dhananjoy Rakshit
Ph.D. [2000]
An Analytical Study of the Provisions of the Income Tax Act relating to the Individual Assesse for the Period from A.Y. 1987-88 to 1997-98Dr. Madan Mohan Maji, B.U.
57Prasanta Paul
Ph.D. [2000]
Retail Trade Management Prof. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
58Raghunath Dutta
Ph.D. [2000]
Performance Appraisal of ECL and WCL: A Comparative Analysis (1986-87 to 1993-94)Dr. Madan Mohan Maji, B.U.
59Samir Ghosh
Ph.D. [2000]
Evaluation of the Working of Self-Employment Scheme for Registered Unemployed in the District of Nadia Dr. Madan Mohan Maji, B.U.
60Debdas Ganguly
Ph.D. [2001]
Organisation Climate in Some Selected Engineering Firms Dr. Jaydev Sarkhel, B.U.
Dr. Biswanath Ghosh, B.U.
61Jagannath Hati
Ph.D. [2001]
A Comparative Study of Selected Indian & International Accounting Standards in the Context of GlobalizationDr. Madan Mohan Maji, B.U.
62Manik Chandra Chattopadhyay
Ph.D. [2001]
Institutional Credit Absorption in Rural Area (A Case Study of Selected blocks in the District of Burdwan (1982 to 92-93)Dr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
Dr. A. Mehrotra, VB
63Prabir Datta
Ph.D. [2001]
Analysis and Measurement of Risk in the Tyre Industry in India (1986-87to 1995-96)Prof. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
64Shibnath Banerjee
Ph.D. [2001]
Evaluation of Executive Training in Selected Private Sector Industrial Units in West Bengal during 1985-1995Dr. Biswanath Ghosh, B.U.
65Soumen Sikdar
Ph.D. [2001]
A Study of the Problems and Prospects of Silk Industry in the District of Birbhum and Murshidabad (West Bengal)Dr. P. K. Chattopadhyay, B.U.
66Sujit Kumar Roy
Ph.D. [2001]
Environmental Accounting: The Emerging Agenda for Corporate, Accounting and ReportingDr. S. K. Bhattacharyya, C.U.
Prof. Amit Kumar Mallick, B.U.
67Buddhadeb Chandra
Ph.D. [2002]
Performance of Burdwan Central Co-operative Bank in the Development of the District (1988-89 to 1998-99)Prof. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
68Chitta Ranjan Sarkar
Ph.D. [2002]
Impact of Tax Incentives under the Income Tax Act on Industrial Growth in IndiaProf. Uttam Kumar Dutta, B.U.
69Debasish Sur
Ph.D. [2002]
Human Resource Accounting in India: A Case Study of National Thermal Power Corporation LimitedProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
70Gopi Kanta Mondal
Ph.D. [2002]
A Study on the Implementation Machineries of the Rural Development Programmes in the District of BurdwanDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
71Pranab Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [2002]
The Panchayati Raj System and its Impact on Socio Economic Changes: A Case Study in the District of BirbhumDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
72Tapas Kumar Bose
Ph.D. [2002]
The Environment of Public Enterprises in India: A Study of its Structure, nature and Implications for Effective ManagementProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
73Arvind Mishra
Ph.D. [2003]
A Study of the Problems and Prospects of the Ancillary Industrial Units of the Asansol Durgapur Industrial beltProf. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
74Tapan Kumar RoyChowdhury
Ph.D. [2003]
Success and Failure of Primary Agricultural Credit Societies Prof. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
75Nibir Goswami
Ph.D. [2004]
Incidence of Transport Cost on Total Cost Prof. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
76Ratanlal Bhuniya
Ph.D. [2004]
Behaviour of Share Prices in India during Post-Reform Period: A test of Weak Form of market EfficiencyDr. A. K. Chattopadhyay, B.U.
77Sankar Prasad Dutta
Ph.D. [2004]
Job Satisfaction of Teachers of Secondary and Higher Secondary Schools in Kolkata City: An Empirical StudyProf. Tapas Kumar Bose, B.U.
78Swapan Kumar Pan
Ph.D. [2004]
An Analysis of Different Incentive Schemes and their Effect on Human Resource Development: A Case Study in the Eastern Coalfields LimitedDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
Prof. Shantanu Kumar Ghosh, B.U.
79Tanay Kumar Pal
Ph.D. [2004]
Cottage and Small Scale Industries in Bishnupur Sub-Division of Bankura District: A Study of their Problems and ProspectsDr. Jaydev Sarkhel, B.U.
80Uday Krishna
Ph.D. [2004]
A Study of the Performance of Life Insurance Corporation of India with Special Reference to Insurance ReformsDr. A. K. Chattopadhyay, B.U.
81Amitabha Basu
Ph.D. [2005]
Designing on Effective Corporate Credit Management System Prof. Uttam Kumar Dutta, B.U.
82Debasis Mukherjee
Ph.D. [2005]
Performance Evaluation of Some Selected Lease Financing Companies in West BengalProf. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
83Pranab Saha
Ph.D. [2005]
Problems and Prospects of Marine Fishing in the Sunderban Area in West BengalDr. Jaydev Sarkhel, B.U.
84Ramsundar Bairagya
Ph.D. [2005]
A Comparative Study of the Functioning of Fish Farmers Development Agency (FDDA) in the District of Burdwan and Birbhum (1985-95)Dr. Jaydev Sarkhel, B.U.
85Santi Gopal Maji
Ph.D. [2005]
A Study on the Impact and Operating and Financial Leverage on Profitability of Some Selected Companies in the Manufacturing SectorProf. Shantanu Kumar Ghosh, B.U.
86Sk. Intekhab Alam
Ph.D. [2005]
Performance of Municipalities in the District of Burdwan with Special Reference to those at Burdwan, Asansol and DurgapurProf. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
87Soma Roy
Ph.D. [2005]
Patterns of Growth and Fluctuation in Indian Agriculture during Post Green Revolution Period: A State Level AnalysisDr. A. K. Chattopadhyay, B.U.
88Anirban Chakraborty
Ph.D. [2006]
A Comparative Study of the Financial Performance of Selected Public Sector Petroleum Companies in India during the post-liberalisation PeriodProf. Tapas Kumar Bose, B.U.
89Debdas Rakshit
Ph.D. [2006]
Economic Value Added and Segmental Reporting: A Case StudyProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
90Dewan Iftakhar Uddin Ahmed
Ph.D. [2006]
Financing of Higher Education in Dhaka University during 1990-91 to 2001-02: A Case StudyProf. Tapas Kumar Bose, B.U.
91Joydeb Gayen
Ph.D. [2006]
Performance Evaluation of West Bengal Comprehensive Area Development CorporationDr. Debasis Sur, B.U.
92Kalpataru Bandopadhayay
Ph.D. [2006]
Long term return from Indian Stock Market: a stock index based studyProf. Ujjwal Kumar Mallick, B.U.
Prof. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
93Manoj Kumar Patra
Ph.D. [2006]
Effectiveness of Integrated Child Development Services Programme: A Study in the District of BankuraProf. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
94Parimal Kumar Sen
Ph.D. [2006]
A Study of the Roll of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in Financing Small Scale Industries (SSI) in India with Special Reference to its Direct Financing SchemeProf. Tapas Kumar Bose, B.U.
95Subrata Kar
Ph.D. [2006]
Corporate Depreciation Accouting Practices in India: A Critical StudyProf. Uttam Kumar Dutta, B.U.
96Mangilal Tapadia
Ph.D. [2007]
Accounting and Control System in Panchayat Administration - A Case Study of Birbhum districtDr. Swapan Kumar Biswas, B.U.
97Parimalendu Bandyopadhyay
Ph.D. [2007]
Industrial relations in coal mining industry in India with special reference to collieries in West BengalDr. Ajit Kumar Ghosh, B.U.
98Prabhat Kumar Pal
Ph.D. [2007]
The performance of the co-operative movement in the district of South DinajpurProf. Jaydev Sarkhel, B.U.
99Rambilash Mahapatra
Ph.D. [2007]
Growth of agriculture in West Bengal in the last two decades of the 20th century - a quantitative regional analysisDr. Sunil Sadhukhan, TDB
100Santanu Das
Ph.D. [2007]
A study of the financial performance of Indian ceramic industryDr. Debasis Sur, B.U.
101Susanta Mitra
Ph.D. [2007]
Accounting informatuion system: a welfare approachProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
102Amit Basak
Ph.D. [2008]
Appraisal of Financial Performance of Urban Co-operative Banks of West Bengal during 1995-96 to 2004-05Prof. Uttam Kumar Dutta, B.U.
103Jafar Ali Khan
Ph.D. [2008]
A Critique of the Role of Non-Banking Financial Companies in India as Financial IntermediariesProf. Uttam Kumar Dutta, B.U.
104Pradyot Kumar Maity
Ph.D. [2008]
Financial Administration of Undergraduate Non-Governmental Colleges in West Bengal: An Analytical StudyProf. Amit Kumar Mallick, B.U.
Prof. Uttam Kumar Dutta, B.U.
105Prasanta Kumar Dey
Ph.D. [2008]
Growth of Capital Market in India during the Period 1995-96 to 2004-05: An Analytical StudyDr. Dhananjoy Rakshit, Rampurhat College
106Sk. Salim
Ph.D. [2008]
A Study on Economic Development and Structural Changes with Special Reference to West BengalProf. Jaydeb Sarkhel, B.U.
107Somsankar Sen
Ph.D. [2008]
Stock Market Liquidity: A Comparative Study on BSE and NSE (1995-2005)Prof. Santanu Kumar Ghosh, B.U.
108Swapan Kumar Roy
Ph.D. [2008]
Fringe Benefits and Social Security Measures in Some Selected Jute Mills in India: A StudyDr. Ajit Kumar Ghosh, B.U.
109Uday Chand Das
Ph.D. [2008]
Management of Working Capital in Selected Pharmaceutical Companies in India: A studyProf. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
110Uday Datta
Ph.D. [2008]
Analysis of Financial Performance of National Thermal Power Corporation Limited: 1992-93 to 2001-02Dr. Debashish Sur, B.U.
111Amir Jafar
Ph.D. [2009]
Influence of Human Resource Accounting Informationon Managerial Decision Making: An Empirical StudyProf. Uttam Kumar Dutta, B.U.
Dr. D. Sur, B.U.
112Debasis Baidya
Ph.D. [2009]
Employee Training and Development in Selected Paint Companies in India - A Case StudyDr. Ajit Kr. Ghosh, Reader, B.U.
113Kiranjit Sett
Ph.D. [2009]
Effect of Economic Reforms on capital Structure andProf. Jaydeb Sarkhel, B.U.
114Nirmalendu Sarkar
Ph.D. [2009]
Changing Pattern of Productivity of Agricultural Land in the District of Burdwan - A Socio Economic StudyProf. Swapan Kr. Biswas
Dr. Santosh Kr. Datta, Reader, Hooghly Mohsin College
115Ratan Das
Ph.D. [2009]
Financing of Sericulture - A Study of Silk Co-operative Societies in Murshidabad District during 1992-93 to 2001-2002Prof. Pradip Kumar Chakraborty, B.U.
116Santimoy Patra
Ph.D. [2009]
Financial Performance of Iron and Steel Industry in India: An Analytical and Comparative Study of Some Selected Companies during 1995-1996 to 2004-2005Prof. Jaydeb Sarkhel, B.U.
117Shaikh Sirajuddin
Ph.D. [2009]
An Evaluation of the Working of Mallabhum Gramin Bank during 1995-96 to 2004-05Prof. Jaydeb Sarkhel, B.U.
118Suman Kumar Dawn
Ph.D. [2009]
Designing Promotional Strategies for Effective Marketing in a Competitive Environment: A Case Study of Flariant (India) LimitedProf. Tapas Kumar Bose, B.U.
119Swarup Sen
Ph.D. [2009]
Analysis and Evaluation of Government Projects for Development of Scheduled Tribes in West Bengal: A Case StudyProf. Swapan Kumar Biswas
Prof. Biswajit Ghosh, B.U.
120Birendra Nath Konar
Ph.D. [2010]
Urbanisation in West Bengal: Its Growing Trend Causes and ConsequencesProf. Jaydeb Sarkhel, B.U.
121Chanchal Chatterjee
Ph.D. [2010]
Financial Restructuring through Buyback of Shares: A Study with Reference to Selected Indian CompaniesDr. Debdas Rakshit, Reader, B.U.
122Kartick Chandra Nandi
Ph.D. [2010]
Performance Evaluation of Selected Central PSES in India through Value Added Income ConceptDr. Chittaranjan Sarkar, B.U.
123Mohua Mazumdar
Ph.D. [2010]
A Comparative Study on the Patterns of Deployment of Funds by the Scheduled Commercial Banks in IndiaProf. Arup Kr. Chattopadhyay, B.U.
124Sk. Ataur Rahaman
Ph.D. [2010]
Taxation of Financial Securities in India during the Assessment Years 1999-2000 to 2005-2006Prof. Pradip Kr. Chakraborty, B.U.
125Arindam Das
Ph.D. [2011]
Nature and Functioning of Derivatives Trading in Indian Stock Market: An Empirical InvestigationProf. Arup Chattopadhyay, B.U.
126Chhotelal Chouhan
Ph.D. [2011]
Corporate Reporting Practices in India - A StudyProf. Pradip Kr. Chakraborty, B.U.
Dr. Chittaranjan Sarkar, Reader, B.U.
127Dipesh Kundu
Ph.D. [2011]
Emotional Intelligence and Leadership in Business - An Empirical StudyEx-Prof. S. K. Biswas, B.U.
Prof. P.K.Tripathy, Dept. of Busi. Admn., B.U.
128Kaushik Chakraborty
Ph.D. [2011]
Financial Performancce of Selected Multinational Companies in Indian Pharmaceutical Industry during the Post-Liberalisation Era: A StudyProf. Debasish Sur, B.U.
129Md. Tafozzal Haque
Ph.D. [2011]
Roadway Transport System in the District of Burdwan: Its Organizational, Financial and Socio-Economic AspectsProf. Jaydeb Sarkhel, B.U.
Dr. Debaprasad Samanta, Retd. Principal, Katwa College, B.U.
130Prithul Chakraborty
Ph.D. [2011]
Role of Futures Trading in Stabilizing Volatility and Achieving Efficiency of the Underlying Stock Market in India: A Study with Reference to National Stock ExchangeProf. Arup Chattopadhyay, B.U.
Dr. Debdas Rakshit, Reader, B.U.
131Soma Dey
Ph.D. [2011]
Financial Performance of Selected Public Sector and Private Sector Banks in India during 1994-2004: A Comparative StudyProf. Jaydeb Sarkhel, B.U.
132Sougata Chakraborti
Ph.D. [2011]
A Study of the Financial Performance of the West Bengal State Cooperative Bank Ltd. During 1973 to 2008Prof. P.K.Chakraborty, B.U.
Dr. Debdas Rakshit, Reader, B.U.
133Anal Jyoti Chakraborti
Ph.D. [2012]
A Study on Diversified Capital Market Activities of Public Sector Banks in IndiaDr. Uttam Kumar Dutta, WBSU, Barasat
134Shivaji Banerjee
Ph.D. [2012]
An Empirical Study of Personality Types and Stress Propensities of College Teachers in Kolkata District of West BengalProf. Tapas Kumar Bose, B.U.

Subject   :   Computer Science
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Abhay Chand Mandal
Ph.D. [2004]
Mathematical modelling of a class of multiobjective decision making through Fuzzy goal programmingProf. R. N. Mukherjee, B.U.
2Bikash Mukhopadhyay
Ph.D. [2005]
Design of an intelligent information management system for institutional libraries using data mining techniqueProf. Sripati Mukhopadhyay, B.U.
3Supriyo Roy
Ph.D. [2005]
Development of optimisation models in some related areas of production managementProf. Sripati Mukhopadhyay, B.U.
4Sunil Karforma
Ph.D. [2006]
A study on the Application of Cryptography in E-CommereceProf. Sripati Mukhopadhyay, B.U.
5Dipendranath Ghosh
Ph.D. [2008]
Some Parallel Computational Methods to Invstigate the Variability in Any Series of Time Dependent DataDr. Abhoy Chand Mond, B.U.

Subject   :   Economics
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Suchismita Mondal
Ph.D.
Unorganised Sector and Regional Economic DevelopmentDr. Rajarshi Majumder
2Hara Sankar Bhattacharyya
Ph.D. [1983]
Zamindar and Patnidars: Sub Infeudation under Permanent SettlementIndependently
3Chandra Sekhar Mukhopadhyay
Ph.D. [1995]
A Study of Tenurial Conditions in Agriculture in Selected Regions of West BengalProf. Soumen Sikdar, B.U.
4Bikash Kumar Chakraborty
Ph.D. [1996]
Economic Development of the Districts of Burdwan and Bankura 1951-81 Dr. Rajendramohan Chakraborty Thakur, B.U.
5Bela Seth
Ph.D. [1998]
Urban Female Work Participation Dr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
6Biman Chandra De
Ph.D. [1998]
Important Substituting Industrialisation: Iron and Steel Industry of India during the Plan PeriodDr. Rajendramohan Chakraborty Thakur, B.U.
7Partha Mukhopadhyay
Ph.D. [1998]
The Political Economy of Indian Banking in the Post Dr. Arup Maharatna, B.U.
8Samir Kumar Kar
Ph.D. [1998]
Poverty Alleviation amongst Scheduled Caste Scheduled Tribe Population in the District of Bankura: An Economic EvaluationProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
9Santosh Kumar Dutta
Ph.D. [1998]
A Study of the Interlinkage in the Agriculture of West BengalProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Prof. Manas Ranjan Gupta, B.U.
10Gayatri Pandit
Ph.D. [1999]
Cost-benefit Analysis of Higher Education: A Case Study of West BengalDr. Rajendramohan Chakraborty Thakur, B.U.
11Maniklal Adhikary
Ph.D. [2000]
Measurement of Efficiency in Agriculture - A Case Study of West BengalDr. Anjana Bhattacharyya, B.U.
Dr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
12Pravat Kumar Kuri
Ph.D. [2000]
A Study of Tenancy in Backward Agriculture with Special Reference to Upper AssamDr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
Prof. Manas Ranjan Gupta, B.U.
13Utpal Kumar De
Ph.D. [2001]
Crop Divercification in West Bengal during 1970-71 to 1994-95Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
14Mousumi Mukhopadhyay
Ph.D. [2002]
Foreign capital Inflow, Domestic Savings and Economics Development of India during the Plan PeriodDr. N. Agarwal, B.U.
15Phalguni Mukhopadhyay
Ph.D. [2002]
Trends in Inter-State Disparities in Industrial Development in India and the Role of Infrastructure and Forward LinkageProf. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
Dr. R. Acharyya, J.U.
16Manas Pal
Ph.D. [2003]
Response of Marketed Surplus of Some Selected Crops Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
17Sujit Kumar Chowdhury
Ph.D. [2003]
Indian Fertiliser Industry: Consumption Production and the Role of SubsidyProf. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
18Swapan Kumar Laha
Ph.D. [2003]
Local Resource Utilisation, Employment and Rural Development Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
19Basudha Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Employment Oriented Female Migration Dr. Arup Maharatna, GIPE
20Debasis Mallick
Ph.D. [2004]
Problem and Water Management in Some Selected Cities of IndiaProf. Maniklal Adhikary, B.U.
21Md. Ali Asgar Mondal
Ph.D. [2004]
Effect of Technological Change in Agriculture on the Extent of Operation Holding in IndiaProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
22Arabinda Ghosh
Ph.D. [2005]
Some Aspects of Terms of Trade and International Trade Problems of a Developing EconomyDr. Kausik Gupta, B.U.
23Asis Kumar Pain
Ph.D. [2005]
Travel Demand Estimation of Select Small/Medium Sized Cities of West BengalProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
24Dhurjati Prasad Bagchi
Ph.D. [2005]
A Study of Current Problems and Prospects of Cottage and Small Scale Industries in the District of South DinajpurProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
25Piyali Bandyopadhyay
Ph.D. [2005]
Gender Bias and Standard of Living in India - An Interstate ComparisonProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Dr. S. Sikdar, C.U.
26Rajat Jyoti Sarkar
Ph.D. [2005]
A Study of Food Security System in Burdwan District of West BengalDr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
27Vivekananda Mukherjee
Ph.D. [2005]
Demand for Health Insurance: A Case Study of Birbhum District in West BengalProf. Maniklal Adhikary, B.U.
28Vivekananda Meta
Ph.D. [2006]
Loan Transaction with Banks: A Study of Repayments of Loans in Rural AreasProf. Maniklal Adhikary, B.U.
29Chameli Pandit
Ph.D. [2007]
An Economic Analysis of Some Selected Wetlands in the Burdwan District of West BengalDr. Kausik Gupta, B.U.
30Chandan Bandyopadhyay
Ph.D. [2007]
Role of Demand in the Development of Transport Infrastucture: A Case Study of Indian RailwaysProf. Pinaki Chakraborty, B.U.
31Indranil Chakraborty
Ph.D. [2007]
Decentralized Planning and Rural Employment: a Study of Selected Blocks in West BengalProf. Pinaki Chakraborty, B.U.
32Susanta Kumar Majumdar
Ph.D. [2007]
Banking Sector Reforms in India: A Study of nationalised Commercial Banks during 1980-2004Prof. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Dr. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
33Tania Basu
Ph.D. [2007]
Some theoretical aspects of informal sector in a developing economyDr. Kausik Gupta, B.U.
34Arabinda Maity
Ph.D. [2008]
Use of Information Technology in Decentralised Planning-Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
35Biplab Biswas
Ph.D. [2008]
Land Use and Land Cover Change in Damodar Basin : A Spatial Modelling ApproachDr. Rajarshi Mazumdar, B.U.
36Md. Salauddin Khan
Ph.D. [2008]
Rural Poverty Alleviation in West Bengal - A Case Study of Some Selected AreasProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Dr. Atanu Sengupta
37Niranjan Mandol
Ph.D. [2008]
Role of Panchayats in Overall Development of Rural West Bengal - A Case Study of Some Selected AreasProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Dr. Atanu Sengupta, B.U.
38Ritwik Majumdar
Ph.D. [2008]
A Study of Firm Level Economic Efficiency in Selected Indian IndustriesProf. Maniklal Adhikary, B.U.
39Ruma Kundu
Ph.D. [2008]
Comparative Economic Analysis of Marine and Inland Fisheries: A Case Study in West BengalProf. Kausik Gupta, RBU
Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
40Sima Banerjee
Ph.D. [2008]
Cement Industry in India: An Economic AnalysisProf. Sourendra Kishore Dutta, B.U.
41Tarak Nath Roy
Ph.D. [2008]
Occupational Diversification and Rural Poverty Eradication: A Case Study in Bankura DistrictProf. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
42V. Dominic
Ph.D. [2008]
Impact of WTO on Indian Agricultural Trade: A Study of Pre and Post WTO SituationsProf. Kalyanbrata Bhattacharyya, B.U.
Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
43Anish Kumar Mukherjee
Ph.D. [2009]
The Vanishing Half - An Enquiry into the Gender Inequalities in IndiaProf. Sugata Marjit, Director, Centre for Studies in Social
Dr. Pravat Kr. Kuri, Reader in Economics, B.U.
44Arindam Laha
Ph.D. [2009]
Land Tenancy and Rural Credit Market: A Case Study in West BengalDr. Pravat Kr. Kuri, Reader in Economics, B.U.
45Bidyut Kumar Ghosh
Ph.D. [2009]
Growth and Cropping Pattern Changes in West Bengal Agriculture during 1970-71 to 2005-06Dr. Pravat Kr. Kuri, Reader in Economics, B.U.
46Bipradas Rit
Ph.D. [2009]
Marketing Efficiency: A Study of Potato and Rice in Hooghly DistrictProf. Kalyanbrata Bhattacharya, B.U.
Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
47Debdas Karmakar
Ph.D. [2009]
Impact of Economic Liberalisation on the Indian Steel IndustryProf. Asit Kumar Banerjee, B.U.
Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.
48Prasanta Kumar Patra
Ph.D. [2009]
A Study of Monetary Policy through a Macroeconomic Model of the Indian EconomyProf. Narmal Agarwala, B.U.
Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
49Samrat Chowdhury
Ph.D. [2009]
Residential Demand for Water - A Study of Metropolitan City of Kolkata and Adjoining Urban Areas of HooghlyProf. Maniklal Adhikary, B.U.
50Suchismita Mondal (Sarkar)
Ph.D. [2009]
Unorganised Sector and Regional Economic DevelopmentProf. Pinaki Chakraborty, B.U.
Dr. Rajarshi Majumdar, B.U.
51Swabhanu Mitra
Ph.D. [2009]
Farm Planning in West Bengal: Case Study of Some Agricultural FarmsM. K. Dasgupta, Reader, B. N. Mahavidyalaya, Itachuna
52Pirumohan Roy
Ph.D. [2010]
Economic Problems of Child Labour: A Case Study of Hooghly DistrictProf. Soumendra Kishore Datta, B.U.
53Rimu Chaudhuri
Ph.D. [2010]
Enterpreneurial Development and Small Scale Industries: A Case Study in West BengalProf. Soumendra Kishore Datta, B.U.
54Sm.Srabanti Maiti
Ph.D. [2010]
A Study of Measurement of Efficiency in the Production of Tea in West BengalProf. Maniklal Adhikary, B.U.
55Anindita Basu (Chowdhury)
Ph.D. [2011]
Some Theoretical Aspects of Foreign Capital Inflow: Problems of a Developing EconomyDr. Kausik Gupta, B.U.
56Naibedya Prasun Pal
Ph.D. [2011]
Efficiency of Public Primary Education System: A Study of Few Zones in IndiaDr. Atanu Sengupta, Reader, B.U.
57Pankaj Kumar Paul
Ph.D. [2011]
Micro-Credit and Rural Development: A Study in West BengalDr. Pravat Kr. Kuri, Reader in Economics, B.U.
58Supravat Bagli
Ph.D. [2011]
Impact of SHGs on Economic Condition of the Rural Poor-A Case Study of Bankura District in West BengalProf. Maniklal Adhikary, B.U.
59Tirthankar Mondal
Ph.D. [2011]
Rethinking the nature of Negative Environmental Externalities in North-South Trade: The Role of Relative Factor IntensitiesProf. Pinaki Chakraborti, B.U.
60Abhijit Ghosh
Ph.D. [2012]
A Study of Human Welfare in the Era of Globalisation with Reference to some Selected districts of West BengalDr. Atanu Sengupta, Reader, B.U.
61Arpita Banerjee
Ph.D. [2012]
Development Disparities in India since the 1970's: An Enquiry into ConvergenceDr. Pravat Kumar Kuri, Reader, B.U.
62Krishanu Nath
Ph.D. [2012]
Economics of Temple Culture: A Case Study of TarakeswarDr. Atanu Sengupta, Reader, B.U.
63Madhuri Choudhuri (Adhikary)
Ph.D. [2012]
Women's Participation in Workforce: A Microstudy of the District of BurdwanProf. Pinaki Chakraborti, B.U.
64Manas Ghose
Ph.D. [2012]
Pattern and Causes of Child Labour: A Study of Selected States of IndiaDr. Atanu Sengupta, Reader, B.U.
65Sk. Tibul Hoque
Ph.D. [2012]
Impact of Crop Insurance on Agricultural Scenario: A Study of Some Selected Crops in the District of Hooghly (West Bengal)Prof. Maniklal Adhikary, B.U.
66Susanta Mondal
Ph.D. [2012]
Issues of Gender, Productivity and Efficiency in Informal Service SectorDr. Atanu Sengupta, Reader, B.U.
Prof. Soumyendra Kishore Datta, B.U.

Subject   :   Education
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Nikhil Kumar Datta
Ph.D. [1998]
An experimental study of relative effectiveness of computer assited instruction and multimedia instructional strategy in the teaching of Physics in relation to learners cognitive styleDr. Sushanta Kumar Chatterjee
Dr. M. K. Basu, K.U.
2Ms. Chitralekha Mehera
Ph.D. [2004]
A study on the achievement in Mathematics at the secondary level and some of its determinantsDr. S. K. Banerjee
Dr. Sushanta Kumar Chatterjee

Subject   :   Electrical Engineering
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Jharna Majumdar (nee Gangopadhyay)
Ph.D. [1982]
On Measurement of Metal gap during solidification in Ignot Casting SystemDr. S. P. Raichaudhuri, R. E. College, Durgapur
2Prasanta Kumar Sen
Ph.D. [1982]
Performance of an Induction Machine in Association with a Switched supplyDr. A. M. Ray, R. E. College, Durgapur

Subject   :   English
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Anima Biswas
Ph.D. [1975]
The Art of GalsworthyDr. Bhabatosh Chatterjee, B.U.
2Rama Ghosh
Ph.D. [1975]
Vision & Design in Hardy's FictionDr. Sujit Mohan Chanda, B.U.
3Santwana Haldar
Ph.D. [1979]
The Plays of T.S.EliotProf. Mihir Kumar Sen, B.U.
4Amal Chandra Roy
Ph.D. [1983]
Stevenson's Art of FictionIndependently
5Rathin Gangopadhyay
Ph.D. [1986]
A Study of T.S.Eliot' s Contribution to Poetic TheoryProf. Mihir Kumar Sen, B.U.
6Birendra Kumar Ojha
Ph.D. [1987]
Mathew Arnold - The Critic as ArtistDr. Somendralal Bhattacharyya, B.U.
7Kalpana Basu (Mrs. Guha)
Ph.D. [1987]
From Error to Happiness: The Moral Design Design in Dicken's Later NovelsDr.(Mrs.) Laxmi Parasuram, B.U.
8Dilip Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1989]
A Study of the Works of James Henry Cousins (1873-1956) in the Light of Theosophical Movement in India and the WestProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
9Paul Petta
Ph.D. [1989]
Nature Mysticism of the Catholic Poets of Late Victorian PeriodProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
10Sandhya Mitra (Mrs. RoyChoudhury)
Ph.D. [1989]
William Golding: A Study of Mythic ModeProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
11Asit Kumra Biswas
Ph.D. [1992]
R.S.Crane as a Literary Critic and Critical TheoristProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
12Suman Jana
Ph.D. [1992]
Sylvia Plath: The Artist and Her ArtProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
13Kalyani Mitra (Mrs. Ghosh)
Ph.D. [1993]
Charlotte Bronte: A Re-AssessmentProf. (Mrs.) Anima Biswas, B.U.
14Sankar Prasad Sinha
Ph.D. [1993]
Literary Criticism of the Eighteen-Nineties: A Study of the Strategies of Assimilation and GrowthProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
15Sukriti Ghosal
Ph.D. [1993]
The Literary Criticism of Oscar Wilde-A Critical RevaluationProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
16Tapan Kumar Ghosh
Ph.D. [1993]
Labyrinth of Life: Arun Joshi and His Fictional WorldDr.(Mrs.) Laxmi Parasuram, B.U.
17Chhanda Sukla
Ph.D. [1994]
A Critical Study of E.M.Foster's Art of FictionDr. Sujit Mohan Chanda, Pt.T, B.U.
18Abdus Salam Mallik
Ph.D. [1996]
Imagery in Eugene - Neill's Early Plays (1913-1922): A StudyDr. Mohit Kumar Roy, B.U.
19Bimalendu Kundu
Ph.D. [1997]
The Literary Criticism of Yvor Winters: A Critical EvaluationProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
20Goutam Buddha Sural
Ph.D. [1997]
Hopkins and the Preraphaelite TraditionProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
21Samir Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1997]
The Poetry of D.H.Lawrence: A Critical RevaluationSri Lakshmi Narayan Gupta, B.U.
22Suchismita Biswas (Mrs. Mitra)
Ph.D. [1998]
A Study of Conrad's Novels as a Critique of ColonialismProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
23Swati Chakraborti
Ph.D. [1999]
The Poetry of Shakespeare's Last PlaysDr. Kalyan Kumar Chatterjee, B.U.
24Swati Chatterjee
Ph.D. [1999]
Samuel's Beckett's Fictional Work: The Unstable Fabric of ConciuosnessProf. (Mrs.) Anima Biswas, B.U.
25Kokila Ghosh (Mrs. Bhadra)
Ph.D. [2000]
Early Nineteenth Century Critical Discourse and the Novels of 1840sProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
26Sumana Dasgupta (Mrs.Roy)
Ph.D. [2000]
Novels of Iris MurdochProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
27Anima Biswas
Ph.D. [2001]
Anger and Alienation in the Plays of Osborne, Pinter and Stoppard (UGC Major Research Project 2004-2006)
28Debasis Chattopadhyay
Ph.D. [2001]
Novels of Anita Desai: The Fabric of VisionProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
29Sujaya Kumar
Ph.D. [2001]
The Voyage Within: Search for Roots in the Poetry of A.K.Ramanuj and R.Parthasarathy
30Mrinal Kanti Chattopadhyay
Ph.D. [2002]
The Early Novels of George Eliot: A Critical StudyProf. Parbati Charan Chakraborty, B.U.
31Prasenjit Chattopadhyay
Ph.D. [2002]
Mathew Arnold and Modern CriticismProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
32Sutanuka Ghosh
Ph.D. [2002]
Voice of Resistance: A Study of Two Women Poets of the Eighteen Century: Lady Mary Mortley Montagu and Hannach MoreProf. Deb Narayan Bandyopadhyay, B.U.
33Ashim Kumar Majumdar
Ph.D. [2003]
The Short Stories of Thomas Hardy: A Study in Themes and TechniquesProf. Rama Kundu, B.U.
34Himadri Lahiri
Ph.D. [2003]
Writing from the Margin: A Study of Asian American Women Writers Response to Immigration with Special Reference to Maxine Hong Kingstone, Amytan Monica Sone, Hisaye Yamamoto and Bharati MukherjeeProf. Dilip Kumar Barua, B.U.
35Jayanta Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
A Study in Dramatic Monolugul: Browning and TagoreProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
36Ratan Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Pattern and Perception in Theodore DreiserDr.(Mrs.) Laxmi Parasuram, B.U.
37Prabir Kumar Biswas
Ph.D. [2004]
The Studies of Manoj Das: A Study in HumourProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
38Samiran Majilya
Ph.D. [2004]
Allen Tate as a New Critic: A Study in Theory and PracticeProf. Mohit Kumar Roy, B.U.
39Sangita Das
Ph.D. [2004]
The Poetry of Samuel Taylor ColeridgeProf. (Mrs.) Anima Biswas, B.U.
40Swarup Roy
Ph.D. [2004]
Gerard Hopkins: A Study of Victorian Influence on His Mind and ArtProf. Rama Kundu, B.U.
41Aparajita Hazra
Ph.D. [2005]
Elements of the Gothic in the BrontesProf. (Mrs.) Anima Biswas, B.U.
42Shrabani Banerjee
Ph.D. [2005]
A Study of Lawrence DerrellDr. Lakshmi Narayan Gupta, B.U.
43Sirajul Haque
Ph.D. [2005]
Comic Elements in ShakespeareDr. K.K.Chatterjee, B.U.
44Amit Kumar Chakraborty
Ph.D. [2006]
Phonological, Morphological and Syntactic Study of the to to Language in the Light of Bengal and English Linguistic AnalysisProf. Asok Kumar Hui, B.U.
45Debapam Raha
Ph.D. [2006]
Problems of Translating Bengali Literary TextsProf. Asok Kumar Hui, B.U.
46Joydeb Rishi
Ph.D. [2006]
A Study of the Mother and the Daughter Relationship in the Novels of the Indian Women Writers in the 90sProf. Rama Kundu, B.U.
47Narugopal Mukherjee
Ph.D. [2007]
Relativizition in English and Bangla: A Contrastive AnalysisProf. Asok Kumar Hui, B.U.
48Sucheta Maitra (Mrs. Mukherjee)
Ph.D. [2007]
A study of the comic and serious aspects of Mark Twain's novelsProf. Rama Kundu, B.U.
49Ajoy Sengupta
Ph.D. [2008]
The Other Hardy: A Study of the Elements of laughter in Hardy's Novels and Short StoriesProf. Rama Kundu, B.U.
50Arun Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
R.K.Narayan: Search for Roots and IdentityProf. Debnarayan Bandyopadhyay, B.U.
51Kamalendu Sarkar
Ph.D. [2008]
Towards a Methodology for Teaching of English at the H.S. Level in West BengalProf. (Mrs.) Anima Biswas, B.U.
Prof. Himadri Lahiri, B.U.
52Manas Chattopadhyay
Ph.D. [2008]
Poetry and Painting in BlakeProf. Bijay Kumar Das, B.U.
53Nibedita Mukherjee
Ph.D. [2008]
The Dark Forces in Shakespeare's PlaysProf. Anima Biswas, B.U.
54Parthapratim Biswas
Ph.D. [2008]
Narrative Design in the Fairy Tales of the Brothers GrimmProf. Debnarayan Bandyopadhyay, B.U.
55Pradipta Sengupta
Ph.D. [2008]
The 'Hawthorne Novels' of John UpdikeProf. Lakshmi Narayan Gupta, B.U.
56Satyasindhu Ghosh
Ph.D. [2008]
Tradition, and Experiment in Indian English Poetry : A Study of Nissim Ezekiel, A.K.Ramanujan and Shiv K. Kumar as Indian English PoetsProf. Bijay Kumar Das, B.U.
57Sekhar Bhoumik
Ph.D. [2008]
Voices in the Poetry of Philip LarkinDr. Lakshmi Narayan Gupta, B.U.
58Jayanta Mukherjee
Ph.D. [2009]
Major Characteristics in George Eliot's Novels: A Moral ApproachProf. P. C. Chakraborty, B.U.
59Jibannanda Mukherjee
Ph.D. [2009]
The Poetry of Niranjan Mohanty: An ExplorationProf. Pradip Kumar Dey, B.U.
60Madhumita Das (Chanda)
Ph.D. [2009]
Trends in Translation in the East and the West in the Twentieth Century: A Comparative StudyProf. Bijay Kumar Das, B.U.
61Suman Kumar Nayek
Ph.D. [2009]
The Women's Role : A Study of Woman as Initiator in Some Shakespearian PlaysProf. M. K. Roy, B.U.
Prof. Lakshmi Narayan Gupta, B.U.
62Tamali Neogi
Ph.D. [2009]
A Study of V.S,Naipaul's Use of the 'Comic' to Write the Exilic ExperienceProf. Rama Kundu, B.U.
63Tapati Bagchi
Ph.D. [2009]
The Early Joyce: A Study in Style and TechniquesProf. Kalyan Kumar Chatterjee, B.U.
Prof. Bijay Kumar Das, B.U.
64Arindom Modak
Ph.D. [2010]
Literary Criticism of John Crowe Ransom: A Critical RevaluationDr. Pradip Kumar Dey, B.U.
65Arnab Kumar Sinha
Ph.D. [2010]
Transculturation in Chinua Achebe: A Study of Things Fall Apart , No Longer At Ease and Arrow of GodDr. Angshuman Kar, B.U.
66Manas Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [2010]
The Idiom of Shavian TheatreProf. Anima Biswas, B.U.
67Milton Sarkar
Ph.D. [2010]
Responding to the Post Imperial Space: A Study of the Poetry of Philip larkin and Ted HughesDr. Himadri Lahiri, Reader, B.U.
68Saikat Sarkar
Ph.D. [2010]
The Bible in the Novels of Toni Morrison: A Study of AmbivalenceProf. Rama Kundu, B.U.
69Suparna Ganguly
Ph.D. [2010]
The Poetry of Jayanta Mahapatra: A Critical EvaluationProf. P. C. Chakraborty, B.U.
70Tapas Das
Ph.D. [2010]
Involvement and Detachment in John Osborn's PlaysProf. Anima Biswas, B.U.
Dr. Pradip Kumar Dey, B.U.
71Anupama Chowdhury
Ph.D. [2011]
Writing from the Margin: Emerging Woman in Shashi Deshpande's NovelsProf. Bijay Kumar Das, B.U.
72Arpita Chattaraj (Mukhopadhyay)
Ph.D. [2011]
Childhood in Toni Morrison's FictionProf. Rama Kundu, B.U.
73Sajal Kumar Bhattacharjee
Ph.D. [2011]
A Study of Family-Nation Interface in Indian English Fiction with Special Reference to Select Novels of Salman Rushdie and Amitav GhoshDr. Himadri Lahiri, B.U.
74Amit Kumar Poddar
Ph.D. [2012]
Analysis of Errors of Bangali Learners of English at the Plus 2 LevelProf. Asok Kumar Hui, B.U.
Dr. Himadri Lahiri, B.U.
75Antara Mukherjee
Ph.D. [2012]
Critiquing the Centre: The Otherness of Edward BondDr. Sukriti Ghoshal, Reader, MUC Womens College
76Chaitali Gorai
Ph.D. [2012]
Home and Homelessness in the Novels of Jean Rhys: A Study of Women's Search for IdentityDr. Himadri Lahiri, B.U.
77Devamitra Chakraborty
Ph.D. [2012]
Girish karnad's Passage to India: A Study of His PlaysProf. Anima Biswas, B.U.
Dr. Himadri Lahiri, B.U.
78Jnan Ranjan Padhi
Ph.D. [2012]
innovative Themes and Techniques in the Plays of Mahesh DattaniProf. Bijay Kumar Das, B.U.
79Kalyan Chatterjee
Ph.D. [2012]
Fiction of the Coherent Self: A Study of the Literary Representations of Jean Rhys of the Quarlet PhaseDr. Angshuman Kar, Reader, B.U.
80Rijula Mitra
Ph.D. [2012]
Change and Continuity in R.K.Narayan's Vision of A Milieu During A Period of TransitionProf. P. C. Chakraborty (Retd.), B.U.
81Sarbojit Biswas
Ph.D. [2012]
Re-Negitiating Two Worlds: A Study of the Works of Kim ScottProf. Deb Narayan Bandyopadhyay, B.U.
82Suranjana Bhadra (Lahiri)
Ph.D. [2012]
The Semiotics of Churchill's TheatreProf. Anima Biswas, B.U.
Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay, B.U.

Subject   :   Environmental Science
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1T. S. Nagesh
Ph.D. [2006]
Studies on non-infections diseases of cultured shrimps in West BengalDr. Apurba Ratan Ghosh
2Manas Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
Studies on Growth and Sustainable Yield of Rice and Mustard using Combined Doses of Chemical and Biofertilizer in Old Alluvial Soil Zone of Burdwan District, West Bengal, IndiaProf. Jayanta Kumar Dutta, B.U.
3Naba Kumar Mondal
Ph.D. [2008]
Development of Agrotechnology in Old Alluvial Soil Zone of Burdwan District, West Bengal for Sustainable Soil Health and Crop Yield of Mungbean (Vigna Radiata (L) Wilczek)Prof. Jayanta Kumar Dutta
Dr. R. N. Saha
4Soma Goswami
Ph.D. [2008]
Biology and Ecology of Nandus Nandus (Hamilton) from the New Alluvial Zone of West BengalDr. Apurba Ratan Ghosh
Dr. M. Dasgupta, BCKV
5Arnab Banerjee
Ph.D. [2010]
Studies on Growth Physiology and Tield of Mustard (Brassica Campestris cv.B?) under the Influence of Chemical Fertilizer, Biof ertilizer and Growth Retardant in Old Alluvial Soil of Burdwan, West BengalProf. Jayanta Kumar Dutta, B.U.
Dr. Raj Narayan Saha, NIT, Durgapur
6Babuji Das
Ph.D. [2010]
Comparative Assessment of Application of Fenton's Reagent, Lime and Biological Treatment of Textile Waste WaterDr. Raj Narayan Saha, NIT, Durgapur
7Nandini Shome
Ph.D. [2010]
Distribution and Density of Soil Arthropods in the Sampling Sites Adjacent to Tamla Nullah in Durgapur Industrial ComplexDr. Apurba Ratan Ghosh
8Papia Mondal (Raha)
Ph.D. [2010]
Studies on Rhizospheric and Phyllospheric Diazotrophs of Graminaceous Crops in Presence of Some Common PesticidesProf. Jayanta Kumar Dutta, B.U.
9Satarupa Satapathi
Ph.D. [2012]
Efficacy of Some Treatment Schemes to Reduce the pollution Load of the Effluents Generating from Industrial Complex in Durgapur, West Bengal, IndiaDr. Srimanta Gupta, Asstt. Prof., B.U.
Dr. Raj Narayan Saha, Asstt. Professor, B.U.
10Sumanta Nayek
Ph.D. [2012]
Environmental Impact of Effluents Generating from Sponge Iron Industries on Surrounding Water Bodies and Associated VegetationDr. Srimanta Gupta, Asstt. Professor, B.U.
Dr. Raj Narayan Saha, Asstt. Professor, B.U.

Subject   :   Geography
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1C. Prakasam
Ph.D.
Geomorphic Resource Characterisation Using RS-GIS for Evaluation of Land Use Land Cover in Water Stressed AreasDr. Biplab Biswas
2Arabinda Biswas
Ph.D. [1978]
Temporal and Spatial variations in Agriculture in District Birbhum in West BengalDr. Monoranjan Chaudhuri
3Arun Kumar Singh
Ph.D. [1978]
Urbanization and administration of urban infrastructure - a case study of five selected cities of West BengalDr. Satyesh Chakraborty
4Phanindranath Roy (Alias Phani Bhusan Kuila)
Ph.D. [1979]
Population and settlement of the District of Midnapur, West Bengal-A Geographic analysisDr. Monoranjan Chaudhuri
5Purabi Das
Ph.D. [1979]
The present position and problems of Development of Indian Sugar Industry - an Economic Geographic analysisDr. Monoranjan Chaudhuri
6Debi Rani Bandyopadhyay
Ph.D. [1982]
Soil productivity and land classification in Bishnupur Area, Bankura District, West Bengal, IndiaDr. Nikhil Krishna De
7Kalpana Mitra (nee De)
Ph.D. [1982]
A Geo-Economic Interpretation of the location and development of Cotton Textile Industry in MaharashtraDr. Monoranjan Chaudhuri
8Abha Ray
Ph.D. [1983]
Industrial Potential of Purulia, West Bengal - a study in Economic GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
9Saswati Barman
Ph.D. [1983]
Spatio-Temporal aspects of agriculture in Burdwan districtDr. Monoranjan Chaudhuri
10Bharati Nath
Ph.D. [1984]
Soil Productivity and land classification of a portion of the Damodar-Dwarakeswar Interfluve, District Bankura (West Bengal)Dr. Nikhil Krishna De
11Pronita Bhattachryya
Ph.D. [1984]
Population Geography of Nadia DistrictDr. Monoranjan Chaudhuri
12Ajit Kumar Bera
Ph.D. [1985]
Soil and land form in parts of West Bengal, IndiaDr. Nikhil Krishna De, BU
13Indrajit Mandal
Ph.D. [1985]
Politico-Geographic study of the development of State boundaries in IndiaDr. Monoranjan Chaudhuri
14Krishna Chaudhuri (Ghosh)
Ph.D. [1985]
Rating of Soil Productivity in Ajay-Bakreswar interflave, Birbhum District, West Bengal,IndiaDr. Nikhil Krishna De
15Madhumita Sengupta
Ph.D. [1985]
Industrial potentiality of Malda DistrictDr. Monoranjan Chaudhuri
16Santimoy Chattopadhyay
Ph.D. [1985]
A study in land form and soil in Bishnupur-Arambag Region, West Bengal, IndiaDr. Nikhil Krishna De
17Sm.Kuntala Lahiri(nee Bhattacharyya)
Ph.D. [1985]
Townscapes in the Lower Damodar Valley: a case study in Urban GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
18Banya Chakraborty
Ph.D. [1986]
A geomorphological analysis of the Mayurakshi river basinDr. Prabhat Kumar Sen
19Joydev Kumar Koley
Ph.D. [1986]
Agriculture in hooghly, West Bengal-a study in Economic GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
20Kamala Bandyopadhyay(Mrs. Bhattacharyya)
Ph.D. [1986]
Geomorphology of the Kangsabati basin of West BengalDr. Subhas Ch. Mukhopadhyay
21Ashis Kumar Sen
Ph.D. [1988]
Water balance and land use planning: a case study of the upper DamodarDr. Monoranjan Chaudhuri
22Himansu Kumar Sarkar
Ph.D. [1988]
Pedogeomorphology of part of the Mind Basin, Madhya Pradesh, IndiaDr. Nikhil Krishna De
23Kamala Prasad
Ph.D. [1988]
Geomorphic evolution of the Rohtas Plateau, BiharProf. Nageswar Prasad
24Keshav Prasad Yadav
Ph.D. [1988]
Application of morphometry in Geomorphic analysis of the Barhmani BasinProf. Nageswar Prasad
25Krishna Biswas
Ph.D. [1988]
Soil productivity of part of the Mayurakshi-Bakreswar interflave, Birbhum, West BengalDr. Nikhil Krishna De
26Manjari Basu
Ph.D. [1988]
Terrains and the development of Agriculture in the Madhupur erosion surface in BiharProf. Nageswar Prasad
27Paramananda Mukherjee
Ph.D. [1988]
Impact of irrigation on rural development in Bankura District, West BengalProf. Nageswar Prasad
28Pratima Rohotgi
Ph.D. [1988]
Industrial potential of Koch Bihar,West Bengal: a study in Industrial GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
29Purnima Kumar (Mrs. Ghosh)
Ph.D. [1988]
Durgapur Industrial complex: a study of Industrial GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
30Sandhya Sinha (Mrs. Bhaduri)
Ph.D. [1988]
Industrial potential of Jalpaiguri district - a study in Economic GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
31Satibrata Mitra
Ph.D. [1988]
Industrial development in the north eatern part of Calcutta Metropolitan districtDr. Monoranjan Chaudhuri
32Tapasya Das
Ph.D. [1988]
Industrial potential of Nadia district, West BengalDr. Monoranjan Chaudhuri
33Uma Sankar Malik
Ph.D. [1990]
Industrial Development in the Western part of the Calcutta Metropolitan districts - a case study in Economic GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
34Asit Kumar Sarkar
Ph.D. [1992]
Resources and regional development - a case study of Bardhaman DistrictDr. Nikhil Krishna De
35Jyoti Biswas (Ghosh)
Ph.D. [1992]
Agricultural development and social change in Hooghly district in West BengalDr. (Mrs.) Champa Mitra
36Saswati Ghosal
Ph.D. [1992]
The tribal economy of Bankura: Structure and constraints to agricultural developmentDr. (Mrs.) Champa Mitra
37Shyamsundar Pal
Ph.D. [1992]
Land form and soil of a portion of Ajoy Damodar interflave, West Bengal, India (A study in pedeo geomorphology)Dr. Nikhil Krishna De
38Sova Sen (Mrs. Roy)
Ph.D. [1992]
The growth, problems and prospects of oil refining industry in India - a study in Economic GeographyDr. Monoranjan Chaudhuri
39Asim Kumar Ghosh
Ph.D. [1993]
Relationship between landform and settlement in Bankura District, West BengalDr. Nikhil Krishna De
40Bijoy Kumar Patnaik
Ph.D. [1993]
Terrain evaluation for agricultural land utilization in the Chhatrapur subdivision, OrissaProf. Nageswar Prasad
41Krishna Kundu
Ph.D. [1993]
The Geomorphology of the Purulia-Susunia uplandDr. Prabhat Kumar Sen
42Meenakshi Banerjee(nee Chakraborty)
Ph.D. [1993]
Industrial potentiality of Bankura District,West BengalDr. Monoranjan Chaudhuri
43Piyali Roy
Ph.D. [1993]
Relationship between technology adoption in agriculture and socio-cultural characteristics of farmers in West BengalDr. (Mrs.) Champa Mitra
44Bela Das
Ph.D. [1994]
Economic ecological implications of Pakaur Besalt quarriesDr. Arabinda Biswas
45Shukla Burman
Ph.D. [1994]
Geomorphic control on the rural settlements and communications of the Usri River Basin,BiharProf. Nageswar Prasad
46Chandana Das
Ph.D. [1995]
Geomorphology and water management in Western Midnapur uplandDr. Prabhat Kumar Sen
47Bansari Guha
Ph.D. [1996]
Evolution of rural settlements in South 24-ParganasDr. Arabinda Biswas
Dr. (Mrs.) Keya dasgupta, CSSS
48Chaitali Chattaraj
Ph.D. [1997]
Trends in spatial variation in the cultivation of High yielding varieties of rice in Malda districtDr. Nikhil Krishna De
49Paramartha Ghosh
Ph.D. [1997]
Pedeogeomorphology and land evaluation of parts of Mayurakshi Brahmani interflave, West BengalDr. Nikhil Krishna De
50Swati Mitra
Ph.D. [1997]
Industrial potential of the district of Birbhum, West Bengal (A study in Economic Geography)Dr. Monoranjan Chaudhuri
51Anis Chattopadhyay
Ph.D. [1999]
A study of land slides and their impact on land use in Darjeeling Hills, West BengalDr. Nikhil Krishna De
52Giyasuddin Siddique
Ph.D. [1999]
Impact of deforestation in parts of South-West ern lateritic areas of West BengalDr. Arabinda Biswas
53Narayan jana
Ph.D. [1999]
Geomorphology and landuse in South-Western lateritic areas of West BengalDr. Nikhil Krishna De
54Anita Dan
Ph.D. [2000]
Geomorphic evolution and characteristics of the Netarhat PlateauProf. Nageswar Prasad
55Kumkum Bhattachryya
Ph.D. [2000]
Applied geomorphological study in a controlled tropical river - the case of the Damodar between Panchet reservoir and FaltaSm. Manjusri Basu
56Mousumi Roychoudhuri
Ph.D. [2000]
Slum and pavement dwellers of calcutta: a Geographical analysisDr. Nikhil Krishna De
57Nitai Ch. Modak
Ph.D. [2000]
Geomorphological impact on land utilisation of rural areas of Barsoti Basin in BiharProf. Nageswar Prasad
58Sima Konar
Ph.D. [2001]
Agricultural land use in Bardhaman Sadar Subdivision, West BengalDr. K. Bhattacharyya
59Biswajit Mitra
Ph.D. [2002]
Microlevel investigation into surface and sub-surface water prospects in the Kunur watershedProf. Nageswar Prasad
60Gopa Samanta
Ph.D. [2002]
Rural-urban interaction: a study of Burdwan town and surrounding rural areasDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
61Mainak Kumar De
Ph.D. [2002]
Geo-economic study of jute cultivation in Hooghly district, West BengalDr. (Mrs.) Champa Mitra
62Samapti Dhara
Ph.D. [2002]
Tropical cyclones in the East Coast of India and their impacts on fishing and tourism in the West Bengal coastDr. Manjusri Basu
63Ananya Taraphder
Ph.D. [2003]
Impact of institutions on Agriculture in Burdwan District, West BengalDr. Nikhil Krishna De
64Manishree Mondal
Ph.D. [2003]
Impact of rural environmental degradation on women in selected localities of Medinipur,Bankura, Birbhum & Purulia of West BengalDr. Arabinda Biswas
65Nidra Bhattacharjee
Ph.D. [2003]
Geomorphology and Agricultural landuse in the Jayanti river basin, Jharkhand, IndiaProf. Nageswar Prasad
66Papiya Nandi
Ph.D. [2003]
Agro-based Industries of Burdwan City and adjoining areas: a study with special reference to Rice MillingDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
67Sukanya Das
Ph.D. [2003]
A study of industrial pollution in Calcutta conurbationDr. S. Bhaduri, C.U.
68Swayamdipta Bag
Ph.D. [2003]
Decline of the jute industry-causes, impact and future: a case study of the Calcutta industrial regionDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
69Amal Kumar Bhattacharjee
Ph.D. [2004]
Terrains and agriculture in the Deoghar subdivision, Jharkhand, IndiaProf. Nageswar Prasad
70Gopal Chandra Debnath
Ph.D. [2004]
Causes and consequences of tribal migration in the district of Malda, West BengalDr. Nikhil Krishna De
71Jayanti Goon
Ph.D. [2004]
The development of agriculture in Medinipur District (east) in the context of technology adoptionDr. (Mrs.) Champa Mitra
72Kanika Saha
Ph.D. [2004]
Mine fire problem: a study of environmental impact of mining in the Raniganj coal belt,West BengalDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
Dr. K. Bhattacharyya
73Namdeo H. Khadse
Ph.D. [2004]
Evaluation of Terrain and human resources for the development of Agriculture in Akola District, MaharashtraProf. Nageswar Prasad
74Sk. Ezaruddin
Ph.D. [2004]
Geomorphology and land utilization in the Parasnath-Barakar areaProf. Nageswar Prasad
75Bhabani Prasad Mallick
Ph.D. [2005]
Water management and agricultural landuse in lower Ajoy basinDr. A. K. Sen, CGC
Dr. Nikhil Krishna De
76Sanat Kumar Guchhait
Ph.D. [2005]
Population explosion in West Bengal: an enquiry into some aspects of its geographical realityDr. S. K. Sadhukhan, TDB
77Soumendu Chatterjee
Ph.D. [2005]
Pedeogeomorphology of some districts of West Bengal with application of modelsDr. Nikhil Krishna De
78Kuheli De
Ph.D. [2006]
Environmental impact of human impact human interface in the Sundarban region of West BengalDr. Ranjan Basu
79Abarna Mukhopadhyay
Ph.D. [2007]
Riverine morphology and agricultural characteristics of Dubrajpur Police Station area of Birbhum District, West BengalProf. Nageswar Prasad
80Chhanda Karfa
Ph.D. [2007]
Changing Patterns of State-People Interactions in Urban West Bengal: A comparative Study of Selected Urban CentresDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
Dr. Anis Chattopadhyay
81Sumita Mukherjee
Ph.D. [2007]
Mining and Industrial Landscape of Asansol City and its Environs: A Study on Human ImpactDr. Ranjan Basu
82Tarun Kumar Mondal
Ph.D. [2007]
Agricultural development and social change in Nadia District, West BengalProf. Champa Mitra
83Debasis Ghosh
Ph.D. [2008]
Environmental Appraisal of Bank Erosion of the Ganga in Malda and Murshidabad Districts, West BengalDr. Sunanda Bandopadhyay
84Dipanwita Mukherjee
Ph.D. [2008]
Evolution of the Coastline of West Bengal, During Twentieth CenturyDr. Sunanda Bandopadhyay
85Kuntal Kanti Chattoraj
Ph.D. [2008]
Changing Pattern of Rural Population - A Case Study of Hugli DistrictProf. Champa Mitra
Sm. Dhira Ghosh Dey
86Mahamaya Laha
Ph.D. [2008]
Spatio-Social Impact of Groundwater Reserves and Utilization of these Resources in Barddhaman District, West BengalSm. Manjuri Basu
87Malavika Sinha
Ph.D. [2008]
Technological Development Society and Environment in the NorthWest Bankura District, West Bengal: A Geographical StudyProf. Nageswar Prasad
88Pallabi Sil
Ph.D. [2008]
Involovement of Middle Class Women in Informal Economic Activity and Resultant Effects on their Social Space in BurdwanDr. Kuntala Lahiri Dutta, Canbera, Australia
Prof. Kamala Bhattacharyya
89Sukumar Sarkar
Ph.D. [2008]
An Agricultural Profile of Mustard Cultivationin Hugli in West BengalProf. Champa Mitra, B.U.
90Swati Mallik Choudhuri
Ph.D. [2008]
Status of Fishing and Horticulture in the FloodAffected Area of Ichhamati River in North 24Parganas DistrictDr. Manjushri Basu
91Mrityunjoy Karmakar
Ph.D. [2009]
Growth and Diffusion of Agriculture in West Bengal : A Quantitative AnalysisDr. S. K. Sadhukhan, TDB College, Raniganj
92Nilanjana Das
Ph.D. [2009]
Socio-Geographical Perspectives of Environmental Resources and Hazards in Bishnupur and Sonamukhi Police Stations, Bankura District, West BengalProf. Manjushri Basu, B.U.
93Paresh Chandra Biswas
Ph.D. [2009]
Agricultural Development of Murshidabad District, West BengalProf. Champa Mitra, B.U.
94Abhay Sankar Sahu
Ph.D. [2010]
Environmental Significance of Water Front Embankments in South and Eastern Medinipur CoastProf. Manjushri Basu, B.U.
95Ananta Gope
Ph.D. [2010]
Impact of Kangsabati Dam in Some Selected Mouzas of Puruliya and Bankura District, West BengalDr. Giyasuddin Siddique, Reader, B.U.
96C.Parakasham
Ph.D. [2012]
Geomorphic Resource Characterisation using RS-GIS for Evaluation of Land Use land Cover in Water Stressed Areas of Ausgram Block I&II, Burdwan District, West BengalDr. Biplab Biswas, Assoc. Professor, B.U.
97Jayarati Das Gupta
Ph.D. [2012]
Impact of High Rise Buildings on the Social Economic and Environmental Aspects of KolkataDr. Lakshmi Sivaramkrishnan, Asso. Professor, B.U.
98Mili Acharya
Ph.D. [2012]
Environmental Impact of Coal Mining in the Raniganj Coal Field, West BengalDr. Sanat Kumar Guchhait, Assoc. Professor, B.U .
99Sima Bag
Ph.D. [2012]
Changes in River Courses and Natural Freshwater Wetlands in the Lower Deltaic West Bengal During the Twentieth CenturyDr. Sunanda Bandyopadhyay, Calcutta University, Kolkata

Subject   :   Geology
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Tapan Kumar Saha
Ph.D. [1996]
Studies on the cocking characteristics of Indian coals to be used in Metallurgical purposesDr. S. Bhattacharyya, R. E. College, Durgapur
Dr. S. N. Ghosh, R. E. College, Durgapur
2Asit Kumar Batabyal
Ph.D. [2001]
Studies on lower fertiary lignite deposits in and around Panagarh, Western Margin of Bengal Basin, West Bengal, IndiaDr. S. B. Bhattacharyya, R. E. College. Durgapur
Dr. A. K. Mukherjee, CFRI
3Kalyan Adhikary
Ph.D. [2003]
Studies on ground water of the areas in and around Durgapur with special emphasis on the role of industrial discharges on groundwater pollutionDr. A. Gangopadhyay, R. E. College, Durgapur
Dr. P. Chowdhury, VB
4Bhabani Prasad Mukhopadhyay
Ph.D. [2004]
A study on the Evolution of Precambrain mobile belt covering parts of Singhbhum and Purulia Dist. of Bihar and West Bengal, IndiaDr. H. N. Bhattacharyya, Presidency College
Dr. A. Chatterjee, Presidency College
5Samiran Mahapatra
Ph.D. [2004]
Study of metasediments of the Southern marginal part of the North Singhbhum fold belt and its bearing on the basis evolutionDr. H. N. Bhattacharyya, Presidency College
Dr. A. K. Roy, Durgapur Govt. College
6Debashis Mitra
Ph.D. [2005]
Coastal hazard and risk analysis in the gulf of cambay, India, using remote sensing data and gis techniqueDr. A. Majumdar, Durgapur Govt. College
7Sharadindra Chakraborti
Ph.D. [2005]
Study to determine acceptability of septic field sewage disposal at mine coloniesDr. H. N. Bhattacharyya, Presidency College
Dr. A. K. Roy, Durgapur Govt. College

Subject   :   Hindi
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Shrinarayan Dubey
Ph.D. [1991]
Adikalin Rasokavya Men Aprastute YojanaSri Shrinarain Pandey, B.U.
2Debendra Prasad Singh
Ph.D. [1994]
Lok Jagaran Aur Hindi Sant KavyaSri Shrinarain Pandey, B.U.
3Reeta Mehrotra
Ph.D. [1994]
Sumitra Nanadan Pant Ke Kavya Vikas KaProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
4Usha Dwivedi
Ph.D. [1995]
Nirala Ka Katha Sahitya Vastu aur ShilpaSri Shrinarain Pandey, B.U.
5Kamalesh Jain
Ph.D. [1996]
Amritalal Nagar Ke Upanyaso Mein Samajik ChetanaProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
6Shailaja
Ph.D. [1996]
Samkaleen Hindi Kahini: Badalte Jeewan SandarbhaProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
7Umesh Chandra
Ph.D. [1997]
Hindi Katha Srishti Ki Janwadi Dristhi Parampara aur Nagarjun ki UpanyasProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
8Ajoy Kumar Roy
Ph.D. [1998]
Dharamveer Bharati Ka Gaddya SahityaProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
9Gorakh Nath Dwivedi
Ph.D. [1998]
Alam ka Kavya Ka Alochanatmak AdhyayanProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
10Ranjana Tripathi (Mrs. Pandey)
Ph.D. [1998]
Harisankar Parsai Ke Sahitya Me Vyanga Aur Uski Samajik BhumikaSri Shrinarain Pandey, B.U.
11Renuka Singh
Ph.D. [1998]
Samakaleen Hindi Kahini: Jeevan Key Naye AyamDr. Mohan, B.U.
12Amarnath Mishra
Ph.D. [1999]
Urvashi Ki Kavya SamvedanaProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
13Nanda Kishore Maurya
Ph.D. [1999]
Hindi Alochana Kee Doosaree Parampara Aur Ram Bilas Sharma Ka Alochana SamsarProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
14Anita Mishra
Ph.D. [2000]
Nirala Aur Nagarjun Ki Kavita Mein Vyanga: Tulanamulak AdhyayanProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
15Kripasankar Pandey
Ph.D. [2000]
Naven dashak Kee Hindi kahani: Vastu aur RoopDr. Mohan, B.U.
16Mamta Mishra
Ph.D. [2000]
Hindi Kee Geet-lekhan Parampara Aur Hareesh Bhadani Ka Rachana SansarProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
17Meera Ambasta
Ph.D. [2000]
Yashpal Ke Upanyason Mein Mulya BodhSri Shrinarain Pandey, B.U.
18Bijoy Pandey
Ph.D. [2001]
Goswami Tulsi-daskrit Ramcharit Manas Evam Kritti Basi Ramyana Ki Ramkatha Ka Tulanamulak AdhyayanSri Shrinarain Pandey, B.U.
Prof. Vidyadhar Mishra, B.U.
19Indrodeo Mishra
Ph.D. [2001]
Bhism Sahni aur Unke UponyasSri Shrinarain Pandey, B.U.
20Kanchan Sharma
Ph.D. [2001]
Hindi Uponyas-Lekhan Prof. Bimal Chandra Sinha, B.U.
21Manoj Kumar Shukla
Ph.D. [2001]
Shuklottar Hindi Alochana: Vishesh Sandarbh Dr. Namvar SinghProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
22Dinesh Kumar Lal
Ph.D. [2002]
Samakalin Hindi Kahani: Naxalwadi PristhobhumiProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
23Ravi Sankar Singh
Ph.D. [2002]
Samakalin Hindi Kahani Lekhan Mein Yathartha Dristhi Kee Parampara Prof. Bimal Chandra Sinha, B.U.
24Arun Kumar Pandey
Ph.D. [2003]
Athve Dasak Kee Hindi Kahani: Vastu Aur ShilpDr. Mohan, B.U.
25Ranjana Sharma
Ph.D. [2003]
Samkalin Mahila Kahanikar: Stree-Vimarsh Ke Naye AyamDr. Mohan, B.U.
26Savitri Gupta
Ph.D. [2003]
Uday Prakas Ki Rachananubhuti: Vikas Aur VislleshanDr. Md. Kamal, B.U.
27Kusumlata Mishra
Ph.D. [2004]
Nirala Sahitya Mein Bangiya ChetnaProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
28Puspa Barnwal
Ph.D. [2004]
Hindi Upanyas-Lekhan Kee Janwadi Dristi Parampora Tatha Bhairav Prasad Gupta Ke UpanyasProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
29Sujata Mishra
Ph.D. [2004]
Shathottari Kathasahitya Mein Dalit ChetneProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
30Sunita Dhanuka
Ph.D. [2004]
Madhya Kathasahitya Aur Manavmulya: Sant Kaviyo Ki Vishesh SandarvamenProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
31B.B.Gopal Reddy
Ph.D. [2005]
Swadeenata Poorva Hindi Patrakarita: Prakriti Aur Vhashavikash Ka SwaroopDr. Mohan, B.U.
32Kripa Shankar Chaubey
Ph.D. [2005]
Samakalin Hindi Patrakarita: Pariwartan Aur PravittiyanProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
33Puspa Tiwary
Ph.D. [2005]
Balshouri Reddy Ke Hindi Upanyas: Prerna, Prabhav Aur PrayagaProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
Prof. Vidyadhar Mishra, B.U.
34Krishna Sharma
Ph.D. [2006]
Samkaleen Hindi Kavita: Jeevan Dharmi ChetnaDr. Mohan, B.U.
35Pramode Kumar Prasad
Ph.D. [2006]
Jayshankar Prasad Ka Kathasahitya: Srijan Aur DristikonDr. D. Mishra, B.B.College
36Shobha Thakur
Ph.D. [2006]
Dinkar Sahitya Men Alochana Ke PratimanProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
Prof. Vidyadhar Mishra, B.U.
37Rama Misra
Ph.D. [2007]
Chhayawadi sanskriti aur Pant kee kavitaDr. Md. Kamal, B.U.
38Reeta Sharma
Ph.D. [2007]
Hindi Rekhachitra Kee Rachana- Parampara Visheshh Adhyayan: Rambrik BenipuriProf. Bimal Chandra Sinha, B.U.
Dr. S. Mondal, B.U.
39Sunita Shaw
Ph.D. [2007]
Ramvilas Sharma ka Bhasha-VimarshDr. Mohan, B.U.
40Dilip Kumar Singh
Ph.D. [2008]
Mohan Rakesh Ke Katha Sahitya Mein Antah SangharshDr. Mohan, Reader, Delhi University
41Surendra Nath Dubey
Ph.D. [2008]
Samkaleen Hindi Kahani Mein JansangharshDr. Mohan, Reader, Delhi Univ.
42Anindya Gangopadhyay
Ph.D. [2009]
Agneya ka kathasahitya: Manovaigyanik AdhyayanDr. Md. Kamal, Reader, B.U.
43Subhash Chandra Gupta
Ph.D. [2009]
Rajkamal Chaudhuri Ka Kathasahitya: Antarvastu Aur Shilp VidhanDr. Md. Kamal, Reader, B.U.
44Arat Prasad Pandey
Ph.D. [2010]
Ramcharit Manas Ki Vichar Bhumi: Lok Aur ShastraDr. Damodar Mishra, Reader, B.B.College, Asansol
45Namrata Singh
Ph.D. [2010]
Upbhokta Sanskriti Aur Samakalin Kavita: Kedarnath Singh, Kunwar Narayan, Rajesh Joshi Aur Arunkamal Ke Vishesh Sandarbh meinDr. Sheonath Pandey, Reader, Hooghly Mohsin College
46Sreeniwas Singh Yadava
Ph.D. [2010]
Samakaleen Kavita Ka Rajnitik Pariprekshya Sandarbh: Nagarjun Raghuveer Sahay, Dhoomil, Aolok Dhanwa, Liladhar Jaguri Kumar Vikal, Venu Gopal Chandrakant Devtale Aur Rajesh JoshiDr. Md. Kamal, Reader, B.U.
47Kuldip Kaur
Ph.D. [2011]
Hindi Aur Punjabee Kahanio Ka Tulanatmak Adhyayan (Sandarva: Desh-Bibhajan)Dr. Mohan, Reader, B.U.
48Renu Rai
Ph.D. [2011]
Krishna Sobti Ke Upanyason Mein Stree-Vimarsh Ki PithikaDr. Damodar Mishra, Asso. Professor, B. B. College, Asansol
49Sandhya Kumari Singh
Ph.D. [2011]
Parsai Ke Sahitya Mein Samakalin YatharthProf. Vidyadhar Mishra, B.U.
Dr. Rupa Gupta, Lecturer, B.U.
50Kamalesh Kumar Pandey
Ph.D. [2012]
Hindi navgeet Mein Anchalikata Bodh Ka SwaroopProf. Vidyadhar Mishra, Professor, B.U.
Sri Gautam Sanyal, B.U.
51Manoj Kumar Singh
Ph.D. [2014]
Jainendra Aur Yashpal Ke Upanyasome Abhityakta Istri Chetna : Ek Tulnatmak AdhyanDr. Md. Kamal
52Saira Bano
Ph.D. [2014]
Kahanikar Swayam rakash : Rachna Drisi Aur ShilpDr. Md. Kamal

Subject   :   History
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Binod Sankar Das
Ph.D. [1967]
Early British Rule in South Western Bengal (1760-1803)Dr. Sashi Bhusan Chaudhuri, B.U.
2Santosh Kumar Chakraborty
Ph.D. [1971]
The History of the Relation of the Rajas of Burdwan and the East India Company during 1760-1832Dr. Sashi Bhusan Chaudhuri, B.U.
3Phanindra Nath Banerjee
Ph.D. [1973]
Law and Justice in Bengal (1765-1793)Dr. Dilip Kumar Ghosh, B.U.
4Gouri Sankar Mukhopadhyay
Ph.D. [1974]
The Mughal and the British (1806-1837)Dr. Sashi Bhusan Chaudhuri, B.U.
5Manika Chakraborty
Ph.D. [1977]
Malwa in the Maurya Post Period Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
6Gour Pada Sen
Ph.D. [1978]
Some Aspect of the Economic Life of the Lower Ganges Valley from the 1st Century A.D. to 8th Century A.D.Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
7Amita Bhattacharyya
Ph.D. [1980]
History of Bengal from C-550 to C-750 A.D.Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
8Srikumar Acharya
Ph.D. [1980]
Education in Bengal 1813-1859 Dr. Prasanta Kumar Chatterjee, B.U.
9Jagatbandhu Medda
Ph.D. [1982]
Folk-Religion of BirbhumDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
10Tirtha Pal
Ph.D. [1982]
Bengal under the First Two Lieutenant Governors, 1854-1862Dr. Prasanta Kumar Chatterjee, B.U.
11Anjali Sarkar (Mrs. Dutta)
Ph.D. [1985]
A Critical Study of the Political Relations in Ancient Bengal with other Indian States (CAD 750-1200)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
12Sukumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1985]
The Supreme Court in Bengal (1774-1781)Dr. Dilip Kumar Ghosh, B.U.
13Kalpana Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Minor Religious Cults and Sects in Bengal (from C. 4th Century to 12th Century A.D.)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
14Alok Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1989]
Agrarian Economy in Northern India (4th Century B.C. to 4th Century A.D.)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
15Gopal Chandra Sinha
Ph.D. [1990]
Political History of Malwa (from the 4th Century A.D. to the beginning of the 8th Century A.D.)Dr. Ranabir Chakraborty, B.U.
16Rupendra Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1990]
Early History and Culture of Bankura: An Archaeological StudyDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
17Barun Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1991]
Guhila Rule in MewarDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
18Malabika Ray
Ph.D. [1995]
1857-er Mahabidroha - Bangalir Dristite (1857-1957)Prof. Somnath Roy, B.U.
19Barid Baran Panda
Ph.D. [1996]
Socio-Economic Conditions of South West Bengal in the Nineteenth CenturyDr. Prasanta Kumar Chatterjee, B.U.
20Gouri SankarBandyopadhyay
Ph.D. [1996]
Origin and Development of the Cult and Fertility in Eastern India: From Prehistoric Period to the Sixth Century A.D.Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
21Dipankar Basu
Ph.D. [1997]
History of the Mercantile Community in Northern India (Fourth Century B.C.-Third Century A.D.)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
22Sikha Sarkar (Mrs. Aditya)
Ph.D. [1997]
The Cult of Mother-Goddness in Bengali: Its Origin and Development upto 12th CenturyDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
23Anjana Ghosh
Ph.D. [1998]
A Socio-Cultural Study of the Tribals of the Damadar Valley Contextual Significance of the D.V.C.Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
24Bhabatosh Kundu
Ph.D. [1998]
Derogio and Young BengalDr. Ramakanta Chakraborty, B.U.
25Dinesh Chandra Ghosh
Ph.D. [1998]
Saptagramer Itihasa (Trayodasa Sataka theke Sodasa SatakaDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
26Mrinal Kanti Chattopadhyay
Ph.D. [1998]
Jatiyatabadi Jinna: Chintar KramabibartanDr. Mihir Kumar Roy, B.U.
27Srikumar Deb
Ph.D. [1999]
Problems and Policies of Bengal Government 1874-1882Dr. Prasanta Kumar Chatterjee, B.U.
28Biswarup Goswami
Ph.D. [2000]
District Administration in Bengal 1912-1947Dr. Mihir Kumar Roy, B.U.
29Santwana Banerjee
Ph.D. [2001]
Hooghly Jelar Baishnab Dharmandolan: 1486-1900 ChristabdaDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
Dr. Ramakanta Chakraborty, B.U.
30Yudhisthir Pal
Ph.D. [2001]
Birbhumer Patashilpa O Patua Sampraday (Unabingsha O Bingsha Shatabdi)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
31Dilip Biswas
Ph.D. [2002]
Bankura O Purulia Jelar Prekshapate Santal Samajer Itihaas: Upanibeshik YugDr. A. Roy, B.U.
32Murari Mohan Roy
Ph.D. [2002]
History of Magadha Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
33Soumyajyoti Chakraborty
Ph.D. [2003]
Socio-Economic Changes in a religious Complex: A Case Study of TarakeswarDr. Ramakanta Chakraborty, B.U.
34Souvik Majumdar
Ph.D. [2003]
Bharatiya Dhatu Bhaskarye Banglar Abadan: Bishesh Prekshite Shilpi Mira Mukhopadhyayer SrishtiDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
Prof. Achintya Kumar Dutta, B.U.
35Srikanta RoyChoudhury
Ph.D. [2003]
Historiography of Ancient Bengal in the Middle of the Twentieth Century with Special Reference to Rakhaldas BandyopadhyayDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
36Manashi Chakraborty
Ph.D. [2005]
History of Sapha-Hor Movement in the 19th and 20th CenturyDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
Prof. Arabinda Samanta, B.U.
37Rupasree Chattopadhyay
Ph.D. [2005]
Prachin Gourer Bhougolik Patabhumikay Samaj O ItihaasDr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
Prof. Achintya Kumar Dutta, B.U.
38Ashim Choudhuri
Ph.D. [2006]
Birbhume Baishnab Dharma, Samaj O Sanskriti (Dwadash theke Unabingsha Shatabdi Paryanta)Dr. Bhaskar Chatterjee, B.U.
39Sudipta Mukherjee
Ph.D. [2006]
Agrarian Discontent and Growth of National Consciousness in Manbhum District (1857-1925)Prof. Achintya Kumar Dutta, B.U.
40Sarmistha Nath
Ph.D. [2007]
Kaler Sankat O Katha Sahityer Pratikriya: Bangali Lekhak O Tader Srishti (Manda theke Deshbhag)Dr. Anuradha Roy, B.U.
Dr. Sumita Chakraborty, B.U.
41Dipa De (Chattopadhyay)
Ph.D. [2008]
The Bhumij in Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries : A Socio-Cultural TransformationProf. Achintya Kumar Dutta, B.U.
42Suryendu De
Ph.D. [2008]
Fishermen of Coastal Districts of Bengal: A Study in Socio-Cultural TransformationProf. Arabinda Samanta
43Binata Sarkar
Ph.D. [2010]
Malaria and Medical Intervention: Burdwan District 1860-1947Prof. Achintya Kr. Dutta, B.U.
44Md. Inamur Rahaman
Ph.D. [2010]
Bardhaman Jelay Samrajyabad Birodhi Sangram:1905-'47Prof. Arabinda Samanta, B.U.
45Moumita Manna
Ph.D. [2011]
Hooghli nadir Tiraborti Dui Sahar - Chunchura O Chandannagar (1632-1825) Ekti Artha Samajik parjyabekshanDr. Malabika Ray, Reader, B.U.
46Sarbajit Jash
Ph.D. [2011]
Bivinna Dharmiyo Sampradayer Samajik Itihas: Sahar Bardhaman (1702-2002)Dr. Syed Tanveer Nasreen, Reader, B.U.
47Tridib Santapa Kundu
Ph.D. [2011]
Impact of Partition on West Bengal, 1947-1958: A Socio-Cultural StudyProf. Anuradha Roy, J.U.
48Md. Shamim Firdaus
Ph.D. [2012]
Development of Education for Muslims in Bengal with Special Reference to Burdwan and Murshidabad from 1835 to 1947: A Comparative StudyDr. Malabika Ray, Reader, B.U.
49Partha Pratim Mukhopadhyay
Ph.D. [2012]
Oupanibeshik O Uttar oupanibeshik Juge Damodar (1850-1960)Dr. Subhas Ch. Sen, Ex-Principal & Secretary, Sarat Centenar
50Pradip Kumar Mondal
Ph.D. [2012]
Manbhumer Bhasa Andolan O Jela Puruliar Paschimbangabhukti (1912-56)Prof. A. Samanta, B.U.

Subject   :   Law
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Abul Hasem Mondal
Ph.D. [1991]
Growth of Legal system for the Protection of Agricultural Labours in West Bengal since Independence Dr. Nripendra Lal Mitra, B.U.
2Shivsahai Singh
Ph.D. [1991]
Unification of Divorce Laws in IndiaProf. Harish Ch. Ghosh, B.U.
3Nirmal Kanti Chakraborty
Ph.D. [1992]
Probation in the Administration of Criminal Justice in West Bengal Dr. Nripendra Lal Mitra, B.U.
4Manik Chakraborty
Ph.D. [1995]
International Humanitarian Assistance for Refugees -An Analytical Study with Special Reference to India: Law and PracticeProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
5Mohammad Momin
Ph.D. [1997]
Matrimonial Hemedies Available to a Wife under the Existing family Laws in India Prof. Harish Ch. Ghosh, B.U.
Prof. Md. Shabbir, Malayasia
6Shankha SubhraChattopadhyay
Ph.D. [1997]
Environmental Pollution and Human Rights: An AppraisalProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
7Benimadhab Chatterjee
Ph.D. [2000]
Implementation of Environmental laws in West Bengal Dr. N. K. Chakraborty, C.U.
8Durgapada Das
Ph.D. [2000]
Discretion in the Sentencing Process Dr. N. K. Chakraborty, C.U.
9Sarit Kumar Sadhu
Ph.D. [2000]
Land Use and Environment Pollution in Rural Bengal: An Empirical Legal StudyProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
10Nitai RoyChoudhury
Ph.D. [2001]
Reformation of Prisoners under the Existing Prisons Laws with Reference to West BengalDr. N. K. Chakraborty, C.U.
11Paresh Kumar Acharya
Ph.D. [2001]
Problems of Inter State Water Dispute: A legal Study under Indian PerspectiveProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
12Sangita Bandyopadhyay
Ph.D. [2001]
Role of Women in Panchayat Administration: A Critical Study of Law and Practice with Special Reference to the State of West BengalProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
13Surya Kumar Roy
Ph.D. [2001]
A Study of Legal Mechanism relating to Controls on Migrant Indian Workers in the Middle East Countries with Special Reference to Saudi ArabiaProf. B. N. Choudhury, B.U.
14Alok Kumar Roy
Ph.D. [2002]
The Scope of Domestic Enquiry in the Adjudication of Industrial Disputes: A Critical Survey of the Existing Laws and their Impact on the Industries of Asansol Prof. Shiv Sahai Singh, B.U.
Prof. B. N. Choudhury, B.U.
15Jayanta Kumar Saha
Ph.D. [2002]
An Evolution of Laws and Practice in IndiaProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
16Rathin Bandyopadhyay
Ph.D. [2004]
Human Rights of the Non-Citizen: A Study under the Indian Legal SystemProf. Md. Momin, B.U.
17Dipak Das
Ph.D. [2005]
Problems of Abolition of Child Labour in India: An Analysis with Special Reference to West BengalProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
18Sachi Chakraborty
Ph.D. [2005]
Working Women and Human Rights: An Empirical Study with Special Reference to West BengalProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
19Sanjeev Kumar Tiwari
Ph.D. [2005]
The Law on Abolition of Untouchability - An Impact Analysis with Special Reference to West BengalProf. Md. Momin, B.U.
20Siddhartha Swarup Sarkar
Ph.D. [2005]
Legal Control of Water Pollution in the Calcutta Metropolitan Development Authority Area Dr. A. H. Mondal, B.U.
21Subir Kumar Roy
Ph.D. [2005]
Legal Control of Sound Pollution in India with Special Reference to Greater KolkataDr. S. K. Sadhu, B.U.
22Sutanu Kumar Patra
Ph.D. [2005]
A Study of Article 370 within the Framework of the Indian ConstitutionProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
23Arjun Kumar Mondal
Ph.D. [2006]
Laws Relating to Group Housing: An Empirical Study with Reference to West BengalProf. Manik Chakraborti, B.U.
24Sadhana Gupta
Ph.D. [2006]
International Law on Trafficking in Child for Prostitution (An Analytical Study with Special Reference to India)Prof. Manik Chakraborti, B.U.
25Sundargopal Ghoshal
Ph.D. [2006]
A Study of Legal Control of Cyber Crimes with Special Reference to the Information Technology ActDr. A. H. Mondal, B.U.
26Jaharlal Chakraborty
Ph.D. [2007]
Crime on Railways: Control Mechanism with reference to Law and PracticeProf. Md. Momin, B.U.
27Jonaki Saha
Ph.D. [2007]
Consumer Justice in India: A study of Socio-Legal attitude of Consumers with Special Reference to West BengalProf. B. N. Choudhury, B.U.
Dr. A. H. Mondal, B.U.
28Premkumar Agarwal
Ph.D. [2007]
Intellectual Property Rights of Farmers in India - A Legal StudyProf. Shiv Sahai Singh, B.U.
29Nilansu Bhattacharyya
Ph.D. [2008]
International Legal Control of Terrorism: An Analytical Study with Special Reference to IndiaProf. Manik Chakraborty, B.U.
30Sudarsana Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
Domestic Violence Against Women and Human Rights: An Empirical Study with Special Reference to West BengalProf. Manik Chakraborty, B.U.
31Amit Kumar Das
Ph.D. [2009]
International Civil and Political Rights and Indian Constitutional Law: An Evaluative StudyProf. Dr. Md. Momin, B.U.
32Ranjit Sil
Ph.D. [2009]
Legal Control on Urbanization with Special Reference to Unabated Growth of Apartments in Kolkata and Its SuburbsProf. Sarit Kumar Sadhu, B.U.
33Srikanta Banerjee
Ph.D. [2009]
Environmental Pollution in Coal Mining Operations : A Legal Study with Special Reference to Asansol-Raniganj AreaProf. Sarit Kumar Sadhu, B.U.
34Dipendra Nath De
Ph.D. [2010]
Environmental Pollution: A Law Oriented Study with Special Reference to Rice Milling Industry in West BengalProf. S. S. Singh, B.U.
35Kana Das (Mukherjee)
Ph.D. [2010]
Protection of Human Rights of Persons with Disabilities: A Study on Legal Strategy and Protection Mechanism in West BengalDr. Paresh Kr. Acharya, Sec., F.C.(Arts), B.U.
36Sanjay Kumar
Ph.D. [2010]
Right to Equality and Gender Justice with Special Reference to Women Education in IndiaProf. S. S. Singh, B.U.
37Saubhik Sengupta
Ph.D. [2010]
Efficacy of Open Prison System as Corrective Means: A Socio-Legal Study with Special Reference to West BengalProf. Dr. Md. Momin, B.U.
38Shashi Nath Mandal
Ph.D. [2010]
Intellectual Property Rights: A Case Study with Special Reference to Infringement of Copy Right in IndiaProf. S. S. Singh, B.U.
39Swati Sinha
Ph.D. [2010]
Human Rights Law - An Analysis with Special Reference to Women Prisoners in IndiaProf. S. S. Singh, B.U.
40Uday Pratap Singh
Ph.D. [2010]
Abolition of Bonded Labour System: A Case Study with Special Reference to Indian LegislationProf. Sarit Kumar Sadhu, B.U.
41Nazrana Shameem Ahmed Islam
Ph.D. [2011]
Functional Dynamics of Panchayats: A Socio-Legal Study of Dibrugarh District of AssamProf. Manik Chakraborty, B.U.
42Partha Pratim Mitra
Ph.D. [2011]
A Critical Study of Laws for Conservation of Wildlife in IndiaProf. Sarit Kumar Sadhu, B.U.
43Pradip Kumar Das
Ph.D. [2011]
Legal Protection of the Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression in India: An AppraisalProf. Manik Chakraborty, B.U.
44Debasis Poddar
Ph.D. [2012]
International Environmental Obligations: A Comparative Legal Study of India and the United StatesProf. Manik Chakraborty, B.U.
45Kishwar Parveen
Ph.D. [2012]
Right to Self Determination and Human Rights: An Analytical Study with Special Reference to IndiaProf. Manik Chakraborty, B.U.
46Nirupam Kar
Ph.D. [2012]
A Study of Legal Control of Cyber and Intellectual Property CrimesProf. A. H. Mondal (Retd.), B.U.
Dr. Dipak Das, Lect., BU
47Sumana Raychaudhuri
Ph.D. [2012]
Impact of WTO on Pharmaceutical Multinationals in India: A Legal StudyProf. Manik Chakraborty, B.U.
48Vijay Kumar Parajeet
Ph.D. [2012]
A Critical Socio-Legal Study of Dowry with Reference to the Region of MithilaProf. M. Momin, B.U.
Dr. S.K.Tiwari, Reader, BU

Subject   :   Library and Information Science
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Monoranjan Mahapatra
Ph.D. [1984]
Growth of Literature and Citation Pattern among the Indian Journals in the Field of Botany: 1950-80Sri Bijoynath Mukherjee, Reader, B.U.
2Monoranjan Mahapatra
Ph.D. [1984]
Growth of Literature and Citation Pattern among the Indian Journals in the Field of Botany: 1950-80Sri Bijoynath Mukherjee, B.U.
3Ratnakar Rout
Ph.D. [1988]
Management of University Libraries in India with Special Reference to Orissa and West Bengal: A Critical StudyDr. Pulin Behari Barua, B.U.
4Ratnakar Rout
Ph.D. [1988]
Management of University Libraries in India with Special Reference to Orissa and West Bengal: A Critical StudyProf. Pulin Behari Barua, B.U.
5Satyangsusekhar Konar
Ph.D. [1990]
Impact of Public Library Legislation on the Socio-Economic Development of West Bengal: A Critical Study of West Bengal Public Libraries Act, 1979Dr. Pulin Behari Barua, B.U.
6Satyangsusekhar Konar
Ph.D. [1990]
Impact of Public Library Legislation on the Socio-Economic Development of West Bengal: A Critical Study of West Bengal Public Libraries Act, 1979Prof. Pulin Behari Barua, B.U.
7Kabita Mukhopadhyay
Ph.D. [1991]
Bardhaman Jelay Prakashita Samayik Patrika Panjir Bishlesanatmak Samiksha: 1960-85Dr. Pulin Behari Barua, B.U.
8Kabita Mukhopadhyay
Ph.D. [1991]
Bardhaman Jelay Prakashita Samayik Patrika Panjir Bishlesanatmak Samiksha: 1960-85Prof. Pulin Behari Barua, B.U.
9Bathala Saibaba
Ph.D. [1992]
A Study of Co-operation and Networking among Engineering and Technological Libraries in IndiaDr. Pulin Behari Barua, B.U.
10Bathala Saibaba
Ph.D. [1992]
A Study of Co-operation and Networking among Engineering and Technological Libraries in IndiaProf. Pulin Behari Barua, B.U.
11Subodh Gopal Nandi
Ph.D. [1992]
A Comparative Study of the Communication Channel in Different Libraries with Special Reference to University LibraryDr. Pulin Behari Barua, B.U.
Dr. Pranab Kumar Chakraborty, Reader (Phil.), B.U.
12Subodh Gopal Nandi
Ph.D. [1992]
A Comparative Study of the Communication Channel in Different Libraries with Special Reference to University LibraryProf. Pulin Behari Barua, B.U.
Dr. Pranab Kumar Chakraborty, B.U.
13Tridib Tripathi
Ph.D. [1992]
Growth and Development of Indian Library and Information Science Periodical Literature, 1970-1985: A Bibliometric StudyDr. Pulin Behari Barua, B.U.
14Tridib Tripathi
Ph.D. [1992]
Growth and Development of Indian Library and Information Science Periodical Literature, 1970-1985: A Bibliometric StudyProf. Pulin Behari Barua, B.U.
15Rowshan Akhter
Ph.D. [1994]
Role of the National Library of Bangladesh in Bibliographic Organisation and Control: A StudyDr. Pulin Behari Barua, B.U.
16Rowshan Akhter
Ph.D. [1994]
Role of the National Library of Bangladesh in Bibliographic Organisation and Control: A StudyProf. Pulin Behari Barua, B.U.
17Chittaranjan Sain
Ph.D. [1995]
A Study of Personnel Problems in Library Management with Special Reference to University Libraries in West BengalDr. Pulin Behari Barua, B.U.
18Chittaranjan Sain
Ph.D. [1995]
A Study of Personnel Problems in Library Management with Special Reference to University Libraries in West BengalProf. Pulin Behari Barua, B.U.
19Dipak Kumar Roy
Ph.D. [1995]
Role of Librarians in India from 12th Century to 18th Century: An Analytical StudySri Aloke Mitra, B.U.
20Dipak Kumar Roy
Ph.D. [1995]
Role of Librarians in India from 12th Century to 18th Century: An Analytical StudySri Aloke Mitra, B.U.
21Sreekanta Basu
Ph.D. [2003]
Prak-Palashi Banglaye Jana-Samaje Siksha O Granthagar Byabasthar Provab (1700 A.D. - 1757 AD). [Influence of Education and Library Systems on the Civil Society during pre-Plassey Bengal (1700-1757 AD)]Prof. Subal Chandra Biswas
22Sreekanta Bose
Ph.D. [2003]
Prak-Palashi Banglaye Janasamaje Siksha-o-Granthagar Byabasthar Provab (1700 A.D.-1757 A.D.)Dr. Subal Ch. Biswas, B.U.
23Sreekanta Bose
Ph.D. [2003]
Prak-Palashi Banglaye Janasamaje Siksha-o-Granthagar Byabasthar Provab (1700 A.D.-1757 A.D.)Prof. Subal Chandra Biswas, B.U.
24Md. Golam Mostafa
Ph.D. [2004]
Study of the Read Services in the University Libraries of Bangladesh with Special Reference to the Services in the Dhaka and the Rajsahi University Libraries to suggest a Model for University Library System of BangladeshDr. A. K. Bandyopadhyay, B.U.
25Md. Golam Mostafa
Ph.D. [2004]
Study of the Read Services in the University Libraries of Bangladesh with Special Reference to the Services in the Dhaka and the Rajsahi University Libraries to suggest a Model for University Library System of BangladeshProf. Amit Kumar Bandyopadhyay, B.U.
26Md.Golam Mostafa
Ph.D. [2004]
Study of the Readers‘ Services in the University Libraries of Bangladesh with special reference to the services of the Dhaka and the Rajshahi University Libraries to suggest a model for University Library System of BangladeshProf. Amit Kumar Bandyopadhyay
27Narendra Kumar Bar
Ph.D. [2006]
Role of UNESCO in the Development of Library & Information Services in IndiaDr. Pulin Behari Barua, B.U.
Dr. Chittaranjan Sain, B.U.
28Narendra Kumar Bar
Ph.D. [2006]
Role of UNESCO in the Development of Library & Information Services in IndiaProf. Pulin Behari Barua, B.U.
Dr. Chittaranjan Sain, B.U.
29Narendra Kumar Bar
Ph.D. [2006]
Role of Unseco in the Development of Library and Information Services in IndiaDr. Chittaranjan Sain
30Shyam Sundar Kundu
Ph.D. [2006]
Ranganathaner Granthagar O Tathyabigyan Bhabnay Sanskrit Sahityer Prabhab: Ekti Barnanamulak SamikshaDr. Subal Ch. Biswas, B.U.
Dr. S. N. Mukherjee, B.U.
31Shyam Sundar Kundu
Ph.D. [2006]
Ranganathaner Granthagar O Tathyabigyan Bhabnay Sanskrit Sahityer Prabhab : Ekti Barnanamulak SamikshaProf. Subal Chandra Biswas, B.U.
Dr. S. N. Mukherjee, B.U.
32Shyam Sundar Kundu
Ph.D. [2006]
Ranganathaner Granthagar O Tathyavigyan Bhabanay Sanskrita Sahityer Probhab: Ekti Barnanamulak Samiksha. Prof. Subal Chandra Biswas
33Kanchan Kamila
Ph.D. [2007]
Information Needs and Patterns of Information Seeking Behaviour of the Santal Community of Jamboni Block in West Midnapore District, West BengalDr. Subal Ch. Biswas, B.U.
34Kanchan Kamila
Ph.D. [2007]
Information Needs and Patterns of Information Seeking Behaviour of the Santal Community of Jamboni Block in West Midnapore District, West BengalProf. Subal Chandra Biswas, B.U.
35Kanchan Kamila
Ph.D. [2007]
Information Needs and Patterns of Information Seeking Behaviour of the Santal Community of Jamboni Block in West Midnapore District, West Bengal.Prof. Subal Chandra Biswas
36Golam Ambia
Ph.D. [2008]
Use of Physical Science Periodicals in selected university libraries of West Bengal: a comparative studyDr. Tridib Tripathi, B.U.
37Golam Ambia
Ph.D. [2008]
Use of Physical Science Periodicals in selected university libraries of West Bengal: a comparative studyDr. Tridib Tripathi, B.U.
38Gurudas Nayak
Ph.D. [2008]
Restructuring the College Library System towards Serving the Information Needs of Learners in Distance Education Mode: A Study based on Colleges in the Burdwan Division of West BengalDr. Tridib Tripathi, B.U.
39Gurudas Nayak
Ph.D. [2008]
Restructuring the College Library Systems towards Serving the Information Needs of Learners in Distance Education Mode: A Study based on Colleges in the Burdwan Division of West BengalDr. Tridib Tripathi
40Debasish Pradhan
Ph.D. [2009]
An Assessment of Public Library Systems and Services in Darjeeling District of West Bengal from Information Marketing Point of ViewDr. Tridib Tripathi, B.U.
41Maitrayee Mondal (Ghosh)
Ph.D. [2009]
Satisfying End Users through Consortia Based Systems: A Model for Collaboration among Engineering Libraries in Western India.Dr. Subal Ch. Biswas, B.U.
42Maitrayee Mondal (Ghosh)
Ph.D. [2009]
Satisfying End Users through Consortia Based Systems: A Model for Collaboration among Engineering Libraries in Western India. Prof. Subal Chandra Biswas
43Md. Anisur Rahman
Ph.D. [2010]
Use of information technology in some selected university libraries of Bangladesh: An Analytical StudyProf. A. K. Bandyopadhyay
44Md. Anisur Rahman
Ph.D. [2010]
Use of Information Technology in some selected Universitiy Libraries of Bangladesh: an Analytical Study.Prof. Amit Kumar Bandyopadhyay
45Md. Musleuddin
Ph.D. [2010]
Medical College Libraries in West Bengal: Present Status and a Plan for Future DevelopmentDr. Tridib Tripathi, B.U.
46Amitava Nandi
Ph.D. [2012]
Contributions of the University of Burdwan in Pune Sciences Research in West Bengal: An Analytical StudyProf. Amit Kumar Bandyopadhyay, B.U.
47Amitava Nandi
Ph.D. [2012]
Contributions of the University of Burdwan in Pure Sciences Research in West Bengal: An analytical studyProf. Amit Kumar Bandyopadhyay
48Chinmay Mukhopadhyay
Ph.D. [2012]
Application of TQM in the Libraries of ome Selected Academic Institutions in Kolkata: A Comparative StudyDr. Tridib Tripathi, Sr. Lecturer, B.U.
49Dipak Kumar Seal
Ph.D. [2012]
Information Needs, Awareness and Information Seeking Habits of Elected Women Representatives of Local Government: A Study with Special Reference to the Panchayatiraj Institutions in West BengalProf. Subal Ch. Biswas, B.U.
50Dipak Kumar Seal
Ph.D. [2012]
Information Needs, Awareness and Information Seeking Habits of Elected Women Representatives of Local Government: A Study with Special Reference to the Panchayati Raj Institutions in West Bengal. Prof. Subal Chandra Biswas
51Nimai Chand Saha
Ph.D. [2012]
Application of Information and Communication Technologies in University Libraries in West Bengal: The Human Resource PerspectiveProf. Subal Ch. Biswas, B.U.
52Nimai Chand Saha
Ph.D. [2012]
Application of Information and Communication Technologies in University Libraries in West Bengal: The Human Resource Perspective.Prof. Subal Chandra Biswas
53Samir Kumar Jalal
Ph.D. [2012]
Indian Universities on the Web: Analysis of Hyperlinks through the Application of Webometric Tools and Techniques.Prof. Subal Ch. Biswas, B.U.
Dr. Parthasarathi Mukhopadhyay, Asstt. Prof., BU
54Samir Kumar Jalal
Ph.D. [2012]
Indian Universities on the Web: Analysis of Hyperlinks through the Application of Webometric Tools and Techniques.Prof. Subal Chandra Biswas
Dr. Parthasarathi Mukhopadhyay
55Timir Kumar Lahiri
Ph.D. [2012]
Computer Application in College Libraries in North 24 Parganas (W.B.): Status, Problems and ProspectsDr. Tridib Tripathi, Assoc. Professor, B.U.

Subject   :   Mathematics
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Basanta Kumar Samanta
Ph.D. [1967]
Problems of Rotation of Homogenous and Non-Homogenous Elastic BodiesDr. Bibhuti Bhusan Sen
2Amiya Bhusan Ray
Ph.D. [1969]
Dyanamical problems of Elastic and other mediaProf. Sakti Kanta Chakraborty
3Bijoy Bhusan Kundu
Ph.D. [1971]
Vibration of Elastic solidsDr. Bibhuti Bhusan Sen
4Md. Enayet Ullah Tarafdar
Ph.D. [1971]
Certain Properties of Mappings and Ln SetsDr. Arun Kumar Chaudhury
5Ranesh Sircar
Ph.D. [1971]
Deflection and stresses in some static and dynamic problems of plates of different shapes under various edge conditions and resting on Elastic or Visco Elastic FoundationDr. Debendra Nath Mitra
6Manindra Ch. Chakraborty
Ph.D. [1972]
Some problems on absolutely continuous functions and functions of bounded variationDr. Paresh Chandra Bhakta
7Tapan Kumar De
Ph.D. [1972]
Some problems of Elasto DynamicsProf. Sakti Kanta Chakraborty
8Ramaprasad Pal
Ph.D. [1973]
Some problems of ThermoelasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
9Nimai Chandra Manna
Ph.D. [1974]
Certain investigations on Dini Derivatives of Real functionsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
10Ranjan Kumar Garai
Ph.D. [1974]
Certain Investgations in Reimannian GeometryDr. Hrisikesh Sen
11Biranjan Basu
Ph.D. [1976]
Certain Flow problems in MagnetohydrodynamicsProf. Krishna Kinkar Mondal
12Naba Kumar Kundu
Ph.D. [1976]
Certain investigations on symmetric derivatives of RealFunctionsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
13Umesh Chandra Pan
Ph.D. [1976]
On some problems of elastodynamics including the study of effects of inhomogenity and initial stressesProf. Sakti Kanta Chakraborty
14Baidyanath Roy
Ph.D. [1979]
Some results on fixed pointsProf. Abhoy Pada Baisnab
15Alolika Gangopadhyay
Ph.D. [1980]
Some problems of plasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
16Sripati Ranjan Chaudhuri
Ph.D. [1980]
Some problems of vibrations in Finite ElasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
17Syamal Kumar Samanta
Ph.D. [1980]
A study in theory of fixed points of mappingsProf. Abhoy Pada Baisnab
18Chhanda Bandyopadhyay
Ph.D. [1981]
Studies on some structure mappings in topological spacesProf. Abhoy Pada Baisnab
19Haimabati Chattopadhyay
Ph.D. [1981]
Some results on fixed points in metric and Banach spacesDr. Barada Kinkar Roy, R. E. College, Durgapur
20Syamsundar Chhatait
Ph.D. [1982]
Some flow and diffusion problems in Magnetohydro dynamicsProf. Krishna Kinkar Mondal
21Asthir Dasgupta
Ph.D. [1983]
On some Dynamical problems of prestressed media and of Micropolar elasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
22Chumki Panja
Ph.D. [1983]
A study of operations in Topology and functional analyses specially on fixed pointsProf. Abhoy Pada Baisnab
23Deb Narayan Mukhopadhyay
Ph.D. [1984]
On some flow problems of non-Newtonian fluidsDr. Tapas Kumar Chaudhuri
24Gadadhar Mondal
Ph.D. [1984]
Some Problems on convection and convective diffusionProf. Krishna Kinkar Mondal
25Gangadhar Sain
Ph.D. [1984]
Some problems on Elasticity, Generalised Thermo-Elasticity and Magneto-Thermo ElasticityProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
26Pradip Sankar Chakraborty
Ph.D. [1984]
Studies on approximate peanoderivatives and approximate Ceasaro-Perron integralsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
27Sk. Abdus Samad
Ph.D. [1984]
On some problems of Magneto Fluid dynamicsDr. Tapas Kumar Chaudhuri
28Jugal Mukhopadhyay
Ph.D. [1985]
Study of some problems on elasticity and plasticity in non-homogeneous mediumDr. Arup Kumar Mukhopadhyay
29Kartick Chandra Samanta
Ph.D. [1985]
Some contributions to life distributions and reliability sampling plansDr. Srijib Bhusan Bagchi
30Nilima Bhatta
Ph.D. [1985]
Studies in the effect of thermal and magnetic fields on elastic solidsProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
31Tapas Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1986]
On the vibrations of multiple circular foundationsDr. Sujit Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
32Bijoya Choudhuri
Ph.D. [1987]
On some problems of plasticity including the effect of non-homogeneityProf. Sakti Kanta Chakraborty
33Sankar Kumar Datta
Ph.D. [1987]
Some theoretical aspects of electron and positron collisions with atomsDr. Ganapati Banerjee
34Shaikh Mahammad Hassan
Ph.D. [1987]
On certain investigations in Riemannian GeometryDr. Hrisikesh Sen
35Bidyut Kumar Pal
Ph.D. [1988]
Almost periodicity and non absolutely convergent integralsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
36Monoranjan Jas
Ph.D. [1988]
A study in Topological structures and in theory of fixed points of mappings over themProf. Abhoy Pada Baisnab
37Nimai Chand Dawn
Ph.D. [1988]
Study of wave propagation in solids including problems of random media and random sourcesProf. Sakti Kanta Chakraborty
38Prasanta Kumar De(alias De Sarkar)
Ph.D. [1989]
On mixed boundary problems of elasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
Dr. Manindra Mohan Mitra, R. E. College, Durgapur
39Sujit Kumar Roy
Ph.D. [1989]
On integration of vector valued functionsProf. Nanda Dulal Chakraborty
40Tarapada Das
Ph.D. [1989]
Some nonlinear problems of elastic platesDr. Ranesh Sircar, R. E. College, Durgapur
41Gargi Chattopadhyay(Roy)
Ph.D. [1990]
Some problems of generalised theorem elasticity and electromagneto thermo elasticity with thermal relaxationProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
42Nandadulal Bandyopadhyay
Ph.D. [1990]
Studies on some mappings in Topological spacesProf. (Mrs.) Chhanda Bandyopadhyay
43Ranjit Mitra
Ph.D. [1990]
Some contributions to design and analysis experimentsDr. Sashi Bhusan Choudhuri
Dr. G. N. Saha, ISI
44Susama Guin
Ph.D. [1990]
An investigation on Wallmantype extensions and associated nearnessesProf. Kshitis Chandra Chattopadhyay
45Tapan Kumar Dutta
Ph.D. [1990]
Generalised derivatives and integrals with applications to Trigonometric seriesDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
46Dwijendranath Sain
Ph.D. [1991]
Absolutely n-th continuous functions and functions of bounded n-th variation and their applicationsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
47Probal Sarkar
Ph.D. [1991]
Some contributions to reliability theory assuming a power failure modelProf. Srijib Bhusan Bagchi
48Sib Sankar Halder
Ph.D. [1991]
Analysis of soil stiffness in vibrations of floating pilesDr. Sujit Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
49Debaprasad Ghosh
Ph.D. [1992]
Compactifications, realcompactifications and subset of C(X)Prof. Kshitis Chandra Chattopadhyay
50Kanailal Dutta
Ph.D. [1993]
On some problems of generation and propagation of waves in elastic mediaProf. Sakti Kanta Chakraborty
51Gargi Chakraborty
Ph.D. [1994]
Application of functional analysis in certain class of optimal control problemsProf. Rathindranath Mukherjee
52Himansu Sekhar Guha
Ph.D. [1994]
Some flows of viscous fluids with permeable BoundariesDr. Tapas Kumar Choudhuri
53Naba Kumar Bej
Ph.D. [1994]
Studies on the effects of non-homogeneity in different elastic and plastic materialsDr. Arup Kumar Mukherjee
54Raghu Chikkala
Ph.D. [1994]
Studies on topological structures and fixed point of mapping over themProf. Abhoy Pada Baisnab
55Sk. Zaker Ali
Ph.D. [1994]
Pettis integration and analytic weak-RadonNikodym propertyProf. Nanda Dulal Chakraborty
56Chandan Chattopadhyay
Ph.D. [1995]
A study on resolvability and irresolvability in topological and bitopological spaces with relevant structures and mappingsProf. (Mrs.) Chhanda Bandyopadhyay
57Milan Kumar Das
Ph.D. [1995]
A study of local homology and cohomologySri Mahima Ranjan Adhikary
58Swapan Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1995]
Generalised integrals and related topics with applicationDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
59Gour Gopal Roy
Ph.D. [1996]
Hemirings congruences, compactifications and real compactificationsProf. Kshitis Chandra Chattopadhyay
60Kankan Mukherjee
Ph.D. [1996]
A study of some problems in elasticityProf. Sakti Kanta Chakraborty
61Baidyanath Ghatak
Ph.D. [1997]
Studies in separation and covering axioms functions over topological bitopological spacesProf. Abhoy Pada Baisnab
62Amal Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1998]
On work of some eminent Indian MathematiciansDr. Mahima Ranjan Adhikary
63Debabrata Pal
Ph.D. [1998]
Partial Difference Equation and a class of inventory queuesProf. Rathindranath Mukherjee
Dr. A. K. Chaudhuri
64Rupa Bandyopadhyay
Ph.D. [1998]
Structure of generalized open sets in bitopological spaces, Normed linear spaces with probability measure and study of fixed points of mappings over themProf. Abhoy Pada Baisnab
65Santwana Banerjee(Mrs. Mukherjee)
Ph.D. [1998]
Some problems of wave propagation in elastic,generalised magneto-thermo-elastic and thermo viscoelastic solidsProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
66Sujit Kumar Kar
Ph.D. [1998]
A lie Theoretic Study of certain Generating functions of laguerre polynomials modified jacobipolynomials and some othersDr. D. K. Basu
Dr. Mahima Ranjan Adhikary
67Ujjal Kumar Mukherjee
Ph.D. [1998]
f-Fuzzy ProximitiesProf. Kshitis Chandra Chattopadhyay
Dr. S.K.Samanta, VB
68Hare Krishna Samanta
Ph.D. [1999]
Study on a class of optimization problem in locally convex linear topological spaces (Application of functioanl analysis)Prof. Rathindranath Mukherjee
69Pratyananda Das
Ph.D. [1999]
A study of fuzzi semi groups and fuzzi AutomataDr. Mahima Ranjan Adhikary
70Raghunath Ray
Ph.D. [1999]
On some problems of unsteady Magneto-hydrodynamic flows of non-Newtonian fluidsDr. Tapas Kumar Chaudhuri
Prof. Abdus Samad
71Rajendranath Mukhopadhyay
Ph.D. [1999]
A study of betweenness in a lattice and Boolean operations in a Boolean AlgebraDr. Hrisikesh Sen
72Partha Pratim Ghosh
Ph.D. [2000]
Rings of ordered field-valued continuous functionsProf. Kshitis Chandra Chattopadhyay
Dr. S. K. Acharyya, C.U.
73Subhen Mitra
Ph.D. [2000]
Generalised derivatives of real functionsDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
74Pravanjan Kumar Rana
Ph.D. [2002]
A study of funtors and associated topological spacesDr. Mahima Ranjan Adhikary
75Subir Kumar Ghosh
Ph.D. [2002]
On some problems of M.H.D. flows of Visco-elastic fluidsProf. Abdus Samad
76Mantu Saha
Ph.D. [2003]
A study of fixed points of mappings over a Quasi metric space and over a banach space with a probability measureProf. Abhoy Pada Baisnab
77Sambaran Pramanik
Ph.D. [2004]
Study of some problems on viscous incompressible fluid flowsDr. Gorachand Layek
Dr. H. P. Majumder, ISI
78Subhasis Ray
Ph.D. [2004]
Higher order differentiation and non-absolute integrationDr. Satya Narayan Mukhopadhyay
79Biswanath Garai
Ph.D. [2005]
A study on ideals, resolvable topological and bitopological spacesProf. (Mrs.) Chhanda Bandyopadhyay
80Sushanta Mukhopadhyay
Ph.D. [2005]
On Mathematical modeling of some problems related to inventory managementProf. Rathindranath Mukherjee
Dr. K. S. Chowdhury, JU
81Manidipa Chattopadhyay
Ph.D. [2006]
A study of waves in solids including effect of electro-magnetic and thermal fieldsProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
Dr. Sakti Kanta Chakraborty
82Nupur Bandyopadhyay
Ph.D. [2006]
Studies in some problems of web propagation in generalised thermoelasticity and magnetothermoelasticityProf. Snehanshu Kumar Roychoudhuri
83Chandrasekhar Midya
Ph.D. [2007]
Numerical Study of Viscous Flows with SeparationDr. Gorachand Layek
84Sushanta Kumar Mohanta
Ph.D. [2007]
A study of completion of quasimetric spaces and an investigation of bitopological spaces in respect of fixed points of mappings over themProf. Abhoy Pada Baisnab
85Swati Mukhopadhyay
Ph.D. [2007]
Numerical studies on some problems of viscous imcompressible flowsProf. Abdus Samad
Dr. Gorachand Layek
86Golam Kibria Midya
Ph.D. [2008]
On Some Problems of Wave Propagation in Micropolar Elastic MediaDr. Gorachand Layek
Dr. T.K.De
87Shyamapada Modak
Ph.D. [2008]
A Study on Structure and unctions in Topological Spaces with IdealsProf. (Mrs.) Chhanda Bandyopadhyay
88Sanjib Kr. Jana
Ph.D. [2009]
Investigation on Certain Weakly Symmetric Structures on a Riemannian ManifoldDr. Absos Ali Saikh, B.U.
89Jayanta Majumdar
Ph.D. [2010]
Application of Genetic Algorithm for Different Types of Assignment Problems and Related opicsDr. Asoke Kumar Bhunia, B.U.
90Md Sharif Uddin
Ph.D. [2010]
MathematicsProf. Gorachand Layek
Prof. W. Ali Pk., Rajshahi University, Bangladesh
91Mukti Gangopadhyay
Ph.D. [2010]
A Study on Separation Axiom and Covering Axiom in a Bi-Topological Space and Investigation of Fixed Points of Mappings over Generalised Metric Space with their Random AnalogueProf. Abhay Pada Baisnab, B.U.
Dr. Mantu Saha, B.U.
92Shyamal Kumar Hui
Ph.D. [2010]
Investigation on Certain Structures of Riemannian ManifoldsDr. Absos Ali Saikh, B.U.
93Syeda Darakhshan Jabeen
Ph.D. [2010]
Development of Some Hybrid Genetic Algorithms and ApplicationsDr. Asoke Kumar Bhunia, B.U.
Prof. Rathindranath Mukherjee, B.U.
94Anamika Ganguly
Ph.D. [2012]
A Study on Fixed Points of Operators in Different SpacesDr. Mantu Saha, Assoc. Professor, B.U.
95Anandamoy Mukhopadhyay
Ph.D. [2012]
Studies of Some Problems on Hydrodynamical Stability of a Thin FilmDr. Asim Mukhopadhyay, Assoc. Professor, Vivekananda Mahavid
96Debashis Dey
Ph.D. [2012]
Investigation on Fixed Points of Mappings in Certain SpacesDr. Mantu Saha, Assoc. Professor , B.U.
97Laxminarayan Sahoo
Ph.D. [2012]
Studies on Reliability Optimization Problems by Genetic AlgorithmDr. Asok Kumar Bhunia, Assoc. Professor, B.U.
Dr. Dilip Roy (Retd.), Centre for Management Studies
98Prativa Ranjan De
Ph.D. [2012]
Studies of Boundary Layer Flows and Heat Transfer in Porous and Non-Porous MediaProf. G. C. Layek, B.U.
99Samiran Karmakar
Ph.D. [2012]
A Study on Interval ranking and Its Applications in Optimization ProblemsDr. Asok Kumar Bhunia, Assoc. Professor, B.U.

Subject   :   Mechanical Engineering
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Dilip Kumar Pal
Ph.D. [1971]
Analysis of Design Parameters and Performance Characteristics of Plastic sllideways in Machine ToolsDr. Sushil Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
2Bhupinder Singh Gill
Ph.D. [1973]
An investigation of Pulsating combustionDr. N.C.Das Gupta, R. E. College, Durgapur
3Prabir Basu
Ph.D. [1973]
On Flame propagation in premixed Gaseous MixtureDr. Debdas Bhaduri, CMERI, Durgapur
4Alok Kumar Majumdar
Ph.D. [1974]
Flame stabilization by Wall RecessDr. Debdas Bhaduri, CMERI, Durgapur
5Goutam Kumar Mitra
Ph.D. [1974]
Some studies in Design Reliability and Performance Analysis of Equipment with particular reference to batch manufactureDr. Sushil Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
6Samarendra Nath Mukhopadhyay
Ph.D. [1974]
Economic Evaluation of Metal Cutting ParametersDr. Sushil Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
7Satyendra Nath Sengupta
Ph.D. [1976]
Dynamic Loads in Commercial Quality Straight Tooth Spar GearsDr. Sushil Kumar Basu, R. E. College, Durgapur
8Bijoy Kumar
Ph.D. [1977]
On the Efficiency of Production LineDr. A. K. Das, CMERI, Durgapur
9Praphulla Kumar Sinha
Ph.D. [1980]
On Fluidized Bed Combustion of CoalDr. Debdas Bhaduri, CMERI, Durgapur
10Ram Autar Agarwal
Ph.D. [1981]
Effect of surface Topography on Contact Behaviour Mating surfacesDr. Sushil Kumar Basu, CMERI, Durgapur
11Sekhar Majumdar
Ph.D. [1981]
Flame stabilization by opposed JetDr. Debdas Bhaduri, CMERI, Durgapur
12Binod Kumar Sinha
Ph.D. [1983]
Analysis of Noise Spectrum in Hard-Walled Cylindrical DuctsDr. Sushil Kumar Basu, CMERI, Durgapur
13Dilip Kumar Pramanik
Ph.D. [1983]
Some aspects of Electro-chemical Diesinking processDr. A. K. De, CMERI, Durgapur
14Jhankar Basu
Ph.D. [1987]
Theoretical and experimental stress analysis of an orthodox single acting Tea Rolling MachineDr. Sushil Kumar Basu, CMERI, Durgapur
Dr. R.C.Bishnu, CMERI
15Shiva Chandra Nidhi
Ph.D. [1987]
Instabilities in externally pressurized orific compensated Air Journal BearingsDr. Sushil Kumar Basu, CMERI, Durgapur
16Bikash Bhaduri
Ph.D. [1988]
Some applications of System Analysis in TerotechnologyDr. Sushil Kumar Basu, CMERI, Durgapur
17Supati Prasanna Das
Ph.D. [1989]
Studies on the rationalisation of design procedure of a Typical Power Pulley used in ConveyorsDr. P. B. Chaulia, CMERI, Durgapur
18Madhusudan Mukhopadhyay
Ph.D. [1990]
Control of Diesel Locomotive Fleet in a Steel PlantDr. Dilip Kumar Pal, R. E. College, Durgapur
19Narayan Prasad Mukhopadhyay
Ph.D. [1990]
Study on high speed rotary hot SawsDr. Dilip Kumar Pal, R. E. College, Durgapur
20Pradip Kumar Chatterjee
Ph.D. [1995]
Fludised bed gastification of CoalDr. K. M. Kundu, CMERI, Durgapur
Dr. A. B. Dutta, CMERI, Durgapur
21Murlidhar Rao Patkar
Ph.D. [1999]
Multi-objective Design Engineering MethodologyDr. Dilip Kumar Pal, R. E. College, Durgapur
Dr. Sushil Kumar Basu, Prof. of Emeritus, Govt. College of P
22Satyajit Chakraborti
Ph.D. [2000]
Financing of Industries through application of SWOT analysisDr. Dilip Kumar Pal, R. E. College, Durgapur
23Sudip Mukherjee
Ph.D. [2001]
Analysis and control of flexible robot manipulatorDr. M. C. Majumder, R. E. College, Durgapur
Dr. S. N. Sengupta, R. E. College, Durgapur
24M. A. Venkatesh
Ph.D. [2002]
Failure analysis and assessment of reliability of engineering products using accelerated testsDr. Dilip Kumar Pal, R. E. College, Durgapur
Dr. Sushil Kumar Basu, Prof. of Emeritus, Govt. College of P

Subject   :   Medicine (Anatomy)
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Provas Banerjee
Ph.D. [2006]
Clinico-Experimental observations in the wound healing properties of HoneyDr. S. K. Basu, Health & Family Welfare
Dr. A. K. Hui, Burdwan Medical College

Subject   :   Medicine (Biochemistry)
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Subhas Mukhopadhyay
Ph.D. [1994]
A medical and social profile of the aged persons in an Industrial Urban ComplexDr. Sitesh Ch. Ray, Burdwan Medical College
2Sunil Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1994]
Biochemical, Histological and Histochermical studies of serum and liver following different doses of hypnotics and sedative group of drugsDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
Dr. Shyamal Kumar Bose, Burdwan Medical College
3Krishnangshu Roy
Ph.D. [1995]
Pharmaco Kinetic Biochemical and Histological studies of Diabetes Mellitus - A Clinical ApproachDr. Chandi Charan Sahana, Burdwan Medical College
4Manas Kumar De
Ph.D. [1995]
Some Clinical, Bio-chemical and Immunological studies on Plusmodium Vivax infectionDr. A. K. Hati, STM
Dr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
5Santa Ghosh
Ph.D. [2001]
Protective effects of selenomethionine against colon cancer: a comparison of biochemical and biological changes in rats and human beingsDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
Dr. M. Chatterjee, J.U.
6Biswajit Saha
Ph.D. [2002]
Studies of the Biomedical and Electro Cardiographic changes in Primary Hypothyroidism in an Urban CommunityDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
7Souvik Bandyopadhyay
Ph.D. [2002]
Interaction of Antioxidants and Free Oxygen Radicals in Diabetic Retinopathy and Age Related Macular Degeneration (ARMD)Dr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
8Dilip Kumar Chowdhury
Ph.D. [2003]
Clinico Biochemical study on Common Thyroid disorder - a Homeopathic approachDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
9Sujal Chandra
Ph.D. [2003]
Study of the effect of Surgery, Radiotherapy and Chemotherapy on the Biochemical aspects of Bone TumourDr. S. Gupta, CCWH
Dr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
10Anindita Bandyopadhyay
Ph.D. [2005]
Assessment of different Biochemistry risk factor in Ischaemic Heart diseaseDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
Dr. S. Majumdar, RKMSP
11Dipak Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [2006]
Biochemical evaluation in Pulmonary and Non pulmonary tuberculosis with special emphasis on Zinc substitutionDr. Chitta Ranjan Maity, Burdwan Medical College
Dr. D. Nag, GIDSR
12Karabi Bhanja
Ph.D. [2006]
A comparative retrospective and prospective study on Female Genital Cancer from a Rural and an Urban HospitalDr. S. Roy, Burdwan Medical College
Dr. R. N. Chakrabarti, CNCRI
13Goutameswar Majumdar
Ph.D. [2012]
Assessment of Glycemic Control Efficacy of Pioglitazone and Metformin both in Monotherapy and in Combination Therapy with Glibenclamide/Insulin in Patients with Type-2 Diabetes MellitusProf. Indranil Chakraborty, Dept. of Biochemistry, Calcutta
Dr. Bikash Chandra Swaika, Assoc. Prof., Burdwan Medical Col
14Tamal Kanti Ghosh
Ph.D. [2012]
Clinico Pathological Assessement of Thalassaemic Subjects Following Antioxidant TherapyProf. (Dr.) C. R. Maity, Ex-Director, Medical Education, E.O
Prof. Nabendu Chaudhuri, KPC Medical College, Jadavpur

Subject   :   Medicine (Gynaecology & Obstetrics)
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Sulekha Sarkar (Ghosh)
Ph.D. [2012]
Detection of Expression of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor (VEGFR) of Placenta by Immunohistochemistry and Measurement of Soluble Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) by ELISA in Pregnancy Induced Hypertension at Different Gestational Ages and its Pathological ChangesProf. Debasis Bhattacharya, BMCH, Burdwan
Prof. Dr. Bansi Badan Mukhopadhyay, BMCH, Burdwan

Subject   :   Medicine (Opthalmology)
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Mousumi Banerjee
Ph.D. [2009]
Assessment of Lipid Peroxidation and and Antioxidant Status in CharactogenesisDr. Somnath Das, BMCH, Burdwan
Dr. Indranil Chakraborty, Dept. of Biochemistry, Medical Col

Subject   :   Medicine (Paediatrics)
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Subhamay Chatterjee
Ph.D. [2012]
Change of Microbial Flora in the Birthcanal with Durartion of Labour Pain and Internal Examination and It's Corelation with Early Neonatal SepsisProf. N.Choudhury, Burdwan Medical College & Hospital
Dr. D. Bhattacharyya, Burdwan Medical College & Hospital
2Tapan Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [2012]
A Study of Microbiological and Haematological Aspects of Early Onset Neonatal SepticemiaProf. N.Choudhury, Burdwan Medical College & Hospital
Dr. S. Bhattacharyya, Burdwan Medical College & Hospital

Subject   :   Metallurgical Engineering
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Brahma Deo
Ph.D. [1975]
Thermodynamics Investigations on some Binary Oxide SystemDr. S. Sarkar, R. E. College, Durgapur
2Supriya Bandyopadhyay
Ph.D. [1975]
A study on Pulverized Coal CombustionDr. Debdas Bhaduri, CMERI, Durgapur
3Amitabha Basu
Ph.D. [1978]
Effect of relevant Metallurgical variables on Grain Size and consequent Wear characteristics in Metal cutting of High-speed type Tool SteelsDr. N. C. Dasgupta, R. E. College, Durgapur
Dr. Sukumar Jana, CMERI, Durgapur
4Ashis Chandra Gangopadhyay
Ph.D. [1982]
Studies on the solidfication, Heat treatment and Fracture characteristics of Alloy S.G.IronDr. S. C. Dasgupta, R. E. College, Durgapur
Dr. A. K. Chakraborty, IIT, Kharagpur
5Kanhaiya Lal
Ph.D. [2004]
A study of the electron transport properties of a few thin metallic films and metallic glassesDr. S. K. Chattopadhyay, R. E. College, Durgapur
Dr. A. K. Meikap, R. E. College, Durgapur

Subject   :   Philosophy
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Prasanta Sarkar
Ph.D.
Anthropocentrism : A Styudy in Environmental PhilosophyDr. Santosh Kumar Pal
2Gopa Bhattacharyya
Ph.D. [1968]
Nature and Grades of Consciousness in Sri AurobindoDr. Jitendra Nath Mohanty, B.U.
3Tunu Bhattacharya
Ph.D. [1972]
A Critical Study of Phenomenology with Special Reference to Modern Developments in PsychologyDr. Jitendra Nath Mohanty, B.U.
4Rita Dube
Ph.D. [1973]
RamanujaSri Chandraday Bhattacharyya, Pt.T., B.U.
5Swati Bandyopadhyay
Ph.D. [1975]
The Concept of the UnconciousDr. Debi Prasad Sen, B.U.
6Manjusri Sanyal
Ph.D. [1976]
SrikanthaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay, B.U.
7Aminul Haque
Ph.D. [1978]
Some Linguistic Problems about Private ExperienceDr. Sibajiban Bhattacharyya, B.U.
8Shyamsundar Rakshit
Ph.D. [1978]
Some Problems Concerning Knowledge and BeliefDr. (Mrs.) Karabi Sen, B.U.
9Nilima Kushari
Ph.D. [1979]
The Theory of Dristi Sristi in Advanta VedantaSri Chandraday Bhattacharyya, B.U.
10Manjushri Bhattacharyya
Ph.D. [1980]
The problem of causality in Nyaya and Sankhya philosophyDr. Debi Prasad Sen, B.U.
11Srila Mukhopadhyay
Ph.D. [1980]
Problems of Mind Body RelationsDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
12Dipali Bhattacharyya
Ph.D. [1982]
Some theories of intution in western philosophyDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
13Nikhilesh Bandyopadhyay
Ph.D. [1982]
Perception in artDr. Debi Prasad Sen, B.U.
Prof. Ramaranjan Mukherjee, B.U.
14Sathi Guha
Ph.D. [1982]
A study of some contemporary views of conciousnessDr. Debi Prasad Sen, B.U.
15Debika Sen
Ph.D. [1983]
The concept of man in contemporary Indian philosophy with special reference to Swami Vivekannanda, Sri Aurobindo, Sri Rabindra Nath Tagore and Mahatma GandhiDr. Debi Prasad Sen, B.U.
16Aloka Siddhanta
Ph.D. [1985]
Natural necessity and dispositional concepts in physical scienceDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
Prof. Sushil Kumar Siddhanta, B.U.
17Sutapa Sen Roy
Ph.D. [1985]
An examination of some theories of subject and predicateProf. Sibajiban Bhattacharyya, B.U.
18Gopal Chandra Khan
Ph.D. [1986]
A critical examination of Husserl's philosophy of consciousnessDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
19Pransankar Ray
Ph.D. [1986]
A study of certain behavioural and personality concomitants associated with socio-economic deprivationDr. Pranab Kumar Chakraborty, B.U.
20Sekh Abul Kasem
Ph.D. [1986]
Some problems about universalsProf. Aminul Haque
21Sukla Parai
Ph.D. [1986]
A critical examination of Hume's philosophy of mindDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
22Bimalendu samanta
Ph.D. [1987]
The concepts of meaning, verification and necessity as in Hume and logical positivismDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
23Kanaklata Ghatak
Ph.D. [1988]
Privacy of sensations: problems of knowledge and ownershipProf. Aminul Haque
24Namita Choudhuri
Ph.D. [1989]
Theory of universal: an Indian approachProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
25Sunanda Basu(Mrs. Chattaerjee)
Ph.D. [1989]
Humanistic ideals in contemporary philosophyDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
26Pratip Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1990]
Modernisation of industrial workers: a profile of their personality and traitDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
27Sutapa Basu
Ph.D. [1990]
Consciousness and being in the philosophy of Sri AurobindoDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
28Kishore Kumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1991]
A study of the relationship between certain child rearing variables and creativityDr. Pranab Kumar Chakraborty, B.U.
29Paritosh Kumar Das
Ph.D. [1991]
The problems of foundation: Hume and HussertDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
30Pradip Chattopadhyay
Ph.D. [1991]
The society in the thought of Marx and NimbarkaProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
31Asit Kumar Kundu
Ph.D. [1993]
Self and reality in SaivismProf. Pradyot Kumar Mandal, B.U.
Dr. Satyajyoti Chakraborty, BCB
32Gargi Nag (Mrs. Mitra)
Ph.D. [1993]
Theories of Psi-Phenomena - a critical studyDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
33Tushar Kanti Bhattacharyya
Ph.D. [1993]
Samavaya and the nyaya vaisesika realismProf. Pradyot Kumar Mandal, B.U.
34Prabhakar Bhattacharyya
Ph.D. [1994]
Value orientation and modern societyDr. Kayeli Ghosh Dastidar, B.U.
35Anita Nandi (Mrs. Mitra)
Ph.D. [1995]
A study of philosophical behaviourism with special reference to Gilbert RyleDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
36Kritidipa Datta
Ph.D. [1995]
Some probems in Russel's early philosophyDr. Dilip Kumar Basu, B.U.
37Santosh Kumar Pal
Ph.D. [1995]
A study of the problem of the life world in Husserl's phenomenologyDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
38Srikanta Samanta
Ph.D. [1995]
Systems of Indian philosophy the concept of nirvikalpa pratyaksha: a critical studyProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
39Mridula Bhattacharyya
Ph.D. [1997]
Falsity and reality: an Advaita approachProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
40Pabitra Kumar Ghosh
Ph.D. [1997]
Nyayadarsanokta pratyaksha praman vichar evam anusangik samasya samikshaPandit Hemanta Kumar Tarkatirtha, B.U.
41Sunil Roy
Ph.D. [1997]
The human subject - a study in Kant's philosophyDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
42Ranjit Manna
Ph.D. [1998]
Ryles concept of knowledgeDr. Mrinal Kanti Bhadra, B.U.
43Apan Kumar Pan
Ph.D. [1999]
Nyaya-sammata pratyaksha pramakaranProf. Pradyot Kumar Mandal, B.U.
44Amiya Kumar Datta
Ph.D. [2000]
The role of imagination in knowledge situation and aesthetic aprreciationProf. Pradyot Kumar Mandal, B.U.
45Tafajol Hossain
Ph.D. [2000]
Analyticity and necessityProf. Mamata Bandyopadhyay, B.U.
46Kakali Dey
Ph.D. [2003]
Nyayamate Hetvabhyas Ekti SamikshaPandit Hemanta Kumar Tarkatirtha, B.U.
47Tamal Kumar Das
Ph.D. [2004]
The image of man in existentialismDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
48Anita Ghosal
Ph.D. [2007]
Advaita Concepts of Jnana and Ajnana: A Critical AppraisalProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
49Ahinpunya Mitra
Ph.D. [2008]
A Dissertation on Aesthetics: Anandavardhana and KantDr. Gopal Chandra Khan, B.U.
50Kalo Sona Roy
Ph.D. [2008]
Pracin Nyay O Advaita Vedante Vacaspati Misrer AbadanProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
Dr. Pradyot Kumar Mondal, B.U.
51Soumya kanti Sinha
Ph.D. [2008]
Advaita Concepts of Jiva, Isvara and Saksin: A Comparative StudyDr. Mridula Bhattacharya, B.U.
52Suchismita GhoshHazra
Ph.D. [2008]
Prakriti and Purusa in Sankhyakarika: An Analytical ReviewDr. Rajat Bhattacharya, B.U.
53Tapan Kumar De
Ph.D. [2008]
Historicity and Transcendenttalism : A Study in Husserl'sDr. Santosh Kumar Pal, B.U.
54Padmabati Rakshit
Ph.D. [2009]
Advaita Vedante Prasthanbhed: Ekti AnvesanProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
55Paramita Datta
Ph.D. [2009]
Permanent Cessation of War - A Study in Kant's Politico-Moral PhilosophyProf. Sunil Roy, B.U.
56Malay Roy
Ph.D. [2011]
Nyay, Mimamsa O Vedanta Darshane Pramanya - Ekti SamikshaProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
Dr. Mridula Bhattacharya, B.U.
57Susmita Bhattacharyya
Ph.D. [2011]
A Study of Kant's Philosophy of ReligionProf. Sunil Roy, B.U.
58I Gede Suwantana
Ph.D. [2012]
From Ecology to Ecosophy: A Study of Naess's Environmental PhilosophyDr. Santosh Kumar Pal, B.U.
59Krishna Kundu
Ph.D. [2012]
Samkar Vedanter Nava Parichayrupe Vivekanander Practical Vedanta - Ekti Vyakhya O VicharProf. Sunil Roy, B.U.
60Minati Ghosh
Ph.D. [2012]
Bharatiya Darshane Hetuvad - Ekti SamikshaProf. Amarnath Bhattacharyya, B.U.
Dr. Mridula Bhattacharyya, Assoc. Professor, B.U.
61Satwaki Poddar
Ph.D. [2012]
Jain Nititattva: Ekti SamikshaProf. P. K. Mondal, B.U.
62Siba Prasad Choudhury
Ph.D. [2012]
Gandhir Nitidarshan - Ekti MullyayanProf. Sunil Roy, B.U.
63Tiwi Etika
Ph.D. [2012]
Samkhya Theory of Evolution: An Analytical ReviewProf. Rajat Bhattacharya, B.U.

Subject   :   Physical Education
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Anup Kumar Ghosh
Ph.D. [2002]
Effects of conditioning programme on the selected physical and performance variables of high and low fit cricket players
Dr. H. Adhikary, NBSM
2Surajit Nandi
Ph.D. [2002]
Effects of interval running and two duration load methods on physiological performance variables between tribal and nontribal boys
Dr. H. Adhikary, NBSM
3Ashok Kumar Goon
Ph.D. [2003]
Effects of different soccer training program mes on physical fitness, skill and playing ability of school level soccer players
Dr. H. Adhikary, NBSM
4Probodhananda Dasgupta
Ph.D. [2007]
Effects of Circuit Training on selected Anthropometric, Physiological Motor Fitness variables and kabaddi Playing Ability of Tribal and Non Tribal Boys
Dr. H. Adhikary, NBSM
5Sima Roy
Ph.D. [2007]
Effects of Circuit Training and Aerobic Fitness Programme on Physical fitness, Anthropometric and Physiological Variables of Secondary School Girls
Dr. H. Adhikary, NBSM
6Atanu Das
Ph.D. [2012]
Effect of Selected Physical Training Methods on Selected Performance variables, Anthropometric and Physiological Characteristics among Tribal and Non-tribal School BoysDr. Hiralal Adhikary, Reader, NBSM
7Gopal Chandra Saha
Ph.D. [2012]
Effect of Specific Soccer Training on Playing Ability and Psychological Variables of High Fit Tribal and Non-Tribal Soccer PlayersDr. Hiralal Adhikary, Reader, NBSM
Dr. Surajit Nandi, Yoga Instructor, B.U.

Subject   :   Physics
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Miss. Monika Sinha
Ph.D.
Microstructure characterization of some nanocrystalline ferrites synthesized by high energy ball-milling and chemical routes
Prof. Swapan Kumar Pradhan
2Tripti Kumar Mookherji
Ph.D. [1966]
Magnetic studies of Rate Earth Ions in crystals and in State of Aquous solutionsProf. Ashtosh Mookherji
3Satya Pal Chachra
Ph.D. [1970]
Principal Magnetic susceptibilities of Rate Earth Ions in Single crystals at low temperatureProf. Ashtosh Mookherji
4Gurudas Datta
Ph.D. [1971]
Studies on Frequency Feedback phase locked lock techniqueProf. Baidya Nath Biswas
5Biman Chandra Nandi
Ph.D. [1972]
Construction of a vartical Double Magnet Cosmic Ray Spectrograph and Measurement of the momentum spectrum and charge Ratio of High Energy MuonsDr. Mriganka Sekhar Sinha
6Parameswar Banerjee
Ph.D. [1976]
Multilop Phase Locked DemodulatorsProf. Baidya Nath Biswas
7Santi Kumar Roy
Ph.D. [1976]
On some Techniques of Frequency EntrainmentProf. Baidya Nath Biswas
8Kali Charan Das
Ph.D. [1977]
Axially symmetric space-times in General RelativityProf. Sriranjan Banerjee
9Susanta Kumar Chatterjee
Ph.D. [1977]
Study of Thermal Diffuse scattering of X-rays from Organic crystalProf. Suchit Chandra Chakraborty
10Pradip Kumar Sen
Ph.D. [1978]
Some problems of Heat conduction in composite media and the effects of contact resistance on the Temperature DistributionsDr. Ramendra Kumar Roy
11Bhupal Chandra Samanta
Ph.D. [1979]
Studies on some problems in Nuclear structure and Nuclear interactionsIndependently
12Mohanlal Kundu
Ph.D. [1979]
Crystal structure of Potassium Dipicrylaminate and Molecular configurations of some salts DipicrylamineProf. Suchit Chandra Chakraborty
Dr. S. K. Ghosh, FCI
13Ajay Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [1980]
On some problems of Analog and Digital Phase Locked LoopsProf. Baidya Nath Biswas
14Milan Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1980]
Some aspects of Double Electron Ejection in the Photo-absorption ProcessProf. Pranab Kumar Sengupta
Dr. Binoy Krishna Talukdar, VB
15Sujit Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1980]
Axially symmetric solution and related problems in RelativityProf. Sriranjan Banerjee
16Tilokesh Majumdar
Ph.D. [1981]
Studies on Digital Tracking LoopsProf. Baidya Nath Biswas
17Gora Chand Ghosh
Ph.D. [1982]
Some studies on temperature dependent optical properties of crystals for nonlinear optical laser devicesProf. Gopal Chandra Bhar
18Krishna Pramanik
Ph.D. [1982]
Studies on unilaterally and Bilaterally coupled oscillatorsProf. Baidya Nath Biswas
Dr. Santi Kumar Roy
19Lakshmi Kanta Samanta
Ph.D. [1982]
Studies on Nonlinear optical properties of Ternary and Quaternary Diamond-like SemicondutorsProf. Gopal Chandra Bhar
20Nirmallya Mallick
Ph.D. [1982]
Wave function approach to offshell scatteringDr. Dilip Sen
Dr. Binoy Krishna Talukdar, VB
21Amarendra Nath Chattopadhyay
Ph.D. [1984]
Experimental and Theoretical study of the behaviour of some trivalent rare earth ions in crystalsProf. Dhiraj Neogi
22Sumita Sengupta
Ph.D. [1984]
The application of Linear response theory to odd-A nucleiProf. Tapan Kumar Das
23Bishnu Charan Sarkar
Ph.D. [1985]
On some problems of Coherent ReceiversProf. Baidya Nath Biswas
24Dilip Kumar Ghosh
Ph.D. [1985]
Studies on optical properties of some Nonlinear crystals for the Laser Devices in the InfraredProf. Gopal Chandra Bhar
25Gouri Sankar Ray
Ph.D. [1986]
Stress analysis and optimum design of Rotors in Radial-Flow MachinesDr. Mriganka Sekhar Sinha, R. E. College, Durgapur
26Md. Abdul Matin
Ph.D. [1986]
Calculations with the Paris nucleon nucleon PotentialsProf. Bhupal Chandra Samanta
Dr. Jishnu De
27Shyamal Kumar Seth
Ph.D. [1986]
Study of crystal structures by X-ray Diffraction methodsProf. Suchit Chandra Chakraborty
28Mrinal Mukhopadhyay
Ph.D. [1987]
Studies on some problems of Anharmonic Synchronization of OscillatorsProf. Baidya Nath Biswas
29Tapan Roy Choudhuri
Ph.D. [1987]
Design and development of a Scattering Chamber and the investigations in Alpha induced few Nucleon experimentsProf. Sudeb Sankar Dasgupta
30Aparna Neogy
Ph.D. [1988]
Theoretical and Experimental studies on the paramagnetic behaviour of some rare earth and iron group ions in crystalsIndependently
31Jitendra Narayan Nandi
Ph.D. [1988]
Principal Magnetic susceptibilities of some rare earth ions in crystals at low temperature and a study of the crystalline electric fieldsProf. Dhiraj Neogi
32Sailendra Kumar Karmakar
Ph.D. [1988]
On some problems of injection synchronizationProf. Baidya Nath Biswas
33Tara Prasad Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Synchronization of Microwave oscillators through Electrical and optical terminalsProf. Baidya Nath Biswas
34Ashim Kumar Mukherjee
Ph.D. [1989]
Investigations on the behaviour of some rare earth ions in crystalsProf. Dhiraj Neogi
35Tarapada Purohit
Ph.D. [1989]
A study of the behaviour of some rare earth ions in different crystalline hostsProf. Dhiraj Neogi
36Tusharbaran De
Ph.D. [1989]
Effects of the three body forces on the bound state of the trinucleon system including S, S' and D state admixturesProf. Tapan Kumar Das
37Apurba Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1990]
Studies on Heavy ion FusionProf. Bhupal Chandra Samanta
38Harabhusan Sen
Ph.D. [1990]
Experimental and theoretical studies on some rare earth (RE) ions in RE orthophosphates, RE-Alluminium orthoborates and other single crystalProf. Dhiraj Neogi
39Jitendranath Das
Ph.D. [1990]
Crystal structure determination by X-ray diffraction methodProf. Suchit Chandra Chakraborty
40Samarendranath Chatterjee
Ph.D. [1990]
Studies on locked oscillators discriminators at microwavesProf. Baidya Nath Biswas
41Sipra Talukdar(nee Mukhopadhyay)
Ph.D. [1990]
Some studies in interaction of Photons with bound electronsProf. Pranab Kumar Sengupta
Dr. Dipankar Sengupta, VB
42Subhasis Das
Ph.D. [1990]
On some techniques of non-linear optical Laser devicesProf. Gopal Chandra Bhar
43Suvra Sarkar
Ph.D. [1990]
Studies on Microwave Phase-Locked Solid-state oscillatorsProf. Baidya Nath Biswas
44Alok Kumar De
Ph.D. [1991]
Study of Alpha-deuteron interaction around 40 Mev.Prof. Sudeb Sankar Dasgupta
45Apurba Kumar Ghosh
Ph.D. [1991]
Some aspects of Trinucleon systemProf. Tapan Kumar Das
46Madan Mohan Majumdar
Ph.D. [1991]
Some studies on medium energy Nucleus-Nucleus collisionProf. Bhupal Chandra Samanta
Dr. S. K. Samaddar, SINP
47Rakesh Kumar Tyagi
Ph.D. [1991]
Generation of infrared radiation by nonlinear optical techniquesProf. Gopal Chandra Bhar
Dr. V. V. Rampal, DEAL
48Debidas Mondal
Ph.D. [1992]
Studies on lock-in-Microwave discriminatorsProf. Baidya Nath Biswas
49Mrinal Kanti Ray
Ph.D. [1992]
Problems relating to relativistic magnetohydrodynamicsProf. Sriranjan Banerjee
50Purnendu Prakash Pal
Ph.D. [1992]
Studies on pulsed and harmonic oscillations in microwave solid state circuitProf. Baidya Nath Biswas
51Udit Chattopadhyay
Ph.D. [1992]
Evaluation of some non-linear crystals for non-linear optical devices by Laser techniquesProf. Gopal Chandra Bhar
52Gopeswar Mukhopadhyay
Ph.D. [1993]
Low energy effective Lagrangians in QCD based nuclear physics and other related modelsProf. Bhupal Chandra Samanta
Dr. Jishnu Dey, HMC
53Partha Pratim Lahiri
Ph.D. [1993]
Optical injection locking and its applications for the detection of subcarrier multiplexed light wave signalsProf. Baidya Nath Biswas
54Hiramohan Sur
Ph.D. [1994]
Crystal structure determination of some organic and organometalic compounds by X-Ray diffractionProf. Suchit Chandra Chakraborty
Dr. Shyamal Seth, PC
55Prasanta Kumar Datta
Ph.D. [1994]
Experimetalcharacterization of some Uniaxial and Biaxial Crystals for non-linear Laser DevicesProf. Gopal Chandra Bhar
56Satadal Bhattacharyya
Ph.D. [1995]
Study of few body systems by hyperspherical harmonics method with realistic potentialsProf. Tapan Kumar Das
57Tushar Kanti Dey
Ph.D. [1995]
White holes, Black holes and related problemsProf. Sriranjan Banerjee
58Aditya Prasad Sinha
Ph.D. [1996]
Hardware and software controlled automatic phase and frequency control circuitsProf. Baidya Nath Biswas
59Abani Mohan Rudra
Ph.D. [1997]
Development of frequency mixing techniques in non-linear CrystalsProf. Gopal Chandra Bhar
60Santanu Chattopadhyay
Ph.D. [1997]
Studies on speed-enhanced reduced-distribution digital phase locked loops and related topicsProf. Bishnu Charan Sarkar
61Sarbeswar Chaudhuri
Ph.D. [1997]
Exact solutions in gravitation theoryDr. Kalicharan Das, KCB
62Golam Md. Helaluddin
Ph.D. [1998]
On some studies for the detection of light wave signals using optical phase locking techniqueProf. Baidya Nath Biswas
63Pabitra Kumar Chakraborti
Ph.D. [1998]
An experimental and theoretical study of the behaviour of some trivalent rare earth ions in CrystalsProf. Dhiraj Neogi
64Ragasree Sen
Ph.D. [1999]
Studies on lattice imperfection in deformed metals and alloys by X-ray diffractionsDr. S. K. Chatterjee, R. E. College, Durgapur
65Apurba Krishna Moitra
Ph.D. [2000]
Theoretical study on the mechanical stability and ideal strength of cubic metalsProf. Pranab Kumar Sengupta
66Maitreyee Chattopadhyay
Ph.D. [2000]
Studies on optical phase locked loopsProf. Baidya Nath Biswas
67Muralidhar Nandi
Ph.D. [2000]
Studies on a few structure related and channel induced problems of phase-lock loopsProf. Bishnu Charan Sarkar
68Rajasree Hati
Ph.D. [2000]
Studies on the chaotic dynamics and related problems of phase locked synchronizersProf. Bishnu Charan Sarkar
69Archita Hati
Ph.D. [2001]
Studies on high performances frequency synthesizers and related problemsProf. Bishnu Charan Sarkar
70Dakshinaranjan Mondal
Ph.D. [2001]
Astrophysical problems related to white holes and Black holesProf. Sriranjan Banerjee
71Apala Bhattacharyya
Ph.D. [2002]
Studies on active microstrip patch antenaProf. Baidya Nath Biswas
72Sandha Mondal
Ph.D. [2002]
a-n final state interaction in a-induced deuteron break upProf. Sudeb Sankar Dasgupta
73Anil Kumar Chaudhary
Ph.D. [2003]
Evaluation and characterization of some non-linear crystals by linear and non-linear laser techniquesProf. Gopal Chandra Bhar
74Anindya Bose
Ph.D. [2003]
Studies on the acuracy of timing via satellites and positioning via GPSProf. Baidya Nath Biswas
Dr. P. Banerjee, NPL
75Pathik Kumbhakar
Ph.D. [2003]
Development of tunable lasers by non-linear optical techniques and some applicationsProf. Gopal Chandra Bhar
76Pinaki Sett
Ph.D. [2003]
Vibrational spectra and Raman excitation profile studies of some aromatic moleculesProf. Prabal Kumar Mallick
Dr. S. Chattopadhyay, IACS
77Punarbasu Bose
Ph.D. [2003]
Preparation and characterization of polycrystalline composite materialsProf. Swapan Kumar Pradhan
78Saswati Chattopadhyay
Ph.D. [2003]
Studies on some physicochemical and opto electronic properties of different types of compound semiconductors for various optoelectronic and laser device applicationsProf. Lakshmi Kanta Samanta
79Hema Dutta
Ph.D. [2004]
Preparation and microstructure characterization of some industrial polycrystalline materialsProf. Swapan Kumar Pradhan
80Kakali Bandyopadhyay
Ph.D. [2004]
Some approximation methods based on entropies and moments with physical applicationsDr. Ajay Kumar Bhattacharyya
81Khagendranath Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Magnetic measurements on some single crystals of rare earth ions and studies of the crystal fieldsProf. Dhiraj Neogi
82Srinjoy Bid
Ph.D. [2004]
Microstructure characterization of some nanocrystalline materials prepared by high energy ball milling and chemical routeProf. Swapan Kumar Pradhan
83Debashis Biswas
Ph.D. [2006]
Characterisation and transport properties of thin films and disordered alloysDr. A. K. Meikap, N.I.T., Durgapur
Dr. S. K. Chattopadhyay, NIT, Durgapur
84Sanat Kumar Manik
Ph.D. [2006]
Microstructure characterization of some nanocrystalline ceramic microwave dielectrics prepared by high energy ball millingProf. Swapan Kumar Pradhan
85Swapan Kumar Shee
Ph.D. [2007]
Characterisation of Microstructure of Some Industrial Materials by X-ray Diffraction and Other MethodsProf. Swapan Kumar Pradhan
Prof. Madhusudan De
86Bikash De
Ph.D. [2008]
Studies on the Effect of Channel and Loop Non-Linearities on the Performance of Phase Locked Synchronizers and Related ProblemsProf. Bishnu Charan Sarkar
87Chittaranjan Ghosh
Ph.D. [2008]
Studies on Development of Tunable Laser Sources based on Optical Parametric Processes and Some ApplicationsDr. Subhasis Das
88Jiten Ghosh
Ph.D. [2008]
X-Ray Difraction Study of Microstructural Defects in Deformed Metals and AlloysProf. S. K. Chatterjee, NIT, Durgapur
89Mrinal Kanti Mondal
Ph.D. [2008]
Studies on a Class of Multiphase Oscillators andIts Applications in Synchronous Communication SystemProf. Bishna Charan Sarkar, B.U.
90Mrinal Kanti Mondal
Ph.D. [2008]
Studies on a Class of Multiphase Oscillators and Its Applications in Synchronous Communication SystemProf. Bishnu Charan Sarkar
91Tanmoy Banerjee
Ph.D. [2008]
Studies on Some NonLinear Dynamical Problems of a Class of Synchronized Electronic Oscillators and Related TopicsProf. Bishna Charan Sarkar, B.U.
92Pitambar Paul
Ph.D. [2009]
Magnetic Studies on Some Rare Earth Ions in Different HostsProf. Prabal Kumar Mallick, B.U.
Prof. Dhiraj Neogy, B.U.
93Monika Sinha
Ph.D. [2010]
Microstructure Characterisation of Some Nanocrystaline Ferrites Synthesized by High Energy Ball Milli G and Chemical RouteProf. Swapan Kumar Pradhan, B.U.
94Tumpa Mishra
Ph.D. [2010]
Vibrational Spectra of Some Aromatic MoleculesProf. Prabal Kumar Mallick, B.U.
95Dayamoy Bisui
Ph.D. [2011]
Studies on the Magnetic Behavior of Some Rare Earth Trifluromethanesulfonate Single Crystals and the Effects of Crystal FieldDr. P. K. Chakraborty, Reader, B.U.
Dr. K. N. Chattopadhyay, Director in ISE, B.U.
96Sisir Kumar Garai
Ph.D. [2012]
Some New Analytical Approaches of Developing All-Optical Logic ProcessorsProf. Sourangshu Mukhopadhyay
97Solagna Modak
Ph.D. [2012]
Investigations of Magnetic and Hyperfine Behaviors of Some Chemically Prepared Nanocrystaline and nanocomposite SystemsDr. P. K. Chakraborty, Reader, B.U.

Subject   :   Physiology
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Mousumi Sikdar
Ph.D. [2005]
Study of Antibiotic Resistance Plasmids in Relation to Staphycoccus AureusDr. G. Paul, HMC

Subject   :   Political Science
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Sudhir Kumar Roy
Ph.D. [1978]
Opposition politics in West Bengal: 1947 to 1972Dr. Radharaman Chakraborty, B.U.
2Pranab Kumar Dalal
Ph.D. [1980]
The communist opposition in the first and second Indian parliamentsDr. Sobhanlal Dutta Gupta, B.U.
3Mritunjay Bhattacharyya
Ph.D. [1981]
Parliamentary control over planning in IndiaDr. Radharaman Chakraborty, B.U.
4Subhas Chandra Som
Ph.D. [1982]
The Muncipal Corporation of Burdwan - a study of administrative response to some problemsProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
5Sukumar Das
Ph.D. [1983]
Socialist transformation of India and the economic provisions of the Indian constitutionDr. Radharaman Chakraborty, B.U.
6Rakha Krishna De
Ph.D. [1984]
Hindu Muslim relations in rural Burdwan - a socio-economic surveyDr. Radharaman Chakraborty, B.U.
7Rina Ray
Ph.D. [1984]
India's attribute towards Czechoslovak crises 1968Dr. Birendranath Goswami, B.U.
8Monimay Mukhopadhyay
Ph.D. [1986]
A study of the Gandhian concept of SwarajProf. Anil Baran Roy, B.U.
9Pratyush Prasun Ghosh
Ph.D. [1986]
Co-operative management - a study in administrative relationsDr. Radharaman Chakraborty, B.U.
10Shyamal Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [1987]
Political participation under the panchayat system in West Bengal - a case study of some gram panchayat in Memari block of the district of BurdwanProf. Anil Baran Roy, B.U.
11Subhankar Mukhopadhyay
Ph.D. [1987]
Religion and politics in Bengal: continuity and changeProf. Anil Baran Roy, B.U.
12Aparna Roy
Ph.D. [1988]
Education and modernity of women: a study of Bengali womenProf. Anil Baran Roy, B.U.
13Asok Kumar Ray
Ph.D. [1988]
The problem of legitimacy in the Thadou Kuki tribal society in ManipurDr. Radharaman Chakraborty, B.U.
Dr. N. C. Chaudhuri, NBU
14Amal Chattopadhyay
Ph.D. [1989]
Dr. Bhupendranath Dutta and his study of Indian societyDr. Amal Kumar Mukhopadhyay, B.U.
15Ananta Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1989]
Justice and the Indian judiciary: land reforms in West Bengal as a case studyProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
16Kajal Kumar Ghosh
Ph.D. [1989]
Administrative relations between the centre and the states: a study of some emerging tension areasProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
17Putul Ray (nee Chattopadhyay)
Ph.D. [1989]
Parliamentary privileges in IndiaDr. Bholanath Banerjee, B.U.
18Utpal Ghosh
Ph.D. [1991]
The Communist Party of India and India's freedom struggle: 1937-47Dr. Bholanath Banerjee, B.U.
Dr. Sobhanlal Dutta Gupta, B.U.
19Shamsul Alam
Ph.D. [1992]
The CPI and its characterization of the Indian State (1951-61)Prof. Syamal Kumar Roy, B.U.
20Basanta Kumar Ghosh
Ph.D. [1994]
Emerging pattern of political power structure in rural West Bengal: a case study of Burdwan (1972-1985)Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
21Chandidas Mukhopadhyay
Ph.D. [1994]
Stigma of criminality on the Kharias of PuruliaProf. Abhijit Mitra, B.U.
22Deb Kumar Panja
Ph.D. [1994]
Rural elites and modernizationProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
23Himansu Sekhar Ghosh
Ph.D. [1994]
The grass root leadership in West Bengal: a case study of Bankura DistrictDr. Shibnath Banerjee, B.U.
24Subal Kumar Acharyya
Ph.D. [1994]
Administrative response to civic problems: a case study of Bally Municipality in the District of HowrahProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
25Anjana Bandyopadhyay (Mrs. Bhattacharyya)
Ph.D. [1995]
Police administration in West Bengal - the problem of colonial legacyProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
26Arup Kumar Misra
Ph.D. [1995]
Politics and land reforms in West Bengal: 1972-1982Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
27Lakhmi Narayan Das
Ph.D. [1995]
Article 356 of the Constitution of India - a study of its varyingProf. Anil Baran Roy, B.U.
28Subir Mukhopadhyay
Ph.D. [1995]
Consumer interest objective conditions and possibilities of protection in IndiaDr. Bholanath Banerjee, B.U.
Prof. Syamal Kumar Roy, B.U.
29Vijay Chand
Ph.D. [1995]
A study of the structural and personnel systems of the Indian Railwaysin the context of the growth of the post independent Indian economyProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
30Jawaharlal Sain
Ph.D. [1996]
The communist movement in Burdwan District: A sociological studyProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
31Kushal Chattopadhyay
Ph.D. [1996]
Pattern and mode of functioning of grass root democracy in rural West Bengal with special reference to the District of BurdwanDr. Shibnath Banerjee, B.U.
32Susanta Bhattacharyya
Ph.D. [1996]
The CPI and radicalisation of politics in West Bengal: (1950-1962)Dr. Sobhanlal Dutta Gupta, B.U.
Dr. Shibnath Banerjee, B.U.
33Provat Kumar Mondal
Ph.D. [1997]
Role orientations and constituency linkages of the legislators in West Bengal: 1977-82Dr. Satyabrata Dutta, B.U.
34Sandip Kumar Ghatak
Ph.D. [1997]
Political participation of the Santhals of Birbhum - its nature and extendDr. Bholanath Banerjee, B.U.
35Aradhana Lahiri
Ph.D. [1998]
Currents and cross currents in the relation between the CPI and CPI (M) during 1964-85Prof. Nimai Chand Pramanik, B.U.
36Bani Prasad Sen
Ph.D. [1998]
The structure and process of post administration: Calcutta Port - as a case studyProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
37Md. Ayub Mallick
Ph.D. [1998]
Congress (I)in opposition during the first two left governments in West BengalProf. Nimai Chand Pramanik, B.U.
38Prabirdas Ghosh
Ph.D. [2000]
Rural cooperatives - left politics rural development in West Bengal since 1977: a case study of District of BurdwanProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
39Purnendu Mondal
Ph.D. [2000]
Paschimbange nagarik adhikar raksha andolan: Ganatantrik Adhikar Raksha Samitir parjalochana (1972-90)Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
40Sk. Abdul Rashid
Ph.D. [2000]
The politics of Panchayati Raj in West Bengal since 1978: a case study of the Galsi Block in the District of BurdwanProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
41Prasenjit Maiti
Ph.D. [2001]
India's problem of governability: a case study of West BengalProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
42Chaitali Sinha
Ph.D. [2003]
South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) problems and prospects (1980-1988)Dr. Abhijit Ghosh, B.U.
43Debasis Guha
Ph.D. [2003]
Politics of prison power: a case study of the Burdwan District jailProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
44Goutam Majumdar
Ph.D. [2003]
Decentralised planning and Panchayati Raj in West Bengal: a case study of Burdwan DistrictDr. Shibnath Banerjee, B.U.
45Sankar Lal Ghosh
Ph.D. [2003]
Role of the Bengali Press in the Growth of Renaissance in Bengal in the Nineteenth centuryProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
46Swagata Mitra
Ph.D. [2003]
Life and philosophy of Subhas Chandra Bose - a psychoanalytical studyProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
47Tarak Nath mallick
Ph.D. [2005]
The Left Front in West Bengal: from movement to government, 1977-87Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
48Emilee Roy
Ph.D. [2006]
Swami Vivekananda's ideas on nation building in IndiaDr. Abhijit Ghosh, B.U.
49Kamal Krishna Roy
Ph.D. [2006]
Rural elites in West Bengal: a study of the Galsi (Block-I) Panchayat samiti in the District of BurdwanProf. Syamal Kumar Roy, B.U.
50Kamala Kanta Mukhopadhyay
Ph.D. [2006]
Panchyati Raj and rural development in the District of Bankura - a case study of Chhatna Block [1978-88]Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
51Sujit Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [2006]
Gender inequality, popular culture and resistance: a case study of the District of BurdwanProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
52Tushar Kana Hazra
Ph.D. [2006]
Women's participation in West Bengal's Panchayati Raj bodies: a case study of two blocksProf. Nimai Chand Pramanik, B.U.
53Abhijit Ghosh
Ph.D. [2007]
India's relations with the USSR and Russia (1971-2003)Prof. Syamal Kumar Roy, B.U.
Dr. Rabindranath Bhattacharyya, B.U.
54Ashish Kumar Chakraborty
Ph.D. [2007]
Governing Rural West Bengal: A case study of the District of Purulia (1956-1998)Prof. Harihar Bhattacharyya, B.U.
55Savera Sharma
Ph.D. [2007]
Nehru's China Policy and the Indian Parliament: a study of the significance and impact of the foreign policy responses of the Indian ParliamentProf. Anil Baran Roy, B.U.
56Aparaesh Das
Ph.D. [2008]
Bhudev Mukhopadhyayer Jatiya Bhaber Dharana O Tar TatparyaProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
57Asima Rej
Ph.D. [2008]
Paschimbange Bampanthi Chhatra Andolan O Rajniti : Bardhaman Zilla S.F.I.-er Ekti SamikshaProf. Nimai Pramanik, B.U.
58Falguni Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
Coalmines Labour and their Unionization: A Study of the Evolution of Trade Unionism in the Coalmines of Raniganj 1920-1973)Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
59Jhumpa Mukherjee
Ph.D. [2008]
Multicultural Decentralisation in IndiaProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
60Kartik Ch. Mukhopadhyay
Ph.D. [2008]
Rural Development and Democratization through People's Participation in West Bengal: A Study of Two Gram Panchayats in the District of Bankura (1988-1998)Prof. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
61Mukta Adhikary
Ph.D. [2008]
Political Participation of Scheduled Tribes in Purulia District : A Case Study of Kharia Tribe (1988-1998)Dr. Rabindra Bhattacharya, B.U.
62Soma Sinha
Ph.D. [2008]
Role of Trade Unions Regarding the Problems of Women in the Coalmines of Sitarampur Belt During the Post Nationalisation PeriodProf. S. N. Banerjee, B.U.
Dr. Rabindranath Bhattacharyya, B.U.
63Debasis Nag
Ph.D. [2009]
Role of Non-Governmental Organisations in Rural DevelopmentProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
64Partha Pratim Bandyopadhyay
Ph.D. [2009]
Gandhi's Vision of Rural Development and Panchayati Raj in West Bengal Since 1978: Conformity and ContrastProf. Apurba Kumar Mukhopadhyay, B.U.
65Sukla Ghosh
Ph.D. [2010]
Sri Aurobindo's Ideas on Human Freedom and World StateProf. Syamal Kr. Ray, B.U.
66Narayan Chandra Datta
Ph.D. [2011]
Problems and Prospects of the BJP in WestBengal - A Study of the Purbasthali-I and Burdwan-I Blocks in the District of BurdwanProf. Nimai Chandra Pramanik, B.U.
67Arijit Bhattacharyya
Ph.D. [2012]
Understanding Indian Nationhood: Ethnic and Civic DimensionsProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
68Debjani Chatterjee
Ph.D. [2012]
West Bengal Human Rights Commission: A Study of Its Structure, Process and EffectivenessDr. Abhijit Ghosh, Reader, B.U.
69Sibtosh Bandyopadhyay
Ph.D. [2012]
1978 Sal Uttor Paschimbonger Protinidhityomulak Ganatantrer Samosya: Hooghly Jelar Koekti Gram Panchayat O Pourasabha Bhittik SomikshaProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.
70Soumen Chakraborty
Ph.D. [2012]
Manabadhikar Ebong Udbastu: Desh Bhaghottor Paschim Banger Udbastuder Samparke Ekti SamikshaProf. Harihar Bhattacharyya, B.U.

Subject   :   Sanskrit
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Siddheswar Chattopadhyay
Ph.D. [1967]
A study in the plot of Sanskrit drama with reference to the Nataka - Laksna Ratnakosa SagaranandinDr. Gourinath Sastri
2Bisweswar Mukhopadhyay
Ph.D. [1970]
Vaidik bhavnay Somer SvarupaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
3Indira Chattopadhyay (Mrs. Mukhopadhyay)
Ph.D. [1971]
Sanskrit Gadyer Kramabikash (Vaidik Yug)Dr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
4Ashok Chatterjee Sastri
Ph.D. [1973]
The Svargakhanda of the Padma PuranaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
5Gopal Nath Bhattacharyya
Ph.D. [1975]
The application of Mimamsa NyayasDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
6Kumar Nath Bhattacharyya
Ph.D. [1975]
The concept of Iswara in Sankhya JogaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
7Manashi Banerjee
Ph.D. [1975]
A study of Vedanta Kaumadi RamadvayacaryaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
8Dhyanesh Narayan Chakraborty
Ph.D. [1976]
Kalidaser Kabya Sampad - Rasiker DristiteIndependently
9Syamapada Bhattacharyya
Ph.D. [1978]
An evaluation of the topics of Sanskrit dramaturgy from the times of Bharata to DasarupakaDr. Bratindra Kumar Sengupta
10Ranajit Kumar Banerjee
Ph.D. [1979]
Vedanter Aloke SrimadBhagwatDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
11Kashinath Mukhopadhyay
Ph.D. [1980]
Bhatti O Tahar KabyaDr. Siddheswar Chattopadhyay
12Pranab Kumar Dutta
Ph.D. [1980]
A study on Sanskrit inscriptions from literary standpoint up to 1000 A.D.Dr. Siddheswar Chattopadhyay
13Ramasankar Mukhopadhyay
Ph.D. [1980]
Eitareya Shakha O Shankhayan Shakhar Karmakander Tulanamulak SamikshaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
14Ava Bandyopadhyay
Ph.D. [1982]
Jivanmukti in Advaita VedantaDr. Rama Prasad Bhattacharyya
15Bankim Chandra Mandal
Ph.D. [1982]
A critical study in the Srikantha Carita of MankhakaDr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay
16kamal Krishna Chakraborty
Ph.D. [1982]
A study in the concept of MeaningDr. Siddheswar Chattopadhyay
17Satya Narayan Chakraborti
Ph.D. [1982]
A study of the citramimamsa of Appaya Diksita Carita of MankhakaDr. Pratap Bandyopadhyay
18Adityanath Bhattachayya
Ph.D. [1983]
Saugata Sankaraadvaitavada samikshaDr. Siddheswar Chattopadhyay
19Amarnath Bhattacharyya
Ph.D. [1983]
Foundation of Theism: an Indian approachDr. Ramaranjan Mukherjee
20Aparna Debi (Chakraborti)
Ph.D. [1983]
A critical study of Govardhana's AryasaptasatiDr. Siddheswar Chattopadhyay
21Hari Pada Acharya
Ph.D. [1983]
Chandralok-Kubalananda-SamikshanamDr. Gourinath Sastri
22Mridula Acharyya (nee De)
Ph.D. [1983]
A study of AbhidhavrttimatrikaDr. Pratap Bandyopadhyay
23Dhirendra Nath Bandyopadhyay
Ph.D. [1985]
Sanskrit Sahitye PremDr. Siddheswar Chattopadhyay
24Satya Narayan Das
Ph.D. [1985]
Vaisnavism in the PuranasDr. Ramaranjan Mukherjee
25Arunima Bandyopadhyay
Ph.D. [1986]
Apaddharma in the Mahabharata - a critical studyPt. Anantalal Thakur
26Krishna Bandhu Goswami
Ph.D. [1986]
Uttar Bharatiya Hindu jatir Khadya Bibartan (Vaidik Haite British Adhikat Paryanta)Dr. Siddheswar Chattopadhyay
Sri Parbati Charan Bhattacharyya, Pt. Teacher, B.U.
27Nikhil Ranjan Biswas
Ph.D. [1986]
Krishnanath Sarbabhouma O Tahar Ananda LatikaPt. Anantalal Thakur
28Ranjit Kumar Sarma
Ph.D. [1986]
Epigraphic records of Bangladesh: a historical study (C. 5th century A.D. to C. 13th century A.D.)Dr. Bhaskar Chatterjee
29Sukla Guha
Ph.D. [1986]
A study of the Ramayana as precursor of Sanskrit ornate epicsDr. Siddheswar Chattopadhyay
30Tulsidas Mukhopadhyay
Ph.D. [1986]
Rik Veder Gouna kabitaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
31Dilip Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [1987]
Sanskrit Samalochana Sahitye Mandaramkaranda ChampuDr. Dipak Chatterjee
32Kaberi Sanyal
Ph.D. [1987]
Some social aspects of the inscriptions of Bengal (C. 3rd century A.D. to C. 12th century A.D.)Dr. Bhaskar Chatterjee
33Ms. Faijunnesha Begam
Ph.D. [1987]
Beni Sanhar Natak SamikshaDr. Siddheswar Chattopadhyay
34Bimal Kumar Chakraborty
Ph.D. [1988]
Rodri Tika O Bhumika Saha Krishna Mishrer PrabodhchandrodoyDr. Siddheswar Chattopadhyay
35Jagadishwar Pandey
Ph.D. [1988]
Jogacarabhumisastra ka alochanatmak adhyayana evam uski aprakashita dasabhumiyon ka samaskarana (written in Hindi language)Pt. Anantalal Thakur
36Pranadasankar Chakraborty
Ph.D. [1988]
Prachin Hindu Antyeshthi PaddhatiDr. Siddheswar Chattopadhyay
37Sibabrata Bandyopadhyay
Ph.D. [1988]
Aaswalayaner Aanubartane Koekti Shrouta Yagner Samikshatmak AdhyayanDr. Gopal Nath Bhattacharyya
38Sambhunath Kundu
Ph.D. [1989]
Bangadeshiya Lekhamalay Pouanik O DebbhabnaDr. Bhaskar Chatterjee
39Sukumar Chattopadhyay
Ph.D. [1989]
A critical study of some aspects of NiruktaDr. Tarapada Chakraborty
40Bibekananda Bandyopadhyay
Ph.D. [1990]
Tulanamulak Alochanay Ramayana O MahabharataPt. Anantalal Thakur
41Lakshminarayan Bhattacharya
Ph.D. [1990]
Purba Mimamsar Dristite Bakya Mahakabya Tatparya Nirupaner Upay SamikshaDr. Gopinath Bhattacharyya
42Haricharan Das Bairagya
Ph.D. [1991]
A study on Subandhu's VasavadattaProf. Biswanath Mukherjee
43Bhagbat Chandra Majhi
Ph.D. [1993]
Raghudeb Bhattacharyakrita Anumiti Paramarsha Bichar Sampadana O SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
44Sudakshina Bandyopadhyay (nee Mukhopadhyay)
Ph.D. [1993]
Sanskrit Sagandharba Mahakabya SangitDr. Siddheswar Chattopadhyay
45Bhaskar Bhattacharyya
Ph.D. [1994]
Prasanta Padiya-Padartha-Dharma Samgraha SamiksanamProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
Pt. Anantalal Thakur
46Bimal Kumar Goswami
Ph.D. [1994]
Amarkosh O Tatkalin Bharatiya SanskritiProf. Biswanath Mukherjee
Pt. Anantalal Thakur
47Bikash Chandra Roy
Ph.D. [1995]
Advaita Vedantamate Anirbachya KhyatiProf. Adityanath Bhattacharyya
48Mitali Nandi (Mrs. Basu)
Ph.D. [1995]
Brahma Siddhikar O Sharirik Bhasyakar, Acharya Shankarer Darshanik Mater Tulanamulak AlochanaDr. Rama Prasad Bhattacharyya
49Rina Sinha Ray
Ph.D. [1995]
Sankara sammata moksa sadhauatra vimarsahProf. Adityanath Bhattacharyya
50Subhransu Datta
Ph.D. [1995]
Bhagbater Stabaraji: Darshanik O Kabyik MulyayanDr. Gopal Nath Bhattacharyya
51Kajal dey
Ph.D. [1996]
Rigvediya Sayanbhashyer Biniyog Bakyartha SamikshaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
52Madhabi Sinha (Mrs. Ganguly)
Ph.D. [1996]
Vivekanander Vedanta Chinta Sambandhe Sarbik AlochanaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
Dr. Rama Prasad Bhattacharyya
53Somnath Mukhopadhyay
Ph.D. [1996]
Sayaniya Rigved Bhashye Mimamsa Samay SamikshaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
54Ajit Kumar Mondal
Ph.D. [1997]
Upanishad, Prati Padya Brahma O Agmokta Shaktir Abhinnatva SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
55Bhaskarjyoti Ghosal
Ph.D. [1997]
A study of Vagbhata's KavyanusasanaDr. Pratap Bandyopadhyay
56Loknath Chakraborty
Ph.D. [1997]
Astik Darshaneshu Dharma Swarup SamikshanamProf. Adityanath Bhattacharyya
57Shrimanta Chattopadhyay
Ph.D. [1997]
The female deities of RKSAMHITADr. Tarapada Chakraborty
58Basudeb Bhattacharyya
Ph.D. [1998]
Nyaya Vaisheshikmate AtmaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
59Mahua gangopadhyay
Ph.D. [2000]
Bhababhuter Lankar Prayog BibechanamProf. Biswanath Mukherjee
60Malay Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [2000]
Ramayan Bhittik Natyarachanar Prekshapate Bhaser NatyapratibhaProf. Biswanath Mukherjee
61Rajendra Prasad Das
Ph.D. [2000]
Valmiki Ramanaye vaidik upadan samikshaDr. Gopal Nath Bhattacharyya
62Krishna Mitra
Ph.D. [2001]
Koutilyer Arthashastre Prachin Bharatiya Samaj Byabasthar Koekti DikDr. D. Chattopadhyay
63Puskarnath Bhattacharyya
Ph.D. [2001]
Aranyak Bidyarahasya BhabnaProf. Biswanath Mukherjee
64Ranjita Ghosh
Ph.D. [2001]
Shrouta Dristite Chaitanya DharmasamikshaDr. S. Mukherjee
65Samir Kumar Chakraborty
Ph.D. [2001]
Bharater Adhyatma Sadhanay Kalidas O RabindranathDr. S. Mukherjee
66Aditi Mukhopadhyay
Ph.D. [2002]
Sanskrit Bhashy Likhit Kashmir Itihaser Mulyayan (Sultani Yug 1150-1586)Dr. D. Chattopadhyay
67Gobinda Prasad Mukherjee
Ph.D. [2002]
Nabya Nyaye BhramProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
68Jawaharal Mukherjee
Ph.D. [2002]
Mahabharate Dandharma-Samikshatmak AdhyayanProf. Biswanath Mukherjee
69Madhabmohan Adhikary
Ph.D. [2002]
Influence of Nyaya-Vaisesak Philosophy on Ranganathan's Theory of Library ClassificationProf. Adityanath Bhattacharyya
70Amiya Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Sahityer Dosh, Gun O Alankar Prasange Acharya MammatProf. Biswanath Mukherjee
Dr. R. N. Acharya, Govt. College, DGP
71Ashutosh Mukhopadhyay
Ph.D. [2003]
Jaganniyantri SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
72Gouri Pratihar
Ph.D. [2003]
Vaidik Debbhabnay SuryaDr. Tarapada Chakraborty
73Ramsadhan Mukhopadhyay
Ph.D. [2003]
Atharbaveda Samhitay AtmatattwanusandhanDr. G. Bhattacharyya
74Tuhin Kanti Chakraborty
Ph.D. [2003]
Goutamiya Nyayadarshanechchhale Jati O Nigrahasthan SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
75Asok Kumar Roy
Ph.D. [2004]
BrihaspatiRoyMukutkrita Amarkosh Padachandrikar Samiksha AdhyayanDr. S. Mukherjee
76Gopal Chandra Santra
Ph.D. [2004]
A trilogy of Kalidasa: a comprehensive evaluationDr. Partha Pratim Das
77Sakti Roy Chowdhury
Ph.D. [2004]
A study of Sundar Misra's NatyapradipiDr. P. Bandyopadhyay
78Bhaswati Bhattacharyya
Ph.D. [2005]
Narayan Munitirtha O Tahar Bhattabhasha: Ekti SamikshaDr. Tarapada Chakraborty
79Gour Baran De
Ph.D. [2005]
RigVeda Samhitar Prasiddha Upakhyansamuher Tatparya BimarshaDr. S. Mukherjee
80Sumita Mandal
Ph.D. [2005]
Nyayik Bhabnay Praman, Prameya TarkaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
81Anushri Mukhopadhyay
Ph.D. [2006]
Mahabharate Dharma O AdhyatmikataProf. Adityanath Bhattacharyya
82Sikha Kundu
Ph.D. [2006]
Vivekananda O AdvaitavedantaProf. Adityanath Bhattacharyya
83Soma Ghosal
Ph.D. [2006]
Malatimadhab: Sahityik MulyayanProf. Biswanath Mukherjee
84Sumana Mandal
Ph.D. [2006]
Mudrarakshase Vishakdatter NatyapratibhaProf. Biswanath Mukherjee
85Alik Kumar Mukherjee
Ph.D. [2007]
Smriti Sastra O Lekhamalay Banglar Nari (Astam theke Dvadas Satabdi)Dr. Somnath Mukherjee
86Birendra Kumar Halder
Ph.D. [2007]
Pratyaksa Pramansya Nyaya Bauddhamatabheda VimarshaProf. Adityanath Bhattacharyya
87Haradhan Manna
Ph.D. [2007]
Bramhabaibarta Purane Samaj O SanskritiDr. Aditi Sarkar
88Jana Ganguly (Mrs. Bandyopadhyay)
Ph.D. [2007]
Sitikantha-Vivodhana (Ullasa: 1-111) a Critical EditionDr. Ramananda Acharya
89Partha Sarathi Mukhopadhyay
Ph.D. [2007]
SmritiShastra O Lekhamalay Banglar Nari (Ashtam Theke Dwadash Shatabdi)Dr. Partha Pratim Das
90Dilip Kumar Nandi
Ph.D. [2008]
Darsanika Prasthananam Utsanusandhane RigvedasamhitaProf. Adityanath Bhattacharyya
91Mamani Mandal
Ph.D. [2008]
Mahaviracarit : Samiksatmak AdhyayanProf. Biswanath Mukherjee
92Nitai Banerjee
Ph.D. [2008]
Atharvavede Vaijnanik UpadanProf. Tarapada Chakraborti, B.U.
93Radhamadhav Goswami
Ph.D. [2008]
Nyaya Darshane Jeeb, Eshwar O Adrista: Ekti SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
94Shyama Kumar Bhattacharya
Ph.D. [2008]
Sanatan Sastrer Alochanay Sri Sri Thakur Sitaram Das Omkar Nather Aradan O SthanProf. T. Chakraborty
95Sourabodhi Bhattacharya
Ph.D. [2008]
SriHarser Natyakriti SamiksaProf. Biswanath Mukherjee
Dr. Amalendu Paria
96Tandrima Sarkar
Ph.D. [2008]
A Study of Dhoyi's PavanadutaProf. Pradip Bandyopadhyay, B.U.
Dr. Shrimanta Chattopadhyay, Burdwan Raj College
97Arun Kumar Porel
Ph.D. [2009]
Pradhan Pradhan Upanisader Drishtite Atmatattva O Atmagnanlabher Upay-SamikshaProf. Somnath Mukherjee, B.U.
98Debashis Mukhopadhyay
Ph.D. [2009]
Gautamiya Nyayadarshane Paramata SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay, B.U.
99Debjani Pathak
Ph.D. [2009]
Jayadever Prasannaraghavam: Ekti Samikshatmaka AdhyayanaDr. Amiya Kumar Bhattacharyya, Reader, B.U.
100Dilip Kumar Bhattacharya
Ph.D. [2009]
OmkaratattvaProf. Adityanath Bhattacharyya, B.U.
101Jaydev Bhattacharya
Ph.D. [2009]
Samkhya -Yoga Darsane Prakriti : Ekti Vislesanatmak SamikshaProf. Mrinal Kanti Bandyopadhyay
102Mousumi Sarkar
Ph.D. [2009]
Bartamane Baidic Mantrer PrasangikataDr. Ajit Kumar Mondal, Reader, Bankura Christian College
103Papiya Chattopadhyay
Ph.D. [2009]
Mahakavi Kalidaser Kavye Narir SthanProf. Biswanath Mukhopadhyay
104Shivanee Chatterjee
Ph.D. [2009]
Sanskrita Natyakritite VidusakaDr. Satyabati Banerjee, B.U.
105Shyamal Kumar Malik
Ph.D. [2009]
Agnipurane Bharatiya Samaja O SamskritiProf. Partha Pratim Das, B.U.
106Sumita Batabyal
Ph.D. [2009]
Purva Bharatiya Lekhamalay (Khri Purva: Tritiya Satak Theke Khri: Trayodasa Satak Paryanta) Aithihasik Bhugoler UpadanaDr. Aditi Sarkar, Reader, B.U.
107Arundhaty Chakrabarty
Ph.D. [2010]
Vayupurane Bharatiya Samaja O Samskriti: Ekti SamikshaProf. Partha Pratim Das, B.U.
108Ashok Kr. Ghosh
Ph.D. [2010]
Sanskrita Natake Gathanriti-O-Vaisistya-Ekti Samikshatmak AlochanaProf. Biswanath Mukherjee, B.U.
109Baisakhi Ghosh
Ph.D. [2010]
Brhattrayi - Ekti Tulanamulak AlochanaProf. Biswanath Mukherjee, B.U.
110Bidisha Sinha
Ph.D. [2010]
Prachin O madhyajuger Purbabharatiya Lekhamalay MahabharatDr. Satyabati Banerjee, Reader, B.U.
111Kanaiprasanna Mukhopadhyay
Ph.D. [2010]
Adhunik Vangiya Samskrita Sahitya: Vislesanatmak AdhyayanaProf. Partha Pratim Das, B.U.
112Krishna Mukhopadhyay
Ph.D. [2010]
Pracina Bharate Khadyabhyasa: Ekti Vislesanatmak SamikshaProf. Partha Pratim Das, B.U.
113Moloy Chatterjee
Ph.D. [2010]
Advaita Vedanta O Tar PrasangikataProf. Adityanath Bhattacharya, B.U.
114Sandhya Patra
Ph.D. [2010]
Srimad Bhagavad Gitar Bhavanay Karma Upasana O Jnaner Samikshatmak AdhyayanDr. Satyabati Banerjee, Reader, B.U.
Dr. Amiya Kumar Bhattacharyya, Reader, B.U.
115Sanghamitra Sinha
Ph.D. [2010]
Vedottarkalin Sanskrita Sahitye O Abhiekhe SuryopasanaDr. Aditi Sarkar, Reader, B.U.
116Saswati Bhattacharya
Ph.D. [2010]
Guptayuger Abhilekhe Bharatiya SamajaDr. Satyabati Banerjee, Reader, B.U.
117Sipra Mukhopadhyay (Halder)
Ph.D. [2010]
Achrya Merutunga Viracita Prabadhacintamani: Ekti Samiksatmak AdhyayanProf. Biswanath Mukherjee, B.U.
Dr. Amalendu Paria, Reader, Burdwan Raj College
118Sk. Zakir Hossain
Ph.D. [2010]
Champukavyer Utpatti O Krambikash - Ekti Vislesanatmak AlochanaDr. Satyabati Banerjee, Reader, B.U.
119Suchandra Das
Ph.D. [2010]
Nirvachita Vaidik Sabder Arthatattva - VimarsaDr. Amiya Kumar Bhattacharyya, Reader, B.U.
120Baisakhi Banerjee (Mukherjee)
Ph.D. [2011]
Paravarti Guptayuger Abhilekh: Rajnaitik O Samajik AdhyayanDr. Satyabati Banerjee, Reader, B.U.
121Jhuma Ghosh
Ph.D. [2011]
Bharatiya Samskritite Devi SaraswatiDr. Amiya Kr. Bhattacharyya, Reader, B.U.
122Madhumita Chatterjee
Ph.D. [2011]
Naisadhcarite Darsan BhabanaDr. Ajit Kr. Mondal, Reader, Bankura Christian College
123Mrinmay Chakraborty
Ph.D. [2012]
Rgveder Mukhya Ekak Devata: Ekti SamikshaDr. Bhaskarjyoti Ghosal, Reader, B.U.
124Padmaja Ray (Sen)
Ph.D. [2012]
Bharatiya Samaja O Samskrtite Garudapuraner AvadanaDr. Partha Pratim Das, Reader, B.U.
125Pampa Chakrabarti
Ph.D. [2012]
Bhattanarayana's Venisamharam: A Critical StudyDr. Biswanath Mukherjee, Reader, B.U.
126Samapti Garai
Ph.D. [2012]
Adhunik Chintadharai ChhandogyapanishadDr. Bhaskarjyoti Ghosal, Reader, B.U.
127Somdatta Chakrabarti
Ph.D. [2012]
Vaidika-Vanmaye Parivesa O Rabindramanase Tar UttaradhikarProf. Somnath Mukherjee, B.U.
128Soumen Goswami
Ph.D. [2012]
Arthosastra Samaj ByabasthaDr. Aditi Sarkar, Reader, B.U.
129Suparna Bandyopadhyay
Ph.D. [2012]
Samskrta Nataker Vastuvivecana (Bhasa-Kalidas-Sudraka-Bhavabhuti-Visakhadatta)Dr. Srimanta, Reader, B.U.rdwan Raj College
130Tiya Rani Hazra (Singha)
Ph.D. [2012]
Pascattya O Pracya Bhavdharaya Parives O NaitikataDr. Somnath Mukherjee, Reader, B.U.

Subject   :   Sociology
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Sukanta Bhattacharyya
Ph.D. [2004]
Environment and the politics of survival in West BengalDr. S. C. Mukhopadhyay
2Jiban Chandra Chakraborty
Ph.D. [2005]
Under trial prisoners in the police custody of Kolkata Police:a socio legal study in the context of Human RightsProf. Biswajit Ghosh
Dr. M. Chakraborty
3Subrata Chatterjee
Ph.D. [2005]
Social costs of voluntary retirement - a study in some public sector units at DurgapurProf. Biswajit Ghosh
4Anuradha Sen
Ph.D. [2009]
Adhunik Samaje Sikshita Mahilader Marjada O Abasthan Siliguri Saharer Sikhikader Upar Ekti SamikshaProf. Biswajit Ghosh, B.U.
5Dayabati Roy
Ph.D. [2009]
Changing Pattern of Politics in Two Villages of West BengalDr. Surajit Mukhopadhyay, Reader, B.U..
Dr. Manabi Majumdar, CSSSC, Kolkata
6Arunava Narayan Mukherjee
Ph.D. [2011]
Work Culture in the Banking Industry: A Sociological Study of Three Nationalised Banks in KolkataDr. Anirban Banerjee, Reader, B.U.
7Gurupada Saren
Ph.D. [2012]
A Study on Santal Migration: Its Context and Ramifications in Relation to Tribal IdentityProf. Biswajit Ghosh, B.U.
8Pankaj Kumar
Ph.D. [2012]
Development Induced Displacement: A Case Study of Jadugura Mines in JharkhandProf. Biswajit Ghosh, B.U.

Subject   :   Statistics
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Bansi Badan Mukhopadhyay
Ph.D. [1996]
Modelling of communicable diseases - A biostatistical studyProf. Aditya Chatterjee
Dr. P. K. Tapaswi, ISI
2Prasanta Kumar Jana
Ph.D. [1998]
Some aspects of reliability determination under stress strength modelsProf. Dilip Roy
3Rabindranath Das
Ph.D. [2002]
Some contributions to Robust votable designs with applications in reliability theoryProf. S. B. Bagchi
Dr. A. C. Mukherjee, ISI
4Gopaldeb Chattopadhyay
Ph.D. [2004]
Contributions to some aspects of clinical trials and sequential non-parametricsProf. Aditya Chatterjee
5Rabindra Nath Jana
Ph.D. [2006]
Statistical and graph theoretic analysis of social networks of rural farmers in different agricultural activitiesProf. S. B. Bagchi
Dr.A. R. Rao, ISI
6Babulal Seal
Ph.D. [2008]
Some Applications of Stochastic ProcessesProf. S. B. Bagchi
7Sk. Jakir Hossain
Ph.D. [2009]
A Study of Migration Problems: Methodology and Relevant Inference ProceduresDr. Babulal Seal, B.U.
8Barundeb Ray
Ph.D. [2012]
Some Contributions to the Theory of ReliabilityProf. S.B.Bagchi, BU
9Sankar Dihidar
Ph.D. [2012]
Models for Couple Fertility and Related Inference ProceduresDr. Rabindranath Das, BU

Subject   :   Zoology
Sl. No.Name of Candidate &
Degree & Year Awarded
Title of the ThesisName of the Guide(s)
1Prasanta Kumar Chaudhuri
Ph.D. [1971]
Studies on systematics and distribution of All-audonyia and Stilobezzia species of biting midges (Ceratopogo, nadie, Diptera) of IndiaProf. Deb Kumar Chaudhuri
2Gour Mohan Sinha
Ph.D. [1973]
Studies on the functional Histo-Physiology of the Alimentary tract in some Indian fresh water CarpsDr. Sankar Kumar Moitra
3Nemai Chand De
Ph.D. [1973]
Studies on the nematode parasites of some vertebrates of Eastern IndiaDr. Giridhari Majumdar
4Somnath Banerjee
Ph.D. [1973]
Role of Edaphic factors on the distribution of subterranean oribatei (Acarina) of West Bengal, India with description of some new species of OribatidsProf. Deb Kumar Chaudhuri
5Binoy Krishna Mondal
Ph.D. [1974]
Limnological Investigations of Fresh-water fisheries of BurdwanDr. Sankar Kumar Moitra
6Bimal Kumar Datta
Ph.D. [1976]
Studies on the Nematode parasites of fishes of West Bengal. Part-I Nematodes infecting fishes of the suborder siluroideaDr. Giridhari Majumdar
7Mahammad Shamsuddin
Ph.D. [1976]
A study on some aspects of differentiation in liver of Chick embryoDr. Jitendra Nath Medda
8Mahitosh Bandyopadhyay
Ph.D. [1976]
Morphological and Histochemical studies on the male reproductive systems of some Indian Hemipetra (Insecta)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
9Punyabrata Chattopadhyay
Ph.D. [1976]
Studies on the external morphology, bionomics and control of Latoia bicolor Walker (Lepid-optera: Limacodidae and Eoeurysa flavocapitataMuir (Homoptera: Delphacidae - two insects of Economic importanceProf. Deb Kumar Chaudhuri
10Sampad Kumar Sarkar
Ph.D. [1976]
Ecological factors influencing the pituitary glands and induced breeding by hypophyseation in some fresh water fishesDr. Sankar Kumar Moitra
11Amit Kumar Putatunda
Ph.D. [1977]
A brief cytological and cytochemical studies of Blood, Alimentary tract, Liver, Spleen and Kidney of adult Bufo melanostictus and Rana TigrinaProf. Deb Kumar Chaudhuri
12Ashis Kumar Hazra
Ph.D. [1977]
Influence of soil factors on the distribution of collembolan fauna in cultivated and uncultivated fields of West BengalProf. Deb Kumar Chaudhuri
13Bhabanirani Bhattacharyya
Ph.D. [1977]
Studies on some aspects of bionomics of Lobella (Lobella) Maxillaris Yosii, 1966 (Collembola: Insecta)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
14Mahammad Samsul Haque
Ph.D. [1977]
Studies on plant parasitic Nematodes of West BengalDr. Manik Chand Mukhopadhyay
15Rabindranath Mukhopadhyay
Ph.D. [1977]
Adreno-Gonadal relationship in avaian reproductionDr. Asit Kumar Sarkar
16Sumanta Mukhopadhyay
Ph.D. [1977]
On spinning apparatus of two non-orb-weaving spiders (Araneae)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
17Dulal Chandra Sinha Roy
Ph.D. [1978]
A study on orthocladiinae (Diptera, Chirono midae) of Eastern IndiaProf. Deb Kumar Chaudhuri
Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
18Jitendranath Sinha
Ph.D. [1978]
Analysis of some factors of the invasive stage of Trichinella spiralis (Nematoda: Trichinellidae) with a note on the inoculation experimentDr. Giridhari Majumdar
19Sibsankar Bandyopadhyay
Ph.D. [1978]
Interaction between soil factors and soil-dwelling oribatid population of West BengalProf. Subrata Roy
20Subhas Chandra Sadhukhan
Ph.D. [1978]
Effect of Barbiturate on the Hypothelamo-neurohypo physeal system, Thyroid, Adrenal and Testis in the Garden Lizard, Calotes versicolorProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Samir Kumar Banerjee
21Subimal Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1978]
Some aspects of histology, histochemistry and biochemistry of the gastro-intestinal tract of Strongyluris bengalensis Chakraborty, 1936(Nematoda: Heterakidae) with a note on its Host-parasite relationshipDr. Giridhari Majumdar
22Sumita Joardar(nee Chattopadhayay)
Ph.D. [1978]
The duration of various stages of meiosis and spermiogenesis in the Dog, Chicken and PigeonDr. Sudhansu Kumar Ghosal
23Timir Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1978]
The chronology of meiosis and spermio-genesis in Heteropneustes fossils, Bufomelanostictus, Calotes versicolor and Bos indicusDr. Sudhansu Kumar Ghosal
24Uma Pada Pahari
Ph.D. [1978]
Studies on the Hypothalamoneurohypophyseal system, adeno-hypophysis of the common Indian garden lizard, Calotes versicolor under normal and experimental conditionsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Samir Kumar Banerjee
25Arun Kumar Ray
Ph.D. [1979]
Studies on the functional morphology, anatomy and histo-physiology of the digestive system in relation to food and feeding habits in some Indian fresh water perchesDr. Sankar Kumar Moitra
26Dipak Ray
Ph.D. [1979]
Autoradiographic studies on spermato genesis of some vertebrates with biochemical effects of induced aspermatogenesis of MammalDr. Sudhansu Kumar Ghosal
27Tarak nath Seth
Ph.D. [1979]
Reproductive Biology of a Pest Bird, Psittacula Krameri BorealisDr. Asit Kumar Sarkar
28Tarun Kumar Ghatak
Ph.D. [1979]
Ecological investigations of soil arthropods in cultivated and uncultivated fields of Hooghly districtProf. Subrata Roy
29Bhabes Chandra Medya
Ph.D. [1980]
Studies on the Hypothalamo-hypophyseal complex in relation to gonadal behaviour in a fresh water major carp, Cirrhinus mrigalaDr. Sankar Kumar Moitra
30Dilip Kumar Guha
Ph.D. [1980]
Taxonomic studies of a few genera of Chironomidae (Chironomidae, Diptera) from West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
31Dilip Kumar Mitra
Ph.D. [1980]
Nematode parasites of some birds of Birbhum DistrictDr. Giridhari Majumdar
32Phalguni Mukhopadhyay
Ph.D. [1980]
Studies on the relation between soil and its mesofauna with special reference to collembola (Insecta) in the Himalayan and sub Himalayan ecosystems of West BengalProf. Deb Kumar Chaudhuri
33Prabnabes Mukhopadhyay
Ph.D. [1980]
Taxonomic studies on Indian Laemophloeinae (Cucujidae: Coleoptera)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. T. Sengupta, ZSI
34Sikha Dasgupta
Ph.D. [1980]
Studies on the components and food uptake with special reference to amino acids of some nematodes inhabiting different sites of vertebrate hostsDr. Giridhari Majumdar
35Tapati Pande
Ph.D. [1980]
Studies on the relation between soil and its mesofauna with emphasis on mites (Acari) in the Himalayan and sub Himalayan ecosystems of West BengalProf. Deb Kumar Chaudhuri
36Trilochan Midya
Ph.D. [1980]
A study on the meiosis and supermiogenesis in some vertebratesDr. Sudhansu Kumar Ghosal
37Abul Hassan
Ph.D. [1981]
Histology and histo-chemistry of the alimentary canal of a few nematodes inhibiting the gastro-intestinal tracts of some vertibrates of economic importance with a note on food uptake of the parasitesDr. Giridhari Majumdar
38Krishna Saha
Ph.D. [1981]
Nematodes of some vertebrates of Burdwan DistrictDr. Giridhari Majumdar
39Parimalendu Chakraborty
Ph.D. [1981]
Studies on the hydrobiology of some fresh water fisheriesDr. Sankar Kumar Moitra
40Ramlal Ray
Ph.D. [1981]
Nematode parasites of vertebrates inhabiting in different bodies of water in Eastern IndiaDr. Giridhari Majumdar
41Ranajit Bandyopadhyay
Ph.D. [1981]
Relation of testes and accessories with the other endocrine glands in the sexual cycle of a pest bird, Psittacula Krameri BorealisDr. Asit Kumar Sarkar
42Sisir Kumar Mondal
Ph.D. [1981]
Spermatogenesis in different fresh water teleostsDr. Sudhansu Kumar Ghosal
Dr. Gour Mohan Sinha
43Swapan Kumar Nandi
Ph.D. [1981]
On morphology and biology of some Chironomids (Diptera: Chironomidae) of West Bengal,IndiaProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
44Tarun Kumar Das
Ph.D. [1981]
Studies on the citrus Nematode Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913Dr. Manik Chand Mukhopadhyay
45Apurba Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1982]
Studies on the intracellular micro-organisms in some insectsProf. Deb Kumar Chaudhuri
46Bhudeb Ghosh
Ph.D. [1982]
Some aspects of behavioural ecology of straydogs (Canis Familiaris) in urban and rural environmentsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Bikash Chandra Pal, NBU
47Chittaranjan Pramanik
Ph.D. [1982]
Studies on the morphology, anatomy and Histo Physiology of the digestive system in relation to food and feeding habits in an Indian fresh water catfish, Mystus cavasius (Ham)Dr. Sankar Kumar Moitra
48Jagabandhu Nandi
Ph.D. [1982]
A study of some aspects of growth and differentiation in the silk worm (Bombys mori L) during Bostembryonic developmentDr. Jitendra Nath Medda
49Jyotiprakash Bandyopadhyay
Ph.D. [1982]
Studies on the arthopod community of cultivated, uncultivated and forest soils of Burdwan and effects of some Organophosphorus insecticides on themProf. Subrata Roy
50Kusamadhab Nandi
Ph.D. [1982]
Studies on the digestive enzymes of some common fresh water fishes of West BengalDr. Sankar Kumar Moitra
51Lakshmi Narayan Mandal
Ph.D. [1982]
Histological, histochemical and biochemical studies of the Male Reproductive system of some insects of West BengalProf. Subrata Roy
52Pinaki ranjan Chattopadhyay
Ph.D. [1982]
Studies on the nematicidal properties of some indigenous plantsDr. Manik Chand Mukhopadhyay
53Ramendra Kumar Deb Nath
Ph.D. [1982]
Taxonomic studies of Tanypodinae (Chironomidae: Diptera) of West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
54Ranu Datta
Ph.D. [1982]
Biochemical changes during embryonic and post embryonic development of Earias vitella (Noctuidae: Lepidoptera: Arthropoda)Prof. Subrata Roy
55Sila Bandyopadhyay (nee De)
Ph.D. [1982]
The studies on some aspects of meiosis and spermio genesis in the mongoose, ram and duckDr. Sudhansu Kumar Ghosal
56Swapan Kumar Bhattacharyya
Ph.D. [1982]
The Histology of the pituitary gland of the Indian fresh water climbing perch, Anabas testudineus (Bloch) in relation to reproductionDr. Sankar Kumar Moitra
57Tapan Chattopadhyay
Ph.D. [1982]
Studies on certain histochemical and biochemical aspects of the petuitary gland of few Indian carps in relation to reproductionDr. Sankar Kumar Moitra
58Abul Shokerana Mandal
Ph.D. [1983]
Studies on the size, distribution and activity of ome Hemipteran insects with light trapssDr. Tara Charan Banerjee
59Aminul Islam
Ph.D. [1983]
Some Biochemical aspects of the haemolymph of some insectsDr. Subrata Ray
60Anadiprasad Nandi
Ph.D. [1983]
Studies on nematode parasites of some birds of West BengalDr. Giridhari Majumdar
61Bijoy Kumar Bhandari
Ph.D. [1983]
Life history, bionomics and control of the brown plant hopper (BPH), Nilaparvata lugens(Stal) (Delphacidae: Hemiptera: Insecta) a serious pest of paddy in West Bengal, IndiaProf. Deb Kumar Chaudhuri
62Debapriya Mukhopadhyay
Ph.D. [1983]
Biological treatment of domestic sewage and industrial waste water with special emphasis on the recovery of some valuable byproductsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. A. C. Das, FCI
63Gopal Chandra De
Ph.D. [1983]
Studies on the Population dynamics of Nematodes from uncultivated soils of CalcuttaDr. Nirmal Chandra Sukul, Viswa-Bharati
Dr. Amal Kumar Bhattacharyya, ZSI
64Sanjoy Mandal
Ph.D. [1983]
Effects of Allactectomy, Brain Cauterization, Juvenile hormone and Juvenile hormone analogues treatment on the biochemical components of some female insectsProf. Deb Kumar Chaudhuri
65Swapan Kumar Saha
Ph.D. [1983]
Habits and behaviour of the Millipede, Orthomorpha coarctataDr. Manik Chand Mukhopadhyay
66Tapan Bandyopadhyay
Ph.D. [1983]
Duration of meiosis and spermiogenesis in different vertebrate animalsDr. Sudhansu Kumar Ghosal
67Abhijit Sengupta
Ph.D. [1984]
The Cell-types and the chronology of meiosis and spermi ogenesis in the testes of Labeobata Puntiusticto, Lepidoce-phallichthys quatea, Mystus vittatus and Mastocembelus pancalusDr. Sudhansu Kumar Ghosal
68Amitabha Ghosh
Ph.D. [1984]
Studies on the morphology, anatomy and histophysiology of the digestive organs and their relationship with the food and feeding habits of the Indian fresh water Featherback Notoptorus notoptorus (Pallas) and Notoptoterus chitala (HAM)Dr. Sankar Kumar Moitra
Dr. P. V. Dehadri, CIFRI
69Anita Chaudhuri (Mrs. Hazra)
Ph.D. [1984]
Some aspects of biochemical studies in Ascaridia galli with a note on the effect of ascaridasis on the liver of the hostDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
70Arup Kumar Sadhu
Ph.D. [1984]
Toxicity of some insecticides on alimentary system of Channa straitusProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. P. K. Mukhopadhyay, CIFRI
71Asit Kumar Das
Ph.D. [1984]
A study on growth and some biochemical factors in the embryonic development of the silkmoth (Bombyx mori L.)Dr. Jitendra Nath Medda
72Bani Mallick
Ph.D. [1984]
Studies on the reproductive biology of Acridothers tritis with special reference to the adrenogonadal interactionsDr. Asit Kumar Sarkar
73Chandrabali Sen(nee Bandyopadhyay)
Ph.D. [1984]
Some aspects of morphology, histology, histochemistry, biochemistry and toxicology in relation to reproductive organs of Gryllotalpa gryllotalpa CurtisProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Mahitosh Banerjee
74Punyabrata das
Ph.D. [1984]
Studies on management and Limno-biology in relation to fish production in some freshwater pondsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. H. L. Sarkar, Viswa-Bharati
75Sabita Roy
Ph.D. [1984]
Taxonomy and bionomics of Phytoseiid mites from North East IndiaProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Salil Kumar Gupta, ZSI
76Sekhares Bhattacharyya
Ph.D. [1984]
Chromosome analysis of blackrats from parts of Eastern Indian and Andaman Islands with special reference to constitutive heterochromation distribution and sensitivity of chromosome pairs 1 & 9 to induced aberrationsDr. Samar Chakraborty
77Shyamsundar Sahana
Ph.D. [1984]
Studies on the Morphohistology of the Pituitary glands of a fresh water major carp Catla catla (Ham) in relation to gonadal maturityProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Naresh Chandra Datta, C.U.
78Asoke Kumar Pal
Ph.D. [1985]
Cytogenetic studies on mouse associated tumour with reference to therapeutic stressDr. Samar Chakraborty
79Badal Chandra Bharati Goswami
Ph.D. [1985]
Nematode parasites of some birds and mammals found in Calcutta Zoological GardensDr. Giridhari Majumdar
80Bibhas Ghosh
Ph.D. [1985]
Studies on some aspects of neurosecretion of Schizodactylus monstrosus under normal and some experimental conditionsProf. Deb Kumar Chaudhuri
81Chandan Kumar Majumdar
Ph.D. [1985]
Studies on certain histochemical and biochemical aspects of the pituitary gland of an Indian major carp Catla catla in relation to reproductionDr. Giridhari Majumdar
82Chandi Charan Chaudhuri
Ph.D. [1985]
Experimental studies on some aspects of biology of Eri silkworm and Muga silkworm and their culture in Assam, IndiaProf. Deb Kumar Chaudhuri
83Jyotsna Nandi
Ph.D. [1985]
Nematodes of birds of agricultural fields I. Taxonomy of the parasites II. Analysis of trace elements of the parasites and some biochemical findings of the hostsDr. Giridhari Majumdar
84Padmanabha Chakraborty
Ph.D. [1985]
On some aspects of the alimentary canal and digestion in fresh water Indian carpsDr. Gour Mohan Sinha
85Sakuntala Nayak
Ph.D. [1985]
Some aspects of histochemistry and biochemistry of histochemical Trematode parasite, Ceylonocotyle, scoliocoelium (Fischoeder, 1904) Nasmark, 1937 with a note on autoradiographic studiesDr. Subimal Kumar Chatterjee
86Seikh Nazimuddin
Ph.D. [1985]
Distribution and abundance of two grain beetles in relation to temperature and moisture contents of bagstored wheat and rawrice and their developmental compatibility and weight lossDr. Tara Charan Banerjee
87Sikha De
Ph.D. [1985]
Studies on the seasonal variations in the Hypothalamic Neorosecretory system and Adrenal gland of the weaver Bird Ploceus philippinusDr. Asit Kumar Sarkar
88Sukumar Mukhopadhyay
Ph.D. [1985]
Histochemical and biochemical studies on the testes in relation to spermatogenesis in some fresh water teleostsDr. Gour Mohan Sinha, BU
89Ashis Pal
Ph.D. [1986]
Studies on some aspects of physiology and biochemistry during post embryonic development of Callosobruchus chinensis (L), a major pest of stored pulses under certain stress conditionsProf. Deb Kumar Chaudhuri
90Asok Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1986]
Morphological, histological, histochemical and autoradio graphic studies of internal reproductive system of Hopla soma unicolor (Coleoptera: Chrysomelidae)Dr. Mohitosh Banerjee
91Kuhu Mitra (nee Sarkar)
Ph.D. [1986]
Eco-physiological studies on the earth-worm in relation to productivity of tropical forest ecosystemProf. Deb Kumar Chaudhuri
92Lal Mohan Saha
Ph.D. [1986]
Studies on the shifting of some metabolities and activities of certain enzymes during the gonadal maturation in Chrysocoris stalli wolf with special reference to endocrine regulationProf. Deb Kumar Chaudhuri
93Nazrul Haque
Ph.D. [1986]
Phenology and host plant utilization of Diacrisia casignetum Kollar (Lepidoptera: Arctiidae)Dr. Tara Charan Banerjee
94Nepankar Hazra
Ph.D. [1986]
Studies on some biochemical aspects of host parasite relationship due to Nematodes of gastro-intestinal tract and musclesDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity
95Samir Kumar Das
Ph.D. [1986]
Studies on the systematics and biology of Limnobiontic chironomids (Diptera: Chironomidae) of South Bengal, IndiaProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
96Srikanta Chakraborty
Ph.D. [1986]
Studies on Culex vishnui in an area in West BengalProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Amiya Kumar Hati
97Subhasish Mondal
Ph.D. [1986]
Morphological, Histological and Histochemical studies of male reproductive system of some insectsDr. Mohitosh Banerjee
98Subhra Chanda
Ph.D. [1986]
Qualitative and Quatitative studies of the digestive enzyme of two insects of BurdwanProf. Subrata Roy
99Sunil Kumar Seth
Ph.D. [1986]
On some aspects of the alimentary canal and digestion in an Indian fresh water Teleost, Mystus a or (Hamilton)Dr. Gour Mohan Sinha
100Ujjal Kumar Bandopadhyay
Ph.D. [1986]
Studies on the effects of some neurotoxic substances on the biochemistry of Central nervous system in Schizodactylus monstrosus Drury with special emphasis on cholinesteraseProf. Deb Kumar Chaudhuri
101Lakshmi Narayan Neogi
Ph.D. [1987]
Haematological and cytological studies on S-180 tumour-bearing mice in response to drug therapyDr. Samar Chakraborty
102Ratna Chattopadhyay
Ph.D. [1987]
Isolation and partial purification of enzyme acetylenalin-esterase (E.C.3.1.1.7) from chick (Galcus Sp.) brain and practical application in the effect of some anticholinesterase agents on partially purified enzymeProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
103Sabyasachi Roy Chaudhuri
Ph.D. [1987]
Role of edaphic factors on the distribution of soil mites ( Acarina) of West Bengal, IndiaDr. Somnath Banerjee, SVC
104Samarendranath Bandyopadhyay
Ph.D. [1987]
Chromosomal endophenotype of some Indian Anura with reference to C-band distribution and sensitivity of hetero chromatin to induced aberrationDr. Samar Chakraborty
105Somnath Bhakat
Ph.D. [1987]
Studies on the grassland millipede Streptogon opus phipsoni (Pocock) (Polydesmida, Pratinidae)Dr. Manik Chand Mukherjee
106Achintya Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Investigations on the effects of polluted sewage effluents on the population structure of soil microarthropoda at greater Calcutta areaProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Asis Kumar Hazra, ZSI
107Aditi Sarkar (nee Roy)
Ph.D. [1988]
Physiological significance of microorganisms inhabiting the termit gut and moundDr. Asit Kumar Sarkar
Dr. Ajit Kumar Varma, JNU
108Amal Kumar Samanta
Ph.D. [1988]
Studies on morphology and histochemistry of female reproductive organs and autoradiography of testis of certain Indian insectsDr. Mohitosh Banerjee
109Anjana Bhattacharyya
Ph.D. [1988]
Effects of snake venom on Liver and Liver microsomes of albino ratsDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
110Anup Kumar Mahapatra
Ph.D. [1988]
Biology, Bioenergetics and phenology of Argino cribraria Clerck (Lepidoptera: Arctiidae)Dr. Tara Charan Banerjee
111Anupama Chaudhuri
Ph.D. [1988]
Effect on some treatment of reducing agents on the metabolic status of Schizodactylus monstrosus, Drury during senescence process, with special emphasis on trophic metabolismProf. Deb Kumar Chaudhuri
112Bireswar Pal
Ph.D. [1988]
Nematodes of vertebrate animals of River GangaDr. Giridhari Majumdar
113Deb Kumar Dutta
Ph.D. [1988]
Toxic effects of Lead and Cadmium on the digestive system and kideney of two Indian fresh water Teleosts, Mystus vittatus (Block) and Lebeo rohita (Hamilton)Dr. Gour Mohan Sinha
114Dibyansu Kundu
Ph.D. [1988]
Antifertility action of an indigenous plant on miceDr. Asit Kumar Sarkar
115Gungun Datta
Ph.D. [1988]
Morpho-Histochemical and autoradiographic studies on the internal reproductive organs of some insects of West BengalDr. Mohitosh Banerjee
116Krishna Kundu
Ph.D. [1988]
Studies on some Acuariid Parasites (Nematoda : Acuariidae) from birds of West BengalProf. Anadi Prasad Nandi
117Mala Basu
Ph.D. [1988]
Studies on Ceylonocotyle scollocoelium-I. uptake of mutrients under invitro condition. II. Some biochemical aspects of the parasiteDr. Giridhari Majumdar
118Manidip Ray
Ph.D. [1988]
Studies on the surface ultra structures and some biochemical aspects of two intestinal nematodesDr. Giridhari Majumdar
119Minakshi Mallick
Ph.D. [1988]
Distribution and control measure of culicinae mosquito fauna of Burdwan district with special emphasis on Anopheles phillippinensisDr. Mohitosh Banerjee
Dr. Sukumar Das, MUCWC
120Nimai Chandra Goswami
Ph.D. [1988]
Biochemical and histological changes of Drug induced Rat liverProf. Subrata Roy
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
121Paresh Chandra Pal
Ph.D. [1988]
Seasonal variations in the lipid, protein and carbohydrate contents of Liver, muscle and gonads in an Indian fresh water catfish, Clarias, batrachus (Linnaeus) with reference to spermatogenesis and oogenesisDr. Gour Mohan Sinha
122Pranab Mallick
Ph.D. [1988]
The reproductive behaviour and the chronology of meiosis and spermigenesis in Rana limnocharis, Rana verrucosa and Rana cyanophlyctisDr. Sudhansu Kumar Ghosal
123Rajat Kanti Dey
Ph.D. [1988]
Studies on some histological, histochemical and biochemical aspects of Strongyluris bengalensisDr. Giridhari Majumdar
Dr. Sudhansu Kumar Ghosal
124Reba ray
Ph.D. [1988]
Some aspects of Piscine nematodoses and transcuticular absorptionDr. Giridhari Majumdar
Dr. Nimai Chandra De
125Sanjib Kumar Chattopadhyay
Ph.D. [1988]
Thyro-Gonadal interactions in the integration of vernal migration of some male avian speciesDr. Asit Kumar Sarkar
126Sudhir Ranjan Bardhan
Ph.D. [1988]
Parasitoses and Pathogenecity of Malaria and Filaria alongwith pollution induced diseases of Dugapur cityDr. Giridhari Majumdar
127Swapna Bandyopadhyay
Ph.D. [1988]
Biochemical studies in two grassland millipedes Orthomorpha coarctata and Streptogonopus PhypsoniDr. Manik Chand Mukherjee
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
128Tapas Deb
Ph.D. [1988]
Biochemical and histological studies of avian spermatogenesisDr. Sudhansu Kumar Ghosal
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
129Tapasi Basu Roy
Ph.D. [1988]
3H-Thymidine radiography and the cycle of the Seminiferous Epithelium of the Indian Garbil, Goat and Boodugo mouseDr. Sudhansu Kumar Ghosal
130Uday Kumar Pal
Ph.D. [1988]
Studies in sporozoan (Protozoa: Apicomplexa) parasites in the birds of West BengalProf. Anadi Prasad Nandi
Dr. Durgapada Halder, KU
131Ardhendu Mukherjee
Ph.D. [1989]
Effects of Thiourea treatment on the Thyroid-Gonadal Axis in Clarias batrachus (Linnaeus)Dr. Gour Mohan Sinha
132Basudeb De
Ph.D. [1989]
Histology, histo-chemistry and bio-chemistry of the pituitary gland of Indian carpsDr. Chitta Ranjan Maity, BMC
Dr. S. Bhattacharyya, VB
133Bulu Dan
Ph.D. [1989]
Effects of Methyl parathion and Benzene Hexachloride (BHC) on the development of chick EmbryoDr. Jitendra Nath Medda
134Chinmoy Chatterjee
Ph.D. [1989]
Quantitative changes of some biochemical pameters during post embryonic development of a stored grain pest, Alphitobius piceus Oliver(Tenebrionidae: Coleoptera, Insecta)Prof. Subrata Roy
135Deba Prasad Mukhopadhyay
Ph.D. [1989]
Some biochemical studies on Ascaris lumbricoides with a note on the effect of some drugs on its metabolic processesDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
136Monomohan Chakraborti
Ph.D. [1989]
Morphological and Biochemical changes induced by Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood on Solanum melongena L. reciving growth retardantsDr. Manik Chand Mukherjee
Dr. Kajal Gupta
137Pareshnath Ghosh
Ph.D. [1989]
Studies on some aspects of biology, histology and histochemistry of Dugesia bangalensis Kawakatsu from West BengalDr. Mohitosh Banerjee
Dr. Ajit Kumar Aditya, VB
138Prabir Kumar Basak
Ph.D. [1989]
A study of the stored product beetles (Insecta: Coleoptera) of Calcutta and its vicinityProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. T.Sengupta, ZSI
139Pradip Kumar Sarkar
Ph.D. [1989]
Studies on soil nematodes as influenced by Industrial pollutantsDr. Manik Chand Mukherjee
140Sailesh Chattopadhyay
Ph.D. [1989]
A study of chironomids associated with rice fields of Gangetic West Bengal (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
141Samapti Bhattacharyya
Ph.D. [1989]
Systematics and distribution of Orthocladiid midges (Diptera: Chironomidae) of Darjeeling and its adjoining areasProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
142Subrata Datta
Ph.D. [1989]
Genetical and epidemiological evaluation of the plasmids in Shigella dysenteriae type IProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Ranjit Kumar, NICED
143Tapas Kumar Maji
Ph.D. [1989]
Pineal: Gonadal interrelationship in Male white throated Munia, Lonchura malabaricaDr. Asit Kumar Sarkar
144Debasish Dey
Ph.D. [1990]
Some aspects of germ-cell cytogenetics in S 180 Tumour-bearing mice subjected to combination chemotherapyDr. Samar Chakraborty
145Debranjan Choudhuri
Ph.D. [1990]
Morpho-histology and histo-chemistry of the male internal reproductive system of some insectsDr. Mohitosh Banerjee
146Gobinda Prosad Das
Ph.D. [1990]
A study of correlation between metabolic and nutritional status in diabetes mellitus patient as well as in induced diabetic animalDr. Chitta Ranjan Maity, BMC
147Jyotirmoy Chattopadhyay
Ph.D. [1990]
Effect of X-irradiation on spermatogenic and allied cells in male mice (Mus muscalus)Dr. Shyamal Kumar Bose, BMC
Dr. Trilochan Midya, KNC
148Madhuchhanda Chatterjee
Ph.D. [1990]
Nutritional interactions between the larva of the Diacrista casignetumProf. Deb Kumar Chaudhuri
149Manas Kumar Bandyopadhyay
Ph.D. [1990]
Limnological investigation of fish ponds under different soil conditionsDr. Gour Mohan Sinha
Dr. B. B. Jana, V.U.
150Purnima Ray (Mrs. Bose)
Ph.D. [1990]
Studies on some aspects of Neurosecretion in the grasshopper Oxya hyla hyla Serveille under normal and some experimental conditionsDr. Samir Kumar Banerjee
151Raja Ram Ray
Ph.D. [1990]
Some aspects of spermatogenesis in Indian Salamander, Tylototriton verrucosus Anderson (Urodela: Amphibia)Dr. Sudhansu Kumar Ghosal
Dr. D. Roy, HMC
152Sudesh Ahuja (nee Wadhwa)
Ph.D. [1990]
Variation in the infestation of vegetable crops to Root-knot mematode Meloidogyne incognita and its controlDr. Manik Chand Mukherjee
153Alpana Garai
Ph.D. [1991]
Studies on the congenital malformation in anencephalic foetusesDr. Sudhansu Kumar Ghosal
Dr. Shyamal Kumar Bose, BMC
154Anuradha Pal
Ph.D. [1991]
Distribution of collembola and acarina in relation to soil conditions and fungal population in undistributed grass land, forest floor and fungicide treated plotsProf. Subrata Roy
155Apurba Ratan Ghosh
Ph.D. [1991]
Arsenic and cadmium toxicity in the alimentary canal and digestion of two Indian air breathing teleosts, Notopterus notopterus (PALLAS) and Heteropneustes fossilis (BLOCH)Prof. Padmanabha Chakraborty
156Chandra Sekhar Chakraborti
Ph.D. [1991]
Unstructural and genetical studies on the preadult and adult of Drosophila ananassaeDr. Sudhansu Kumar Ghosal
157Debjani Mandal
Ph.D. [1991]
Effects of pyre-thrum toxicity on the biochemistry of some macromolecules at the post-embryonic development stages of Coreyra cephalonica (St.)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
158Fatik Baran Mandal
Ph.D. [1991]
Avian haemoproteids: their transmission and possible vector/vectors alongwith present status in the wildDr. Giridhari Majumdar
Dr. A. K. Mondal, ZSI
159Goutam Kumar Saha
Ph.D. [1991]
Studies on the role of house dust mites (Derma to-phagoides spp.) on bronchial asthma in Calcutta and its suburbsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Neelam Tandon, STM
160Jyoti Kumari Sahu
Ph.D. [1991]
A prospective study of effect of snake venon in rats brain metabolismDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
161Khondkar Khairul Anam
Ph.D. [1991]
Evaluation of the nature of influences of organophosphate pesticides on the blood-glucose, liver and muscle glycogen in Munia, Parakeet and Weaver birdDr. Soumen Kumar Moitra, Viswa-Bharati
162Krishna Som (nee De)
Ph.D. [1991]
Relation between hypothalamus pituitary axis, pineal and thyroid in white throated Munia Lonchura malabaricaDr. Asit Kumar Sarkar
163Sharmila Rani
Ph.D. [1991]
Comparative studies of some biochemical aspects of a trematode and a nematode species infecting the gastro intestinal tract of vertebratesDr. Giridhari Majumdar
164Subhash Samanta
Ph.D. [1991]
Surface ultrastructural, histochemical and biochemical findings of the two cuticle of some nematodes parasitic to vertebratesDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
165Subrata Mandal
Ph.D. [1991]
Circa annual histophysiology of the Hypothalamo Hypophyseal axis in a Teleost, Catla Catla (Ham) in relation to gonadal cycleProf. Deb Kumar Chaudhuri
166Tapasi Datta
Ph.D. [1991]
A study of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) occuring in south of Himalayas of West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
167Uday Kumar Bej
Ph.D. [1991]
On the distribution and biology of sandfly fauna of Burdwan districtDr. Mohitosh Banerjee
Dr. Sukumar Das, MUCWC
168Arunava Modak
Ph.D. [1992]
Taxonomic studies of housedust mite fauna of West Bengal with reference to the biology and ecology of Dermato phagoides pteronyssinusProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Neelam Tandon, STM
169Ashoke Kumar Baral
Ph.D. [1992]
Some surface ultrastructural, histochemical and biochemical studies on Ceylon cotyle Scoliocoelium (Trematoda)Dr. Giridhari Majumdar
170Dipankar Bhattacharyya
Ph.D. [1992]
Histology, histochemistry and biochemistry of a spiruriid nematode Ascarops strongylineDr. Giridhari Majumdar
171Goutam Chandra
Ph.D. [1992]
Transmission dynamics of Bancroftian filariasis in relation to the Vector culex quinquefasciatus in an urban and rural area of West BengalDr. Giridhari Majumdar
Dr. Amiya Kumar Hati, STM
172Kajal Chatterjee
Ph.D. [1992]
Studies on certain ecological aspects of Anopheles stephensi Liston of CalcuttaProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Amiya Kumar, STM
173Mamata Dey
Ph.D. [1992]
Cytological studies on the pineal-gonadal interactions in male rose ringed parakeet under natural and experimental conditionsDr. Soumen Kumar Maitra
174Mitali Konar
Ph.D. [1992]
Epidemiology of ascariasis in Durgapur Industrial belt including the study of nutritional status of the hostDr. Giridhari Majumdar
Dr. Chitta Ranjan Maity, BMC
175Nakul Kumar Saha
Ph.D. [1992]
Studies on Hoplolaimus indicus Sher 1963, in the cultivated, uncultivated and forest soils in the district of BurdwanDr. Manik Chand Mukherjee
176Papiya Mallick
Ph.D. [1992]
Nematodoses of some fresh water fishes of West BengalProf. Anadi Prasad Nandi
177Prasanta Kumar Sarkar
Ph.D. [1992]
Morphological, histological and histochemical observations of male internal reproductive organs of Aspidomorpha miliaris (F) and Aulocophora lewisii BalyDr. Mohitosh Banerjee
178Rita Sarkar
Ph.D. [1992]
Histophysiological appraisal of the testicular responsiveness to organophosphate pesticides in wild birdsDr. Soumen Kumar Maitra
179Soma Ray
Ph.D. [1992]
Problems of Indian Zoos and their managementProf. Subrata Roy
180Sushanta Chattopadhyay
Ph.D. [1992]
Some aspects of surface ultrastructure histochemistry and biochemistry of Bunostomum trigonocephalum (Nematoda: Ancylostomidae)Dr. Giridhari Majumdar
181Swapan Kumar Mondal
Ph.D. [1992]
Taxonomy, biology and seasonal abundance of grass hopper pests of field crops and vegetables in West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
Dr. Ashis Kumar Hazra, ZSI
182Bijoy Kumar Nayak
Ph.D. [1993]
Nemotode parasites of some vertebrates of OrissaDr. Giridhari Majumdar
183Bikash Roy
Ph.D. [1993]
To evaluate certain aspects of development of deep water rice-fish culture with a note on the possible pesticide hazardsProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. P. K. Mukhopadhyay, DNCIFA
184Debangshu Narayan das
Ph.D. [1993]
Studies on impact of auatic environment on deep water rice field with special emphasis on the development of an improved rice-fish culture systemProf. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. P. K. Mukhopadhyay, DNCIFA
185Dhurjati Prasad Sinha Babu
Ph.D. [1993]
Studies on the role of the hypothalamo-hypophyseal complex in the reproducing behaviour of an Indian fresh water major carps Labeo rohita(Ham)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
186Maitri Bose
Ph.D. [1993]
A taxonomic study of the Indian species of Atrichopogon and dasyhelea biting midges (Ceratopogonidae: Diptera: Insecta)Prof. Deb Kumar Chaudhuri
Dr. Sujit Kumar Dasgupta, PC
187Raushanara Begum
Ph.D. [1993]
Prospective studies of different biochemical and histological changes following snake biteDr. Chitta Ranjan Maity, BMC
188Arunima Dasgupta (Sen)
Ph.D. [1994]
Helminthoses under invitro conditionDr. Giridhari Majumdar
189Ruksana Huda
Ph.D. [1994]
Clonal evaluation of S 180 tumour cell line before and after selective drug pressureDr. Samar Chakraborty
190Shyamaprosad Ghosh
Ph.D. [1994]
Effects of fertilizers, organic manure and insecticides on soil arthropods associated with Vegetables CropsProf. Subrata Roy
191Tapan Kumar Datta
Ph.D. [1994]
Studies on the chironomine midges on the Eastern Himalayas with special reference of the Dwars of West Bengal (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
192Tapan Kumar Nayek
Ph.D. [1994]
Life history, host specificity and phenology of Altica Cyanea (Weber) (Coleoptera: Chrysomelidae)Dr. Tara Charan Banerjee
193Ashok Kumar De
Ph.D. [1995]
Cuticular and subcuticular structure of Strongyluris bengalensis, Chakraborty, 1936 (Nematod: Heterakidae)Dr. Giridhari Majumdar
194Baidyanath Ghosh
Ph.D. [1995]
Morphological and Biochemical studies on some nematode parasites infecting siluroid fishes of Durgapur Industrial BeltDr. Giridhari Majumdar
195Bholanath Chattopadhyay
Ph.D. [1995]
Studies on the insect and acarine community of uncultivated soils, agricultural lands and wood land soils of Midnapore District, West Bengal and effects of some insecticides on themProf. Subrata Roy
196Harinarayan Roy
Ph.D. [1995]
Dynamics of concomitant population of Tylenchorhynchus mashhoodi and Hoplo laimus Indicus in Monoculture and rotations of sugarcaneDr. Manik Chand Mukherjee
197jayanta Kumar Mukherjee
Ph.D. [1995]
Effects of cadmium on dietary protein absorption of an Indian fresh-water teleost, Labeo rohita(Hamilton)Dr. Gour Mohan Sinha
198Milly Palit
Ph.D. [1995]
Effect of thyroxine on the developing central nervous system and liver of chick embryosDr. Jitendra Nath Medda
199Sambhunath Chakraborty
Ph.D. [1995]
Studies on the cryptostigmatid community of undistributed soil, agricultural land and forest floors on the Sunderbans, West BengalProf. Subrata Roy
200Abhijit Majumdar
Ph.D. [1996]
Investgation of the faunistics and ecology of chironomid communities of the mangrove ecosystem of West Bengal (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
201Alpana saha
Ph.D. [1996]
Investigation to the faunistic and binomics of strepsiptera stylopizing insects of various groups in West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
202Braja Gopal Kundu
Ph.D. [1996]
Studies on taxonomy and ecology of soil oribatid mites (Acari) in some areas of West BengalProf. Subrata Roy
203Dipankar Roy
Ph.D. [1996]
Bionomics and bioenergetics of Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) attacking four host plantsDr. Tara Charan Banerjee
204Ipsa Bandyopadhyay
Ph.D. [1996]
Studies on some aspects of biology of two species of collembola and a general note on the distribution pattern of collembola and acarina in agro ecosystem of West BengalProf. Deb Kumar Chaudhuri
205Jharna Pal (Mrs. Ghosh)
Ph.D. [1996]
On the correlation between biotic-abiotic factors and the collembolan and acarine mesofauna of a deciduous forest at Jangal Mahal, BurdwanProf. Deb Kumar Chaudhuri
206Nilima Bhattachryya
Ph.D. [1996]
Studies on insects haemocytes in normal and stressed conditionsProf. Subrata Roy
207Sangita Bhattacharyya
Ph.D. [1996]
Some unstructural, histochemical and biochemical aspects of the trematode parasite, Ceylonoctyle scoliocoelium of the gastrointestinal tract of goat, Capra CapraDr. Giridhari Majumdar
208Tanusree Biswas
Ph.D. [1996]
Some aspects of Germ-cell toxicity in sarcoma-bearing male mouse in response to chemotherapeutic stressDr. Samar Chakraborty
209Anita Dey
Ph.D. [1997]
Taxonomical studies and seasonal abundance of Grasshopper Fauna in and around CalcuttaDr. A. K. Hazra, ZSI
Prof. Deb Kumar Chaudhuri
210Asit Baran Kesh
Ph.D. [1997]
Effect of antidates on growth, sexual maturity and reproduction of an Indian fresh water telecost, Heteropaeustes fossils (Bloch) treated with lead (Pb) and Cadmium (Cd)Dr. Gour Mohan Sinha
211Debojyoti Chattopadhyay
Ph.D. [1997]
Genetic approach to some human diseasesDr. Sudhansu Kumar Ghosal
212Dipak Kumar Som
Ph.D. [1997]
Morphology and biology of some major orthoclads (Diptera: Chironomidae) of the Himalayas of West Bengal, IndiaProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
213Jagannath Chattopadhyay
Ph.D. [1997]
Some aspect of the Biology of a few swallotail but terflies (lepidoptera: Papilionidae) with a note on the larval osmenteriumProf. Deb Kumar Chaudhuri
214Maitreyee Kundu
Ph.D. [1997]
Efficacy of plant growth retardants in including resistance against meloidogyne incognita (Kofoid and white) chirwood in the host plants tomato (licopersicon esculentum Mill) and Lady's finger (Hibisens esculentus L.)Dr. Manik Chand Mukherjee
215Narayan Ch. Saha
Ph.D. [1997]
A taxonomic and biological study on the biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of the Damodar Valley Area, IndiaDr. S. K. Dasgupta, PC
Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
216Tapas Kumar Roy
Ph.D. [1997]
Efficacy of Melatonin in the regulation of annual testicular events in adult male roseringed parakeets (Psittacula Krameri)Dr. Soumen Kumar Moitra, Viswa-Bharati
217Anil Kumar Gupta
Ph.D. [1998]
Bio accumulation and toxic effects of arsenic and zinc on the Gonads of two teleosts Notopterus notopterus (PALLAS) and Puntius javanicns (BLEKEER) and recovery by protective agentsProf. Padmanabha Chakraborty
218Ashis Kumar Mukherjee
Ph.D. [1998]
Some biochemical properties of Cobra and Viper Venoms and their certain biological effects on albino ratDr. Chitta Ranjan Maity, BMC
Dr. Sudhansu Kumar Ghosal
219Golam Tahiuddin
Ph.D. [1998]
The life cycle and bioenergetics of callosobruches chinensis Linn. (Coleptera: Bruchidae) attacking three varieties of pulse seedsDr. Taracharan Banerjee
220Partha sarathi Roy
Ph.D. [1998]
Host species relationship of a heterakid nematode and its host evaluated by some histochemical and biochemical parametersDr. Giridhari Majumdar
221Prasun Kanta Moitra
Ph.D. [1998]
Developmental toxicity evaluation of uranyl acetate and and methyl nitrosourea in chick embryosDr. Sudhansu Kumar Ghosal
222Sangita Dasgupta
Ph.D. [1998]
Some aspect of morphology, histochemistry and biochemistry of three nematodes locating of different regions of alimentary canal of herons of West BengalProf. Anadi Prasad Nandi
223Soumendra nath Chatterjee
Ph.D. [1998]
Studies on Anopheles Subpictus in relation to Malaria transmission in a rural area of West Bengal, IndiaProf. Goutam Chandra
224Sumit Ranjan Majumdar
Ph.D. [1998]
Effects of sublethal does of some toxic chemicals on the digestive system in Indian house sparrow, Passer domesticus indicusDr. Asit Kumar Sarkar
225Swapan Kumar Rudra
Ph.D. [1998]
Comparative epidemiological studies of Lymphatic filariasis between tribal and nontribal population of Bankura District, West BengalProf. Goutam Chandra
226Biman Kumar Chaudhuri
Ph.D. [1999]
Certain aspect of spermatogenesis in a few teleosts of the not water spring of Bakreswar in Birbhum District, West BengalDr. Sudhansu Kumar Ghosal
227Jhumpa Mal
Ph.D. [1999]
Role of thyroid in the regulation of testicular annual cycle in adult roseringed parakeet Psittacula KrameriDr. Soumen Kumar Moitra, Viswa-Bharati
228Karabi Pal
Ph.D. [1999]
Effects of Areeoline on developing chick embryosDr. Chitta Ranjan Maity, BMC
Dr. Sudhansu Kumar Ghosal
229Rajat Subhra Bag
Ph.D. [1999]
Gastro-intestinal disorders of man inhabiting Howrah District with a note on the effects of indigenous drugsDr. Giridhari Majumdar
230Saswati Sinha
Ph.D. [1999]
Systematics and biology of the biting midges (Ceratopogonidae: Diptera) of Midnapore region of West BengalProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
Dr. S. K. Dasgupta, PC
231Sunil Kumar Pal
Ph.D. [1999]
Some aspects of ecology and behaviour of free ranging urban dogs, canis familiarisProf. Subrata Roy
232Udayi Guha (Mrs. Mukhopadhyay)
Ph.D. [1999]
Efficacy of Furadan, Thimet, Basamid and Cormpowder of Typhonium trilobatum against Meloidogyne incognita (Tylenchida, Heterodesidae)Dr. Manik Chand Mukherjee
233Chaitali Ghosh
Ph.D. [2000]
A search for antitoxic agents against Methylparathion Phosphamidon and Benzene Hexachloride induced toxicity in developing and newly hatched chicksDr. Jitendra Nath Medda
234Goutam Bhattacharyya
Ph.D. [2000]
Assessment of Biological Water Quality of the river Damodar of Burdwan District West Bengal based on Chironomid community (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
Dr. A. K. Sadhu, BRC
235Niladri Hazra
Ph.D. [2000]
Morphology and diversity of chironomid communities of the Darjeeling-Sikkim Himalayas of India (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
236Nupur Ghatak (Mrs. Dasgupta)
Ph.D. [2000]
Effects of Agronomical practices on collembolan and orbatid communities underdifferent crop sequencesProf. Subrata Roy
237Amales Chattopadhyay
Ph.D. [2001]
Interference to the glycogen deposition in some tissues of a few species of common teleosts due to helminthosesDr. Giridhari Majumdar
238Basuli Maitra
Ph.D. [2001]
Cytotaxonomic categorization of a few species of chironomous meigen and Kiefferulux goetghelouer (Diptera: Chironomidae)Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
Dr. T. Midya, PC
239Bipasa Bhattacharyya
Ph.D. [2001]
Studies on collembolan from some agricultural fields and waste disposal sites of West Bengal with special reference to their microbial associationDr. A. K. Hazra, ZSI
Prof. Subrata Roy
240Bithi Bhattacharyya
Ph.D. [2001]
Physico-chemical parameters of some pulse seeds affecting life-history traits and the Bioenergatics of callosobruchus maculates (F) (Coleoptera: Bruchidae)Dr. Tara Charan Banerjee
241Dipak Kumar Mondal
Ph.D. [2001]
Effects of artificial ford on the gonadal maturation in Labeobata (Hamilton) and puntius javanicus (Bleeker)Prof. Padmanabha Chakraborty
242Paritosh Adhikari
Ph.D. [2001]
Human lymphatic filariasis in colliery and non-colliery areas in West Bengal: a Sero-Epidemiological studyDr. J. P. Haldar, BEC
243Sangita Mitra
Ph.D. [2001]
Eco-Behavioural study of the Assamese MacaqueDr. J. R. B. Alfred, ZSI
Prof. Prasanta Kumar Chaudhuri
244Sudeshna Ghoshal
Ph.D. [2001]
Clastogenic sensitivity of four different critical tissues of mouse exposed in vivo to cisplatin and its modulation by Buthionine sulphoximine and reduced glutathioneDr. Samar Chakraborty
245Tribhuwan Kumar Sinha
Ph.D. [2001]
Variation in the infestation of Tomato (Lycopersicon Esculentum)Dr. Manik Chand Mukherjee
246Dilip Kumar Biswas
Ph.D. [2002]
Ecological studies of Mansoniodes mosquitoes with special reference to their role as vector of lymphatic filariasis in Burdwan, West BengalProf. Goutam Chandra
247Madhusudan Ghosh
Ph.D. [2002]
Taxonomy and histophysiology of some nematodes of amphibia in West BengalDr. Giridhari Majumdar
248Rajat Kumar Pal
Ph.D. [2002]
Seasonal fluctuations, host preference and management of the Bihar Hairy caterpillar, spilosoma oblique walker (Arctiidae: Lepidoptera) in gangetic West BengalProf. Subrata Roy
249Sandeep Kumar Tiwari
Ph.D. [2002]
A study of the ecology and behaviour of Asian elephants in Chandaka wild life sanctuary, OrissaDr. J. R. B. Alfred, ZSI
Prof. Subrata Roy
250Seema Pandit
Ph.D. [2002]
Effects of some biotic and abiotic factors on the distribution and seasonal abundance of insect fauna in three areas of Damodar riverProf. Subrata Roy
251Surendra Kumar Pradhan
Ph.D. [2002]
Systematics and Biology of some Chironomid midges (Diptera: Chironomidae) of East Sikkim Himalayas of IndiaProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
252Atul Kumar Saha
Ph.D. [2003]
Environmental impact on growth, development and reproduction of silkworm, Bombyx moriProf. Subrata Roy
253Nabin Kanta Sinha
Ph.D. [2003]
Seasonal studies of structural histochemical and biochemical changes in the pituitary of channa punctatus (Bloch) in hot-spring of BakreswarDr. Mahitosh Banerjee
254Ruma Dey
Ph.D. [2003]
Histophysiological study of the epiphyseal gonasystem in female Indian major carp, Catla CatlaDr. Sankar Kumar Moitra
255Sharmistha Bhattacharyya
Ph.D. [2003]
Influence of pineal hormones and photo periods on the testicular activities in India major carp, Catla CatlaDr. Sankar Kumar Moitra
256Anamika Sengupta
Ph.D. [2004]
A functional analysis of the involvement of the pineal gland in the photogonadal response of male roseringed parakeetsDr. Sankar Kumar Moitra
257Anupam Ghosh
Ph.D. [2004]
Studies on mosquitoes of Kolkata in relation to malaria and some approaches for their controlProf. Goutam Chandra
258Bibekananda Mukhopadhyay
Ph.D. [2004]
Surface ultra structure and some bio-chemical profiles of Ascaridia GalliProf. Anadi Prasad Nandi
259Paresh Chandra Das
Ph.D. [2004]
Genetics of giant (GT), a gap gene that interacts with mutants allelic to transacting locus suppress or of Hoirless [Su(H)] to affect the haplo-x-chromatin in Drosophila melano gasterDr. Sudhansu Kumar Ghosal
260Tapas Chandra Ghosh
Ph.D. [2004]
Distribution and seasonal abundance of soil orthopods in three sampling sites at different attitudes Darjeeling districtProf. Subrata Roy
261Anandamay Barik
Ph.D. [2005]
Biochemical interactions between the weed, Ludwigia adscendens (L) and its insect herbivore, Altica Cyanea (weber) (Coleoptera: Chrysomelidae)Dr. Tara Charan Banerjee
262Anupam Basu
Ph.D. [2005]
Development of simultaneous immunoassay of two reproductive hormonesDr. T. G. Srivastava, NIH & FW
Dr. Soumen Kumar Moitra, Viswa-Bharati
263Manabesh Majumdar
Ph.D. [2006]
Certain aspects of the post embryonic testicular development in two insects antherala mylitta drury (saturniidae Lepidoptera) and Oxya hyla hyla servile (acrididae: Orthoptera)Prof. Subrata Roy
264Raktim Bose
Ph.D. [2006]
Effects of Lead and Cadmium on the digestive system and kidney of Indian fresh water perch, Anabas testudineus(cauvier) and Subsequent recovery of EDTAProf. Padmanabha Chakraborty
265Samir Kumar Mondal
Ph.D. [2006]
Comparative studies on different aspects of lymphatic between urban and rural environment of West Bengal, IndiaProf. Goutam Chandra
266Shubrakanti Sinha
Ph.D. [2006]
Systematics and bionomics of sarcephagid,calliphorid and muscid flies (Diptera) of the Sunderbans biosphere reserve, West Bengal, IndiaDr. B. C. Nandi, HMC
267Surajit Das
Ph.D. [2006]
Studies on filariasis in relation to its Vector CulexProf. Goutam Chandra
268Anindita Mitra
Ph.D. [2007]
Assessing impact of organophosphate pesticides on the female reproductive organs of two wild birds: Roseringed Parakeets (Psittacula krameri) and white-throated munia (Lonchura malabarica)Dr. Soumen Kumar Moitra, Viswa-Bharati
269Chinmoy Chattopadhyay
Ph.D. [2007]
Physico-Chemical Parameters, Biotic Community and Species Diversity of autotrophic NetPlankton A Freshwater Lake at Barddhaman, West BengalDr. Tara Charan Banerjee
270Debabrata Mukherjee
Ph.D. [2007]
Studies on seasonal and geographical variations in the properties of viper and cobra venoms and their effects on the heart of a mammalian speciesDr. Chitta Ranjan Maity, PSC
271Goutam Ch. Sarkar
Ph.D. [2007]
Ox-Bow Lakes in Lower Gangetic West Bengal: Ecology, Fish Eries Management and ConservationProf. Padmanabha Chakraborty
272Gurupada Mondal
Ph.D. [2007]
Studies on the Diversity of Collembola (Insecta:Apterygota) from east and North-East IndiaProf. Prasanta Kumar Chaudhuri
Dr. A. K. Hazra
273Subhas Ch. Maiti
Ph.D. [2007]
Scanning Electron Microscopic and Biochemical Studies of Different Components of the Eyes in VertebratesDr. Sudhansu Kumar Ghosal
Dr. Chitta Ranjan Maity, PSC
274Uttaran Majumdar
Ph.D. [2007]
Systematics and biology of the subfamily chironominae (Diptera: Chironomidae) of Eastern IndiaDr. Abhijit Majumdar
275Abhijit Bandyopadhyay
Ph.D. [2008]
Carboplatin Induced Toxicity in Hematopoietic Tissue of Normal and Tumor Mice and its Modulation by a Thiol, an Antibiotic and Antifungal AgentsProf. Samar Chakrabborty, B.U.
276Amit Choudhury
Ph.D. [2008]
Studies on Earthworms from Some Uncultivated Fields and waste Disposal Sites of West Bengal with Special Reference to their Microbial AssociationProf. Anadi Prasad Nandi
Dr. A. K. Hazra
277Deshbandhu Sai
Ph.D. [2008]
Systematics of Biting Midges of the Tribes Palpomyii ni Enderlein and Sphaeromiini Newman (Diptera:Ceratopogonidae) of West Bengal, IndiaDr. Abhijit Mazumdar
278Subrata Kumar Ghosh
Ph.D. [2008]
Impact of Edaphic Factors and Bacterial Flora in the Distribution of Soil Arthropods in Forest Floors and Insecticide Treated PlotsProf. Subrata Roy
279Suvra Bandyopadhyay
Ph.D. [2008]
Some Cytological and Biochemical Effects of Lindane and Mythyl Parathion in Developing Chick EmbryoProf. Samar Chakrabborty, B.U.
280Biswajit Bera
Ph.D. [2010]
Seasonal Changes in the Activity of Thyroid Gland and Its Interaction with Gonadal Function in Osteobrama Cotio (Hamilton) and Ailio Colia (Hamilton)Prof. Padmanava Chakraborty, B.U.
281Indranil Bhattacharjee
Ph.D. [2010]
Studies on Bacterial Diseases of Some Larvivorous Fish Including Approaches to Disease ControlProf. Goutam Chandra, B.U.
282Nandita Chowdhury
Ph.D. [2010]
On Some Aspects of Biochemical & Microbial Control of Filarial Vector Culex Quinquefasciatus Say 1823Prof. Goutam Chandra, B.U.
Dr. Subrata Laskar, B.U.
283Subir Das
Ph.D. [2010]
Thyroid Function and Cholesterol Dynamics in a Teleost Channa Punctatus Exposed to Industrial PollutantsDr. Tapati Bhattacharya, Reader, B.U.
284Sangita Mitra
Ph.D. [2011]
Effects of Strepsipteran Parasitoids (Insecta: Strepsiptera) on Hoppers (Hemiptera: Cicadelllidae) Injurious to Paddy Plants of West Bengal, IndiaDr. Abhijit Mazumdar, Reader, B.U.
285Manas Pramanik
Ph.D. [2012]
Studies on Fillariasis and its Related Vectos in the Foothill Areas of Susunia, Bankura District, West Bengal, IndiaProf. Goutam Chandra, B.U.
286Riddhi Goswami
Ph.D. [2012]
Effects of Folic Acid, Beta -Carotene and Curcumin against the Cytotoxicity and Clastogenicity of Arsenic in Albino Mice (Mus musculus L.)Prof. C. S. Chakraborty, B.U.
287Saroj Kumar Chatterjee
Ph.D. [2012]
Role of Some Phytochemicals in Curing Fish Disease Caused by Bacteria Resistant to Common Antibiotics and Heavy MetalsProf. Goutam Chandra, B.U.
288saroj Kumar Ghosh
Ph.D. [2012]
histoarchitecture, Surface Ultrastructure and Histochemical Studies of the Olfactory Organ of Labeo bata (Hamilton), Rita rita (Hamilton) and Etriplus suratensis (Bloch): A Comparative StudyProf. Padmanava Chakraborty, B.U.
289Siddharthasankar Banerjee
Ph.D. [2012]
Studies on the Mosquito Control by a Bacterium Bacillus cereus and Phytochemicals of limonia AcidissimaProf. Goutam Chandra, B.U.


Contents of this page © 2011 The University of Burdwan